fbpx
חדשות קרנות נאמנות

אקסלנס משיקה קרן מחקה - KTF אג"ח קונצרניות בארה"ב

אקסלנס קרנות נאמנות משיקה את הקרן - קסם 0D) KTF) אג"ח קונצרניות ארה"ב (מספר בורסה: 5118179). קרן זו היא קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לראשונה.

באקסלנס מפרטים, במסגרת התשקיף את מאפייניה העיקריים של הקרן: מדובר על קרן פתוחה;  סיווג הקרן -  אג"ח בחו"ל, אג"ח דולר.  הקרן היא קרן מחקה, והיא לא מוגבלת בניירות ערך חוץ.

מסלול המס של הקרן -  פטורה;  סוג הקרן לצורך עמלת הפצה: 3 (מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן מחקה. על אף האמור, המפיץ רשאי לגבות מבעל יחידות עמלה בגין קניית ו/או מכירת יחידות הקרן)

שכר מנהל הקרן (בדומה לקרנות מחקות רבות) – 0% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן מתחייב שלא להעלות את דמי הניהול בקרן, וזאת לכל הפחות עד ליום 31.12.2013.

שכר נאמן: %0.03 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

יחידות הקרן מוצעות לציבור החל מיום 10.06.2013 ועד ליום 01.06.2014 בכל יום מסחר, בד"כ בימים ב' עד ה', ללא תוספת הוספה.השעה היעודה להגשת הזמנות: 13:00.

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה דומה (עודפת או פחותה) לשיעור השינוי במדד Iboxx $ Liquid Investment Grade 30 Index  במונחים שקליים. אין התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.

המדד האמור  הינו מדד הכולל סל של 30 אגרות חוב קונצרניות דולריות, המדורגות בדירוג השקעה. האג"חים הנכללים במדד הינם בעלי הון צף מינימלי של מיליארד דולר ועם זמן מינימלי לפידיון של שנתיים. המדד מחושב במטבע דולר ארה"ב.

באקסלנס מפרטים את הדרך להשגת המטרה, משמע את מדיניות ההשקעות של הקרן:

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיה חשופים לאג"ח של חברות הנסחרות ו/או שהתאגדו בארה"ב.

2. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד iboxx $ liquid  Investment grade 30 index במונחים שקליים.

3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה מסוים.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת

החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

7. יתרת נכס הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

כמו כן, מפרטים באקסלנס את גורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה: גורמי סיכון ייחודיים מפורטים בהתאם להערכת מנהל הקרן את מצב השווקים השונים, בהתאם לתחזיותיו ובהתאם לאסטרטגיית ההשקעה שלו, בתקופת התשקיף, והכול נכון לתאריך התשקיף. מנהל הקרן עשוי, מעת לעת ובכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, לשנות את אסטרטגיית ההשקעה (לרבות אופן ניהול ההשקעה ומעבר בין אפיקי השקעה) בהתאם למגמות בשווקים ותחזיות מנהל הקרן לגביהן. שינויים כאמור עשויים לגלם בתוכם גורמי סיכון שלא צוינו לעיל.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות