תנאי שימוש באתר

הגלישה והשימוש באתר הינם אך ורק בכפוף לעמידה בכל התנאים  על פי תקנון זה, לרבות שמירה על זכויות הקניין של האתר,  הסכמה בעת רישום לאתר ומילוי טפסים באתר, לקבלת מידע, לקבלת  תכנים, לרבות תכנים שיווקים; והכרה והבנה שצוות האתר עושה את מירב המאמצים שהתכנים, המידע והנתונים במדריכים, בכתבות, במחשבונים ובכלים בכלל, יהיו מדויקים ומועילים, אך אין הוא אחראי על מידע חסר, או שגוי – ט.ל.ח.

חשוב להדגיש כי התכנים, המחשבונים והמידע בכלל מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. הכותבים והעורכים באתר אינם בעלי רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי ובכלל, ואין להסתמך ולראות בתכנים ובמידע  בבחינת ייעוץ מקצועי מסוג זה, ובטח ובטח שאין לראות בתכנים ובמידע סוג של המלצה לביצוע פעלות (או המלצה לאי ביצוע פעולות) בניירות ערך ובכלל.

כמו כן חשוב להדגיש כי האתר מנסה לייצר הכנסות, בין היתר, דרך הפניית לידים ללקוחות. אנחנו במקרים מסוימים מכירים ובודקים את הגופים שאליהם אנחנו מפנים לידים ולכן רושמים במקומת מסוימים – בדיקת הון, או מבטאים את מומחיותו, ניסיונו של המומחה – לא מדובר בבדיקה מלאה, כוללת, לא מדובר בתעודת ביטוח, וחותמת כשרות לגוף שאליו אנחנו מפנים את הלידים. אבל כן מדובר בהתרשמות שלנו מהגוף המסויים, אחרי שדיברנו איתו, קראנו את החומר, או (במקרים מסוימים), אחרי הכרות ארוכת טווח – לא נפנה לגורם שאנחנו  לא סומכים עליו, אבל אין בזה כדי להבטיח שמדובר בהשקעה טובה, ביועץ מצויין וכו'…

המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ולכן הקורא/ גולש צריך להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בתכנים ובמידע  שימוש. האתר ובעליו לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע, בתכנים, במחשבונים ובכל סוגי האינפורמציה במובן הרחב שנמצאים באתר.

הגלישה באתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.  

האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" – מדובר בקבצים/ פיקסלים שעוקבים אחרי התנהגות הגלישה באתר , כאשר המטרה שלהם היא לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר וכן כדי לטייב ולהתאים אישית את אופן הצגת הפרסומות באתר ולשימושים פרסומיים נוספים.

ולתנאי השימוש בהרחבה – 

כללי

 1. אתר הון, בכתובת האינטרנטwww.hon.co.il     מספק  לכל גולש ברשת האינטרנט (אשר גולש ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי או כל מדיה אחרת)  באופן שוטף ובאופן אקראי (לרבות משתמש מזדמן ומשתמש קבוע), מידע ותכנים פיננסים.
 2. האתר מאפשר למשתמשים לפרסם במקומות המיועדים לכך  תגובות (טוקבקים) ולהעלות קבצים שונים (תכני גולשים).
 3. הכניסה לאתר  ו/או השימוש בכל או בחלק מהשירותים באתרי הקבוצה עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום. המשתמש צריך לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה, ולמסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן  בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.
 4. במידה ויידרש רישום, המשתמש ימלא טופס רישום מתאים על פי ההנחיות המופיעות במקום המתאים לכך באתר; במידה והמשתמש יהיה מעוניין לקבל שירות בתשלום, ישלם המנוי דמי מנוי כמפורט בתנאי השימוש המסוימים לשירות, כפי שיפורסם באתר. לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה,  מהווה עבירה פלילית.
 5. לאחר קבלת הנתונים, יערך תהליך קליטה ואימות. במידה והנתונים ימצאו תקינים תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש סיסמה, אשר תשמש אותו בעת הכניסה לאתר.
 6. במידה והשירותים באתר (במלואם או בחלקם) יהיו בתשלום, יהיה ניתן לעדכן את התעריף  מעת לעת. הודעה על עדכונים בדמי המנוי ומועד כניסתם לתוקף, תפורסם באתר, או לחילופין תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני או הטלפון הנייד של המשתמש שפרטיו נמסרו על ידו ברישום.
 7. על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש.
 8. המשתמש פוטר בזאת את האתר, נציגיו, המפעיל שלו והפועלים מטעמו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה.
 9. מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד אחר.

שימוש באתר; שימוש במידע, במדריכים ובתכנים

 1. השימוש במידע, במדריכים ובתכנים הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 2. המשתמש מתחייב, כי המידע, המדריכים והתכנים לא ישמשו אותו  למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן וכן מתחייב המשתמש שלפגוע בעסקי האתר ומפעילו, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע (כל המידע, להלן – המידע, מדריכים, תכנים) מחוץ לאתר, לרבות  אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 3. השימוש במידע הכולל (להלן – מידע, מדריכים, תכנים) ו/או הסתמכותו עליו, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4.  המשתמש מתחייב, להשתמש באתרי הקבוצה בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה במפעיל האתר, העובדים בו, ו/או בצדדים אחרים.
 5. המשתמש מתחייב, שלא לגרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, (במישרין ו/או בעקיפין) לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 6. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר (לרבות קישורים לחומר) הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר הפוגע ברגשות הציבור, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן.
 7. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר.
 8. האתר רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש, ובמידע נוסף שמסר המשתמש, לצרכים שונים, לרבות: יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי האתר ודיוור עבור לקוחות וצדדים שלישיים.
 9. המשתמש מסכים לכך שהאתר יחשוף ו/או יעביר פרטים מזהים אודותיו, כגון -פרטי המשתמש, מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות, אורך התקשרות. העברת הפרטים בהתאם לשיקול דעתו של המפעיל עשויה להיות במקרה של מיזוג  פעילות האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי.
 10. האתר מאפשר לגולשים למלא פרטים כדי לקבל פניות בנושאים מסוימים מגופים מסחריים. המשתמשים מודעים לכך שמילוי הטפס משמעו אישור על כוונתם לקבל מידע, פרטים, ייעוץ, מגופים מסחריים שונים דרך המייל ודרך הטלפון. אין האתר, מפעילו, הפועלים בו ונציגיו אחראים על הפניות מצד הגופים המסחריים, כמותם, היקפם, ו/או תוכנם.

תוכן גולשים

 1. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן שהוא מעלה (לרבות לינקים לתכנים) כי אין שום מגבלה חוקית או חוזית או מגבלה אחרת המונעת ממנו להעלות ולפרסם את התוכן.
 2. המשתמש מתחייב לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו (כולל כאמור לינקים) לרבות כתוצאה מהוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קנייניות וחוזיות, הפרת צו שיפוטי .
 3. המשתמש מצהיר כי הוא יודע וברור לו שהאתר, מפעילו, נציגיו והפועלים מטעמו, אינם אחראים, לתוכן גולשים של המשתמש, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, וחוקיותו.
 4. המשתמש מצהיר כי הוא יודע וברור לו שהאתר, מפעילו, נציגיו והפועלים מטעמו, אינם אחראים, להסתמכות על תוכן גולשים.
 5. מפעיל האתר, נציגיו והפועלים מטעמו רשאים להציב מגבלות ותנאים על תוכן גולשים, למחוק תוכן גולשים,לערוך שינויים בתוכן גולשים, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

הגבלת אחריות

 1. האתר, מפעילו, נציגיו, והפועלים מטעמו, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע, בתכנים (כל המידע והתככנים לרבות המדריכים), בשירותים, בתוכן הגולשים, ובהתקשרויות מול גופים מסחריים ושונים כתוצאה מהפניית טפסים דרך האתר.
 2. התכנים במובן הרחב – מידע שוטף, תכנים שוטפים, מדריכים, נתונים וכו', שמפורטים באתר אינם מהווים, בשום מובן, יעוץ ו/או המלצה, ו/או מתן חוות דעת. הפועל, בהיסתמך על התכנים (במובן הרחב) פועל באחריותו הבלעדית בלבד.
 3. אין לראות בתכנים (במובן הרחב) באתר ייעוץ לרכוש, או למכור או להימנע מפעולה פיננסית מסוימת, לרבות פעולות בניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על התכנים (במובן הרחב) באתר, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.  יודגש כי אין לראות בתכנים ובמידע באתר תחליף לייעוץ (מסוגים שונים לרבות – ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני) שמתייחס לצרכים ולנתונים של כל אדם.
 4. האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו פועלים במידת האפשר כדי שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים, אולם ייתכן ויחולו טעויות; ליקויים; אי דיוק בתכנים ובמידע; פגמים בהעברתו לגולשים; המשתמש פוטר את האתר מפעילו, נציגיו והפועלים מטעמו, מכל אחריות וחבות שקשורה בכך.
 5.  האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב; כן עשוי לכלול האתר תכנים ומידע של גופים אחרים. המשתמש באתר פוטר את האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים אלו, ולמידע זה.
 6. המידע והתכנים באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת. האתר, מפעילו, נציגיו, עובדיו והפועלים מטעמו לא אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כזה.
 7. אין לראות במידע באתר ובתכניו סוג של המלצה לביצוע או לאי ביצוע פעילות בניירות ערך כלשהן. הכותבים באתר אינם יועצי השקעות ו/ או מנהלי תיקים מוסמכים. כל אחד צריך לקבוע ולנהל את השקעותיו בהתאם לפרופיל הסיכון הספציפי של המשקיע ובהתאם לייעוץ השקעות מקצועי שהוא מקבל!

קניין רוחני 

 1. הזכויות באתר, במידע ובתכנים, שייכות למפעיל. המפעיל בעל מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות תמונות, עיצובים, פיתוחים, תכנים, מידע, איורים, וידאו, סימני מסחר, מאגרי נתונים ועוד.
 2. המשתמש מתחייב שלא יפרסם ברבים מידע ונתונים שנלקחו מהאתר, בכל צורה. המשתמש  מתחייב כי לא ישכפל; יצלם; יעתיק ממידע ותכנים מהאתר.  המשתמש לא רשאי  להשתמש במידע ובתכנים שבאתר לצורך יצירת  לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 3. המשתמש לא רשאי לעשות  שינוי במידע ובתכנים  (כגון שכתוב, עריכה, תקצור, תרגום) וחל איסור על הפצתו של המידע והתכנים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

זכויות יוצרים

אתר הון מכבד את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים ומשקיע מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר. לעיתים, לאחר שהניסיון לאתר את בעל זכויות היוצרים ביצירה לא צלח, נעשה שימוש ביצירה באתר הון על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007. אם בכל זאת אירעה לדעתכם תקלה או שאתם סבורים כי נפגעה זכותכם כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, אנא פנו באמצעות דף צור קשר שבאתר. בפנייתכם אנא ציינו שם מלא ומספר טלפון וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי באתר.

תנאים נוספים 

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת הדוא"ל שיימסרו לאתרי הקבוצה על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר וגופים אחרים. למשתמש תהיה אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים (בהתאם להנחיות על הודעות המייל). למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר ומפעילו ביחס לקבלת דיוור כאמור.  
 2. האתר יכול להפסיק את  פעילותו באופן זמני או קבוע. למשתמש לא תהיה טענה או עילה בעניין.
 3. תנאי השימוש והתקנון באתר עשויים להשתנות מעת לעת. המשתמש מודע לכך שתנאי השימוש והתקנון מתעדכנים מעת לעת, והוא מחויב להתעדכן ולקרוא את התקנון ותנאי השימוש בפרקי זמן סבירים ולפעול על פיהם.
 4.  מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב.
 5. מוסכם על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה או דרישה.  הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 6. הגלישה והשימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

ועכשיו אפשר להיכנס למדריכים, למחשבונים ולמידע בתחומי הפיננסים השונים,  בהנאה ובצלחה, צוות האתר

אודות האתר (ומי אנחנו)

צור קשר