השפעת דמי ניהול בקרנות אג"ח בארץ – מדינה

סכום ההשקעה (בש"ח):
דמי ניהול בפועל (%):
דמי ניהול מומלצים (%)* :