fbpx
חדשות פיקדונות מובנים

הבינלאומי מציע פיקדון מובנה ל-27 חודשים בתוספת מענק המותנה בני"ע "הקשר הישראלי" הנסחרות בארה"ב

הבנק הבינלאומי מציע פיקדון דולרי או שקלי נושא ריבית ל-27 חודשים בתוספת מענק המותנה בסל ני"ע "הקשר הישראלי" הנסחרות בארה"ב

הבנק הבינלאומי מציע פיקדון דולרי או שקלי נושא ריבית ל-27 חודשים בתוספת מענק המותנה בסל ני"ע "הקשר הישראלי" הנסחרות בארה"ב.

נכס הבסיס בפיקדון הינו סל המורכב מ- 7 ניירות ערך (מניה/ADR) של חברות בעלות זיקה ישראלית הנסחרות בארה"ב  (לכל מניה משקל שווה), כדלקמן: Teva Pharmaceutical Industries Ltd- ADR, Palo Alto Networks Inc, Check Point Software Tech Ltd, Amdocs Ltd, Opko Health, , Nice Systems Ltd, Mellanox Technologies Ltd.

תאריך סיום הפצה: 10.09.15.

המענק: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 42% מעל השער היסודי (שער הסגירה ביום 11.9.15).  תקופת הבדיקה הינה בת כ- 26 חודשים, החל מיום 12.9.15  ועד ליום 13.11.17, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה), קיימות 2 אפשרויות:
1.במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים  מהחסם העליון, ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).
2.במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה/גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 7% לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).
שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע").

תנאי הפיקדון השקלי: 
הריבית: ריבית שנתית בשיעור 0.10%.
סכומי ההפקדה בפיקדון השקלי: מינימום 10 אלף שקל ומקסימום 500 אלף שקל.

תנאי המענק בפיקדון השקלי:
במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 45%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 18.90% (לא כולל).
אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום  27 חודשים ללא מענק.
המענק יהיה צמוד לשער הדולר היציג (כמפורט בתנאי הפיקדון).
המענק מחושב ומשולם על הקרן הנומינלית בלבד.
גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענק, הלקוח יהיה זכאי לריבית.
קרן הפיקדון מובטחת.

לחץ על התמונות להגדלה:

פיקדון שקלי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה אופטימית

פיקדון שקלי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה אופטימית

פיקדון שקלי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה פסימית

פיקדון שקלי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה פסימית

תנאי הפיקדון הדולרי: 
הריבית: ריבית שנתית בשיעור 0.15%.
סכומי ההפקדה בפיקדון הדולרי: מינימום 5 אלף דולר ומקסימום 150 אלף דולר.

תנאי המענק בפיקדון הדולרי:
במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 65%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 27.30% (לא כולל).
אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום  27 חודשים ללא מענק.
המענק מחושב ומשולם על הקרן הנומינלית בלבד.
גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענק, הלקוח יהיה זכאי לריבית.
קרן הפיקדון מובטחת.

לחץ על התמונות להגדלה:

פיקדון דולרי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה אופטימית

פיקדון דולרי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה אופטימית

 

פיקדון דולרי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה פסימית

פיקדון דולרי מובנה הקשר הישראלי בינלאומי - דוגמה פסימית

יתרונות הפיקדון: פוטנציאל להשתתפות במגמת התחזקות סל מניות של חברות בעלות זיקה ישראלית אשר נסחרות בארה"ב וזאת מבלי לסכן את קרן הפיקדון והריבית השנתית המובטחת. בנוסף קיים פוטנציאל לקבלת מענק הגבוה משמעותית מהריבית האלטרנטיבית.

חסרונות הפיקדון: אינו מתאים ללקוחות אשר הנזילות חשובה להם. אין בפיקדון זה תחליף להשקעה ישירה ב-2 המניות המוזכרות בנספח זה. הבנק מציין כי חלוקת דיבידנדים על ידי מי מהתאגידים שהנפיקו את המניות המרכיבות את הסל, עלולה להשפיע על שערי הסגירה של המניות האמורות. כמו כן, הואיל והפיקדון אינו מהווה תחליף להשקעה ישירה במניות האמורות, לא ישולמו תשלומים כלשהם מכוח ההפקדות בפיקדון בגין דיבידנדים כאמור.

סיכוני הפיקדון: אפשרות להפסד חלקי של ריבית אלטרנטיבית (בהתייחס לסכום ההפקדה), במקרה ששיעור שינוי הסל יהיה נמוך/שלילי/ יישאר ללא שינוי. היות וביצוע המניות הנלקח לצורך חישוב המענק, עשוי להיות "שיעור קבוע" של %7 ולא הביצוע בפועל (לגבי מניה אחת או יותר), ייתכן ש"שיעור שינוי הסל", הנקבע לצורך חישוב המענק, יהיה נמוך מביצוע הסל בפועל (כלומר, שיעור שינוי הסל לא יהיה שיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש). הבנק מציין בנוסף כי אירועים שונים המפורטים בתנאי הפיקדון (כגון מיזוג, הצעות רכש, הליכי פירוק או הסדר של מנפיק, מחיקה ממסחר וכיוצא בזה) עלולים להשפיע על המניות שהן נכס הבסיס לחישוב המענק ובין היתר עשויים לחייב התאמות שונות ואף פירעון מוקדם של הפיקדון אם יארעו (אפילו ביחס לאחת המניות בסל בלבד). התאמות שתבוצענה בעקבות האירועים המנויים בתנאי הפיקדון עלולות לשנות את התשואה על הפיקדון ולשנות את תנאיו (לרבות שינוי בפרופיל הסל עקב שינוי במניות הכלולות בו), אפשר שבאופן מהותי וקיים סיכון של פירעון מוקדם של הפיקדון ללא מענק וללא ריבית. השער החדש, כמו גם שער כלשהו במהלך תקופת הבדיקה, של אחת או יותר ממניות הסל עשוי להיות מושפע באופן זמני מאירוע חריג, ולפיכך להשפיע על גובה המענק. ההסתברות לאירועים כגון אלה גבוהה יותר כשמדובר במניות. המענק (בלבד) חשוף לשינויים בשער הדולר/שקל היציג (על קרן ההפקדה והריבית סיכון/סיכוי זה אינו חל).

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות