fbpx
שוק ההון

בנק הפועלים: ירידה שנתית ברווח לבעלי המניות, גידול במתן האשראי

בעקבות התקדמות משמעותית במשא ומתן בעניין חקירת המס, הפריש הבנק כ-897 מיליון שקלים בדוחותיו. בשל ההפרשות המיוחדות ברבעון הרביעי, הסתכם הרווח הנקי לשנת 2019 ב-1,799 מיליון שקלים. הבנק ממשיך בתוכנית ההתייעלות וצמצם כ-460 משרות במלך השנה

בנק הפועלים פרסם את תוצאותיו ל-2019.  תיק האשראי של הבנק ממשיך לגדול - סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-292.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-5 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 3.7%.

בשנת 2019 נמשך הטיוב בתיק האשראי הקמעונאי של הבנק – ההוצאות בגין הפסדי האשראי בקרב לקוחות פרטיים בשנת 2019 הסתכמו ב-220 מיליון ביחס ל-455 מיליון שקלים בשנת 2018, ירידה בשיעור של 51.7%.

צמיחה באשראי לדיור - סך תיק האשראי לדיור בישראל הסתכם ב-3 מיליארד שקלים לעומת 81.0 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 10.2%.

צמיחה באשראי המסחרי - האשראי המסחרי הסתכם ב-40.1 מיליארד שקלים בהשוואה ל-5 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 7.1%.

ההון האנושי – במהלך הרבעון הראשון בשנת 2020 הבנק חתם עם ארגון העובדים על הסכם שכר לשנים 2018-2022. הבנק ממשיך ביישום מהלכי ההתייעלות, ובשנת 2019 ירד מספר המשרות בקבוצת הבנק ב-463. כמו-כן, במהלך ינואר 2020 אושרה תוכנית פרישה מרצון של למעלה מ-900 משרות לשנים 2020-2022.

חלוקת דיבידנד במהלך השנה - הבנק חילק במהלך שנת 2019 דיבידנד בסך 1 מיליארד שקלים.

יחס הון עצמי רובד 1 - יחס ההון עצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על 11.5%.

 

 897 מיליון שקל הפרשה בגין פרשת העלמות המס, הפסדי אשראי בעקבות הקורונה

 

הבנק מדווח על התקדמות משמעותית במשא ומתן בעניין חקירת המס. בעקבות זאת, מפריש הבנק ברבעון הרביעי כ-897 מיליון שקלים.

ההשפעות הישירות והעקיפות בגין התפרצות נגיף הקורונה ברבעון הרביעי לשנת 2019 באות לידי ביטוי בתוספת בהוצאות להפסדי אשראי, אשר מביאה לפגיעה ברווח הנקי בסך של 450 מיליון שקלים. לאירועים בשבועות האחרונים עלולה להיות השפעה מהותית שלילית על תוצאות הבנק לשנת 2020, אך בשלב זה לא ניתן להעריך את מלוא היקפן.

לאור השפעות אלה, הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם ב-1,799 מיליון שקלים בהשוואה ל-2,595 מיליון שקלים בשנת 2018, ירידה של 30.7%, אשר באה לידי ביטוי בעיקר בתוצאות הרבעון הרביעי.

הרווח הנקי ללא ההוצאות החריגות בגין חקירת הרשויות בארה"ב והשפעות נוספות* בשנת 2019 הסתכם ב-2,778 מיליון שקלים בהשוואה ל-3,579 מיליון שקלים, ירידה של 22.4%.

שיעור תשואת הרווח הנקי להון העצמי עמד בשנת 2019 על 4.6% בהשוואה ל-7.1% בשנת 2018. שיעור תשואת הרווח הנקי להון העצמי ללא ההפרשה בגין חקירת הרשויות בארה"ב והשפעות נוספות בגין הפעילות הבינ"ל* עמד בשנת 2019 על 7.1% בהשוואה ל-9.7% בשנת 2018.

* הוצאות בגין ההפרשה בקשר עם הרשויות בארה"ב, השפעת סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, רווח נטו ממכירת ישראכרט והפסד מירידת ערך בגין השקעת הבנק בבנק פוזיטיף.

 שינויים ארגונים אסטרטגיים

 ביום 9.3.20 השלים הבנק את ההיפרדות מחברת ישראכרט בהתאם לחוק שטרום באמצעות חלוקת דיבידנד בעין.במהלך החודשים האחרונים נערכו מספר שינויים ארגוניים בבנק:  חטיבת משאבי אנוש הוכפפה ישירות למנכ"ל ופוצלה מחטיבת ה-COO, שבוטלה. אגפי הלוגיסטיקה והרכש הועברו לחטיבה הפיננסית ומרכז תפעול בנקאי הועבר לחטיבה הקמעונאית. החשבונאי הראשי, מר עופר לוי, הממונה על החשבות, הוכפף במישרין למנכ"ל הבנק.

חטיבת מחזיקי עניין פוצלה ומכלול התהליכים הקשורים לניהול משאבי אנוש בבנק הועברו לחטיבת משאבי אנוש. נציבות פניות הציבור הוכפפה ליועצת המשפטית הראשית של הבנק. מינהלת מערכות ליבה (פרויקט המודרניזציה של המערכות המיחשוביות) הוכפפה לחטיבת טכנולוגיה ומחשוב. יחידות הניהול והמחקר האסטרטגי, יחידת הפיתוח העסקי ויחידת כרטיסי האשראי הועברו לחטיבת החדשנות ששמה שונה לחטיבת החדשנות והאסטרטגיה.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2019 בכ-1,276 מיליון שקלים

הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו בשנת 2019 ב-9,756 מיליון שקלים בהשוואה ל-9,575 מיליון שקלים בשנת 2018, עלייה בשיעור של 1.9%.

עמלות והכנסות אחרות מפעילות בישראל הסתכמו בשנת 2019 ב-3,330 מיליון שקלים, בהשוואה ל-3,423 מיליון שקלים בשנת 2018 ירידה בשיעור של 2.7%.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הסתכמו בשנת 2019 בכ-1,276 מיליון שקלים, 44% מסך האשראי הממוצע לציבור, בהשוואה להוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו בסך 613 מיליון שקלים בשנת 2018, המהווה 0.22% מסך האשראי הממוצע לציבור.

שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי, ברוטו, לפני הקיטון בהפרשה הפרטנית וגביית חובות עמד על 0.76% בשנת 2019, בהשוואה ל-0.58% בשנת 2018.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2019 ב-8,776 מיליון שקלים, בהשוואה ל-8,960 מיליון שקלים בשנת 2018, המהווה קיטון של 1%.

  

לדברי יו"ר הבנק, עודד ערן:

"הדוחות הכספיים של בנק הפועלים מתפרסמים על רקע התפתחויות כלכליות משמעותיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. תפקידו של בנק הפועלים, כגוף הפיננסי הגדול במערכת, בעת חירום זו, חשוב מתמיד. אני גאה בכך כי על אף שעברנו שנה מורכבת, במהלכה השקענו מאמצים אדירים במטרה לקדם את סיומה של פרשת המס האמריקאית ולהגעה להסדרים עם הרשויות האמריקאיות, הצלחנו להמשיך ולהתקדם בהתאם לתוכניות האסטרטגיות שלנו, המתבטאות בין השאר בהגדלת תיק האשראי לצד טיובו באופן משמעותי, פיתוח מוצרים טכנולוגיים חדשים וביסוס המובילות של בנק הפועלים במערכת הבנקאית בישראל.

בנק הפועלים בהובלתו של המנכ"ל החדש דב קוטלר, ניצב איתן ויציב אל מול המשבר המתפתח, מנווט בנחישות ובשיקול דעת את דרכו לקראת המחר, תוך מתן משקל מרבי לצרכי הציבור והמשק בעת הזו.

ההפרשות בגין החקירות של הרשויות האמריקאיות משפיעות באופן משמעותי על התוצאות הכספיות של הבנק בשנה זו, אך יאפשרו לנו להמשיך קדימה ביתר שאת ולהרחיב את השקעותינו בפיתוח ובהתאמת בנק הפועלים לבנקאות העתיד ולאתגרי המחר, וכן להתמודד עם אתגרי ההווה החדשים אשר החלו כבר להראות את השפעתם על הסקטור העסקי בישראל".

  מנכ"ל הבנק, דב קוטלר:

"אנו נמצאים בתחילתה של תקופה הטומנת בחובה אי וודאות כלכלית אשר תשפיע על המשק הגלובאלי ותהווה גורם משמעותי בהתוויית האתגרים העתידיים של הסקטור הפיננסי והמגזר העסקי כולו. אני קורא למדינה לפעול בשיתוף פעולה עם המגזר הפיננסי להבטחת חוסנו של המשק. אנחנו בבנק הפועלים מחויבים להמשיך ולעמוד לצד לקוחותינו בימים לא פשוטים אלו ונעשה את הטוב ביותר בנסיבות הקיימות.

בהתאם למיקודים שהוגדרו בתוכניות העבודה, בנק הפועלים המשיך להתקדם ביעדיו העסקיים ובראשם הגדלת תיק האשראי לציבור בדגש על אשראי לדיור אשר צמח בשיעור של 10.2%, וגידול באשראי מסחרי אשר עלה בשיעור של 7.1% תוך טיוב משמעותי של התיק.

במישור האישי, אני מסכם חצי שנה ראשונה בתפקידי כמנכ"ל בנק הפועלים. בתקופה זו הצלחנו לקדם מהלכים משמעותיים ביותר בתוכם: בניית הנהלה חדשה, חתימה על הסכם שכר רב שנתי חדש עם ארגון העובדים, גיבוש תוכנית התייעלות הכוללת פרישה מרצון של כ-900 עובדים ב-3 השנים הקרובות, השלמת מכירת ישראכרט, התקדמות בנושא החקירות של הרשויות האמריקאיות. זאת לצד המשך צמיחה עסקית הכוללת, הגדלת וטיוב תיק האשראי.

אנו יודעים, שמגפות, כמו גם משברים כלכליים, טיבם להסתיים. אני משוכנע שביחד נעבור גם משבר זה, בנחישות ונצא ממנו חזקים יותר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לעובדים היקרים שלנו, אשר ממשיכים בעבודתם ומתייצבים יום יום להעניק שירות ללקוחותינו, מתוך תחושת מחויבות ואחריות עמוקה".

מידע כספי תמציתי

 

מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן

 

  לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  
  2019 2018   2017   2016   2015  
מדדי ביצוע עיקריים                  
תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון 4.62% 7.06%   7.50%   7.72%   9.61%  
תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון מנוטרל חריגים (1) 7.13% 9.74%   9.44%   10.04%   9.61%  
תשואת הרווח הנקי מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות הבנק להון  (5) 3.86% 6.07%   6.61%   6.92%   8.74%  
תשואת הרווח הנקי מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות הבנק להון מנוטרל חריגים (2) (5) 6.72% 8.75%   8.55%   9.23%   8.74%  
תשואה לנכסים ממוצעים 0.39% 0.57%   0.59%   0.60%   0.73%  
יחס הכנסות לנכסים ממוצעים 2.17% 2.29%   1.99%   2.07%   2.13%  
יחס יעילות - הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות מפעילות נמשכת 66.44% 65.05%   64.57%   63.24%   59.63%  
יחס יעילות - הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות מנוטרל חריגים מפעילות נמשכת (2) 58.13% 57.82%   59.10%   59.22%   59.63%  
מרווח מימוני מפעילות שוטפת (3) 2.26% 2.31%   2.13%   2.05%   2.05%  
יחס כיסוי נזילות (4) 121% 120%   122%   124%   99.00%  
                   
  ליום 31 בדצמבר  
  2019 2018   2017   2016   2015  
יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (5) 11.53% 11.16%   11.26%   11.01%   9.63%  
יחס הון כולל לרכיבי סיכון (5) 14.64% 14.39%   14.64%   15.11%   14.36%  
יחס מינוף (5) 7.61% 7.51%   7.37%   7.25%   7.10%  
                   
  לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  
  2019 2018   2017   2016   2015  
מדדי איכות אשראי עיקריים                  
שיעור הפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור 1.58% 1.31%   1.36%   1.50%   1.58%  
שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של 90 ימים או יותר מתוך האשראי לציבור 1.80% 1.23%   1.31%   1.83%   2.27%  
שיעור מחיקות חשבונאיות נטו מתוך אשראי ממוצע לציבור 0.12% 0.20%   0.21%   0.18%   0.08%  
שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך אשראי ממוצע לציבור 0.44% 0.22%   0.08%   0.07%   0.17%  
                   
נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד                  
  במיליוני ש"ח  
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 1,799 2,595   2,660   2,628   3,082  
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק מנוטרל חריגים (1) 2,778 3,579   3,348   3,417   3,082  
רווח נקי מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות הבנק 1,503 2,231   2,346   2,354   2,802  
רווח נקי מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות הבנק מנוטרל חריגים (2) 2,619 3,215   3,034   3,143   2,802  
הכנסות ריבית, נטו 9,319 8,906   8,424   7,958   7,710  
הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי 1,276 613   202   179   437  
רווח מימוני, נטו * 9,878 10,351   9,076   9,121   8,744  
הכנסות שאינן מריבית 3,889 4,868   4,153   4,917   4,996  
מזה- עמלות 3,240 3,318   3,338   3,617   3,838  
הוצאות תפעוליות ואחרות 8,776 8,960   8,121   8,142   7,577  
מזה- משכורות והוצאות נילוות 4,018 4,097   4,209   4,239   4,467  
סך הכנסות 13,208 13,774   12,577   12,875   12,706  
                   
רווח נקי למניה רגילה (בש"ח)                  
רווח נקי למניה בש"ח המיוחס לבעלי מניות הבנק מפעילות נמשכת- בסיסי 1.13 1.68   1.76   1.77   2.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן (המשך)

 

 

  ליום 31 בדצמבר  
  2019 2018   2017   2016   2015  
  במיליוני ש"ח  
נתונים עיקריים מהמאזן                  
סך-כל הנכסים 463,688 460,926   454,424   448,105   431,638  
מזה-מזומנים ופיקדונות בבנקים 88,122 84,459   86,093   80,367   64,964  
      ניירות-ערך 59,486 56,116   65,416   71,429   62,865  
      אשראי לציבור, נטו 292,940 282,507   265,853   259,878   267,480  
      סיכון אשראי בעייתי, נטו 8,787 6,944   6,822   7,358   9,171  
      חובות פגומים מאזניים, נטו 3,034 2,158   2,121   3,094   4,257  
סך-כל ההתחייבויות 425,467 423,270   418,420   413,880   398,419  
מזה- פיקדונות הציבור 361,645 352,260   347,344   338,494   321,718  
       פיקדונות מבנקים 3,520 4,528   3,649   4,077   4,542  
       אגרות-חוב וכתבי התחייבות נדחים 26,853 30,024   29,058   33,560   34,475  
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 38,181 37,544   35,863   34,047   33,032  
אשראי לציבור שאינו צובר הכנסות ריבית (NPL) 3,867 2,178   2,073   3,480   4,928  
נתונים נוספים                  
מחיר מניה לסוף שנה (בש"ח) 28.7 23.7   25.6   22.9   20.1  
                   
  לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  
  2019 2018   2017   2016   2015  
סך-הכל דיבידנד למניה (באגורות)** 74.90 37.17   64.53   51.44   42.87  
מספר משרות ממוצע 9,297 9,723   10,228   10,556   11,025  
יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים 2.05% 1.97%   1.87%   1.80%   1.88%  
יחס עמלות לנכסים ממוצעים 0.71% 0.73%   0.74%   0.82%   1.26%  
                   
* רווח מימוני, נטו כולל הכנסות ריבית, נטו והכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית.
** על פי מועד ההכרזה.
(1) אינו כולל הוצאות בגין ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאיים ו-FIFA, השפעת סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, רווח נטו ממכירת ישראכרט והפסד מירידת ערך בגין השקעת הבנק בבנק פוזיטיף.
(2) אינו כולל הוצאות בגין ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאיים ו-FIFA, השפעת סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, והפסד מירידת ערך בגין השקעת הבנק בבנק פוזיטיף.  
(3) רווח מימוני מפעילות שוטפת (ראה דוח דירקטוריון פרק התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר) מחולק בסך-הכל נכסים פיננסיים לאחר הפרשה להפסדי אשראי ובניכוי יתרות בגין כרטיסי אשראי שאינן נושאות ריבית.

 

 

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם ב-463.7 מיליארד שקלים, לעומת 460.9 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 0.6%.

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-292.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-282.5 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 3.7%.

האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-41.5 מיליארד שקלים בהשוואה ל-44.1 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 6.0%.

הלוואות לדיור בישראל הסתכמו ב-89.3 מיליארד שקלים לעומת 81.0 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 10.2%.

האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-31.0 מיליארד שקלים בהשוואה ל-32.6 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, ירידה בשיעור של 4.7%.    

האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-40.1 מיליארד שקלים בהשוואה ל-37.5 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 7.1%.

האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-75.7 מיליארד שקלים בהשוואה ל-71.9 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 5.2%. בשל הפסקת איחוד ישראכרט, יתרת האשראי כוללת הלוואות שניתנו לקבוצת ישראכרט, אשר נכללו לראשונה החל מהרבעון השני לשנת 2019, בסך של כ-3.6 מיליארד שקלים.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-361.6 מיליארד שקלים בהשוואה ל-352.3 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 2.7%.

הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-188.8 מיליארד שקלים בהשוואה ל-187.1 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 0.9%.

הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-46.0 מיליארד שקלים בהשוואה ל-42.4 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 8.4%.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-38.1 מיליארד שקלים בהשוואה ל-37.5 מיליארד שקלים בסוף שנת 2018, גידול בשיעור של 1.7%.

יחס ההון הכולל ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם לשיעור של 14.64% בהשוואה ליחס בשיעור 14.39% ליום 31 בדצמבר 2018.

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות