חדשות

בשנת 2016 נמכרו 30 אלף דירות חדשות - כ-5% פחות משנת 2015

בשנת 2016 נמכרו 30 אלף דירות חדשות - כ-5% פחות משנת 2015

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נמסר כי ב-2016 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-48,800 יחידות, מתוכן כ-61% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-39%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד). מכאן שנרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של כ-3.5% לעומת שנת 2015, אך היא עדיין גבוהה, מזו שנרשמה בשנת 2014.


נתונים אלו מתבססים על סקר התחלות בנייה וסקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, הנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומנתונים שמתקבלים ממשרד הבינוי והשיכון. ניסיון העבר מלמד שנתונים אלו עדיין אינם סופיים ועלולים להשתנות ככל שיתקבלו נתונים חדשים.

השינויים על פני זמן, ביישובים השונים, אינם אחידים. בינואר-דצמבר 2016 נרשמה בתל אביב-יפו ובירושלים הכמות המבוקשת הגדולה ביותר של דירות חדשות (כ-2,480 וכ-2,410 דירות חדשות, בהתאמה). בשתיהן חלה ירידה בכמות המבוקשת של דירות חדשות בהשוואה לשנת 2015: ירידה חדה יותר בירושלים (כ-29%), וירידה מתונה יותר בתל אביב יפו (כ-4% בלבד). ירידה של כ-37% נרשמה בעפולה, כ-22% בפתח תקווה, כ-20% בחיפה וכ-12% בכל אחד מהיישובים באר שבע ואשקלון. לעומת זאת, בלוד נרשמה כמות מבוקשת של כ-1,130 דירות בהשוואה ל-112 ו-48 דירות בתקופות המקבילות ב-2015 וב-2014, בהתאמה. בקריית גת נרשמה כמות מבוקשת של כ-900 דירות לעומת 148 ו-108 דירות בתקופות המקבילות ב-2015 וב-2014, בהתאמה. בנהרייה נרשמה בתקופה זו עלייה של כ-188%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בחודשים ינואר-דצמבר 2016, כ-29% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) היו במחוז המרכז וכ-8% בלבד במחוז ירושלים.

בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן), מראה שבחודשים יולי 2016 – ינואר 2017 נרשמה ירידה של 1.7% בממוצע לחודש, ועמדה על רמה של כ-3,860 דירות בממוצע לחודש. זאת, בהשוואה לחודשים ינואר-יוני 2016, בה חלה עלייה של כ-0.4% בממוצע לחודש והרמה עמדה על כ-4,030 דירות בממוצע לחודש.

דירות חדשות שנמכרו - ינואר-דצמבר 2016

בינואר-דצמבר 2016 נמכרו כ-29,880 דירות חדשות, ירידה של כ-4.9% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בתקופה המקבילה ב-2015. חלקן של הדירות החדשות שנמכרו מסך כל הכמות המבוקשת של הדירות החדשות נע בין 78% במחוז חיפה, ל-33% במחוז הצפון.

על פי נתוני המגמה, נרשמה ירידה של 1.0% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודשים יוני 2016-ינואר 2017, והוא עמד על רמה ממוצעת של כ-2,430 דירות לחודש. זאת, לאחר עלייה של 0.4% בממוצע בחודשים ינואר-מאי 2016, ברמה ממוצעת של כ-2,530 דירות לחודש.

דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן - ינואר-דצמבר 2016

מספר הדירות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-1.1% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2015. חלקה של הבנייה שלא למכירה שהחלה בנייתה, מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות למכירה ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן), נע בין כ-67% במחוז הצפון, לכ-22% במחוז חיפה.

על פי נתונים מתוקנים, בתקופה זו, החלה בנייתן של כ-3,880 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 7.7 דירות שמכרו קבלנים, לעומת התקופה המקבילה ב-2015, בה החלה בנייתן של כ-2,230 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 14.1 דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות, בתקופה זו, נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של 1,530 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 6.4 דירות שנבנו על ידי הקבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,380 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 3.7 דירות שמכרו קבלנים.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2016-ינואר 2017

הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן), שנרשמה בשלושת החודשים האחרונים (נובמבר 2016-ינואר 2017) הייתה נמוכה ב-5.1% לעומת הכמות המבוקשת שנרשמה בתקופה אוגוסט-אוקטובר 2016. לפי מרכיבי הכמות המבוקשת, נרשמה באותה תקופה עלייה של כ-9% במספר הדירות החדשות שנמכרו, ואילו במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן, נרשמה ירידה של כ-23%. יצוין, כי הנתונים לשלושת החודשים האחרונים חלקיים בלבד והם עשויים להשתנות במידה ניכרת. השוואת נתוני החודשים דצמבר 2016 וינואר 2017, של כ-2,230, וכ-2,620 דירות חדשות שנמכרו, בהתאמה לנתונים שהתפרסמו על ידי משרד האוצר בתאריך 12.03.2017, של כ-2,680 וכ-2,200 דירות חדשות שנמכרו, בהתאמה, באותה תקופה, מראה כיווני שינוי שונים. הסיבה לכך קשורה לשיטות השונות של רישום המכירות (ראו סעיף "הסבר כללי" בתחילת הודעה זאת, והסברים נוספים לשיטת הסקר ועדכון הנתונים בעמוד האחרון). יחד עם זאת, הן לפי אומדני הלמ"ס והן לפי נתוני האוצר, אומדני המכירות המצטברים בחודשים דצמבר 2016 וינואר 2017 עומדים על כ-4,900 דירות.

”הכמות המבוקשת של דירות חדשות” כוללת דירות בבניינים שהחלה בנייתם ומורכבת מ“דירות חדשות שנמכרו”, ומ”דירות חדשות שלא למכירה" (לשימוש עצמי של בעל זכויות בנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד).  בהשוואת הנתונים המתפרסמים על ידי הלמ"ס  לנתונים אחרים, כגון "מספר דירות חדשות" שמפרסם משרד האוצר, יש להתחשב בהבדלים בין מקורות המידע, הגדרת האוכלוסיות ושיטות החישוב, הנובעים, בין השאר, ממתן מענה למטרות שונות ולצרכים שונים. לדוגמה, בנתוני משרד האוצר נכללות עסקאות של דירות חדשות שנמכרו טרם החלה בנייתן, או טרם קבלת היתר בנייה. לעומת זאת, סקר הלמ"ס מתייחס רק לדירות שקיבלו היתר בנייה והחלה בנייתן. על פי השיטה הקיימת בסקר הלמ"ס, הדירות שנמכרו עד לחודש התחלת הבנייה נרשמות כנמכרות בחודש התחלת הבנייה עצמו. השוני בהגדרות יכול לגרום להבדלים לא מבוטלים ברמת הנתונים החודשיים של שתי הסדרות, ואף לכיווני שינוי הפוכים לחודש נתון.

שינויים בהודעה זאת: פרסום נתוני "הכמות המבוקשת של דירות חדשות" ו"דירות שנותרו למכירה בסוף תקופה" מופק משילוב של נתונים המתקבלים ממשרד הבינוי והשיכון עבור הבנייה שבפיקוחו ושל נתונים שנאספים ומעובדים על ידי הלמ"ס עבור יתרת הבנייה במשק.

בחודש שעבר הודיעה הלמ"ס כי תשהה את פרסום הנתונים הללו בשל בעיה שהתגלתה בנתונים שהתקבלו. מאחר שעדיין לא התקבלו נתונים מתוקנים, החליטה הלמ"ס על פרסום חלקי בלבד של הנתונים שהמידע לגביהם אמין. החלטה זו התקבלה בעקבות החשיבות שמייחסת הלמ"ס לנושא שעומד במרכז ההתעניינות הציבורית, ומתוך רצון שלא לעכב את פרסום כל הנתונים למשך תקופה ארוכה.

פרסום הנתונים, כפי שמובא בהודעה זאת, כולל נתונים לגבי הכמות המבוקשת של דירות חדשות, אך אינו כולל נתונים לגבי מספר הדירות שנותרו למכירה בסוף התקופה. הלמ"ס תחזור ותפרסם נתונים אלה אם וכאשר יתקבלו נתונים עדכניים.

 כדאי לכם לקרוא את המדריך שלנו על קופת הגמל להשקעה – ככה תחסכו הרבה כסף!  ואם תרצו לקבל הצעה לקופת גמל, תמלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות