מדריכי דירה ומשכנתא    

היתר בנייה בהליך מקוצר – כל מה שצריך לדעת

מעודכן ל-10/2022

רוצים להוסיף מעלית לבניין? להקים מחסן או לבנות ממ"ד? אולי אתם זקוקים להתאמת שביל גישה לכיסא גלגלים? הוצאת היתר בנייה לא חייבת להיות סיפור מסובך וארוך

בניית מבנה חדש או עריכת שינויים במבנה קיים מצריכים היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אבל אם אתם מתכננים למשל לבנות פרגולה, גדר או מרפסת, כדאי שתדעו שלא כל היתר הוא פרויקט ממושך. במשרד השיכון והבינוי הקלו את התהליך בשנים האחרונות והם מעדכנים כי במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה להיתר בדרך מקוצרת – שנועד לעבודה מצומצמת, ואז התהליך אמור להיות מהיר יותר.

החל מאוקטובר 2022 התהליך מתקצר עוד, לאחר שמטה התכנון הלאומי ומינהל התכנון השיקו את רפורמת הרישוי העצמי שעל פיה הסמכות להנפקת היתר בנייה תינתן גם לאדריכלים מורשים. משמעות המהלך היא קיצור זמן הוצאת היתר בנייה בכ-6 חודשים (מתייתרים השלבים קליטת הבקשה ובדיקת הבקשה). אדריכל מורשה הוא אדריכל רישוי הרשום בפנקס המורשים להיתר, אשר ייכנס בנעלי רשות הרישוי החל מהגשת הבקשה להיתר ועד מתן תעודת הגמר.

הרציונל הוא לעודד ביצוע עבודות בנייה מסוימות, שהן פשוטות ונפוצות בתכליתן, באמצעות היתר בנייה כחוק ולא באופן עצמאי וללא ביקורת מצד הגורמים המוסמכים והמקצועיים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
כל שנדרש הוא למלא טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת בשלושה עותקים ולצרף לבקשה, לפי דרישת מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תשריט בשלושה עותקים ובו פרטים שדרש המהנדס.

מהו היתר בנייה ומתי צריך להוציא?

היתר בנייה הוא רישיון לבנות מבנה חדש או לערוך שינויים במבנה קיים. ההיתר הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפות תוכניות המבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, והוא כולל את פרטיהם של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח על הבנייה. ההיתר ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית שבתחומה נמצאת הקרקע, והוא כולל מידע מפורט לגבי הפעולות שאותן הוא מתיר.

היתר בנייה אינו נדרש עבור שינויים בתוך דירה שאינם משפיעים על מעטפת המבנה, על הקונסטרוקציה או על המערכות שקיימות במבנה.

מהו הליך הרישוי המקוצר וכיצד הוא מתנהל?

היעד המרכזי בתחום הרישוי העומד בבסיס תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, הינו ייעול ושיפור הליכי הרישוי מבלי לפגוע באיכות הבנייה. משרד הבינוי והשיכון פועל לזרז ולקדם את תהליך קבלת היתרי בניה במקרים מסוימים, ולסיים את ההליך כולו תוך 45 ימים. ההליך המזורז, בו גם יינתנו הקלות לאורך הדרך, מתייחס לבקשות כגון הוספת ממ"ד למבנה המשמש למגורים, תוספת בנייה על גג של בניין מגורים, סגירה או הוספה של מרפסת ועוד.

על פי תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), תשע"ז-2017:

 • אדם הרוצה להגיש בקשה להיתר בהליך רישוי בדרך מקוצרת, ימציא למהנדס בקשה לקבלת מידע להיתר לפי תקנות רישוי הבנייה, בקשה להיתר בהליך רישוי בדרך מקוצרת תכלול את הפרטים והצרופות הנדרשים.
 • מהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יבחן בתוך עשרה ימים ממועד הגשת בקשה להיתר בהליך רישוי בדרך מקוצרת, אם היא עומדת בתנאים המוקדמים.
 • המהנדס רשאי בכל עת ולא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת הבקרה המרחבית, לבקש עריכת שינויים בבקשה להיתר אם ראה שלא מתקיימים בה תנאי הבדיקה המרחבית.
 • עורך הבקשה רשאי להגיש בקשה מתוקנת לפי השינויים שהתבקשו כאמור עד שלושה ימים לפני תום תקופת הבקרה.
 • אם החליטה רשות הרישוי לדחות בקשה להיתר או החליטה כי בקשה להיתר עומדת בתנאים המוקדמים ובתנאי הבקרה המרחבית, ואם נדרשו בה שינויים – הם נערכו, תשלח למבקש ולעורך הבקשה את החלטתה בתוך עשרים וחמישה ימי הבקרה המרחבית.

מהם המבנים והעבודות שעבורם ניתן להגיש בקשה להליך רישוי בדרך מקוצרת?

גדר וקיר תמך

הקמת גדר או קיר תמך, ובלבד ש – גובה הגדר או קיר התמך אינו עולה על 3 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר או הקיר; הם אינם בתחום חוף הים (אלא אם כן הבנייה היא בקו בינוי ראשון ואילך); הם אינם בתחום שטח פתוח באופן הפוגע ברצף אקולוגי, מעברים למטיילים ובעלי חיים.

גגון, סוכך מתקפל וסככה

הקמת גגון שלא חלות עליו תקנות הפטור והוא אינו בולט מקיר המבנה יותר מ-4 מטרים ויכול שיהיה בעל ביסוס עצמאי.

הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) שלא חלות עליו תקנות הפטור.

הקמת סככה שלא חלות עליה תקנות הפטור.

מצללה

הקמת מצללה שלא חלות עליה תקנות הפטור.

רכיב עזר למבנה או לשימוש בקרקע

הקמה, הצבה או התקנה של רכיב עזר שלא חלות עליו תקנות הפטור.

מתקן מכפיל חנייה

הצבת מתקן מכפיל חנייה על הקרקע במגרש המשמש על פי דין לחניה.

שלט

התקנת שלט שלא חלות עליו תקנות הפטור, ובלבד שהוא אינו בתחום חוף הים זולת אם הבנייה היא בקו בינוי ראשון ואילך.

מערכת מיזוג אוויר

התקנת מערכת מיזוג אוויר שלא חלות עליה תקנות הפטור, לרבות פתח במעטפת הבניין, ובלבד שתפוקת המערכת אינה עולה על 72,000 btu.

מתקן הסקה בדירה

התקנת תנור הסקה בדירה שאינו מתקן מיטלטל, לרבות ארובה לסילוק גזי השריפה, מכלי דלק וצנרת

החלפה או שינוי רכיבים בבניין

החלפת רכיב בבניין, הניתן להחלפה ברכיב אחר, שלא חלות עליו תקנות הפטור ובלבד שמשקל הרכיב החדש לא יעלה על העומס המותר לפי התקן.

שינוי חזית

שינוי בפתחי חזיתות או במעטפת המבנה.

מכל גז

 • התקנה או החלפה של מכל גז נייח תת-קרקעי וכן שינוי במיקום מכל
 • התקנה ראשונה של מכל גז מיטלטל

מתקן ניטור

התקנת מיתקן או תחנת ניטור אוויר, מיתקן ניטור מים, מיתקן ניטור קרינה או מיתקן ניטור רעש שלא חלות עליו תקנות הפטור.

מבנה טכני

הקמת מיתקנים ומבנים טכניים, ובלבד שהשטח הכולל של המבנה או המיתקן לא יעלה על 25 מטרים רבועים וגובהו לא יעלה על 4 מטרים.

תורן ואנטנה בתחום שדה תעופה

הקמת תורן לאנטנה, לרבות אנטנה בתחום שדה תעופה, ובלבד שגובהו הכולל לא יעלה 20 מטר.

חממה

הקמת חממה בקרקע חקלאית, ובלבד שגובהה אינו עולה על 6.60 מטרים והחיפוי שלה מחומרים קלים המאפשרים חדירת אור.

תוספת ממ"ד לבניין מגורים

הוספת מרחב מוגן דירתי לבניין מגורים או הוספת מגדל ממ"דים למבנה פשוט, בשטח המזערי הקבוע בתקנות ההתגוננות האזרחית.

תוספת עד 25 מ"ר על הקרקע בבניין למגורים

תוספת בנייה בשטח כולל שאינו עולה על 25 מטרים רבועים בקומת קרקע של בניין למגורים; לבקשה להיתר לעניין זה תצורף תכנית ראשית.

תוספת בנייה על גג בניין למגורים

תוספת בנייה לבניין למגורים על פי תכנית כללית החלה במרחב התכנון המקומי או חלק משמעותי ממנו, העוסקת בתוספות בנייה על גגות מבנים; לבקשה להיתר לעניין זה תצורף תכנית ראשית.

הוספת מרפסת זיזית

הוספת מרפסת זיזית (גזוזטרה) ליחידת דיור בבניין פשוט, ובלבד ששטח המרפסת אינו עולה על 14 מטרים רבועים ועומק הזיז אינו עולה על 2.5 מטרים.

סגירת מרפסת

סגירת מרפסת מקורה, למעט מרפסת זיזית, באמצעות חומרים קלים.

הוספת מעלית

הוספת מעלית לבניין פשוט, לרבות השינויים הנדרשים בבניין הקיים לצורך התאמתו להוספת המעלית.

מחסן

הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, שלא חלות עליו תקנות הפטור, ובלבד שיוקם על הקרקע.

מבנה לשומר

הקמת מבנה לשומר, שלא חלות עליו תקנות הפטור ובלבד שגודלו אינו עולה על 9 מטרים רבועים.

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח

עבודות פיתוח שלא חלות עליהן תקנות הפטור, ובלבד שעבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 3 מטרים והמסלעה אינה מוקמת על גבי קיר תמך.

עבודות לשיפור הנגישות

שינויים בבניין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התקנת מעלון, התאמת מעברים, והקמת כבש שלא חלות עליו תקנות הפטור.

מה עוד חשוב לדעת על ההליך המקוצר?

 • החלטת הוועדה תקפה 45 ימים; ניתן לחדש פעם אחת באישור מהנדס הוועדה.
 • ההליך וולונטרי – לא חובה להגיש בקשה להיתר בהליך זה.
 • מהנדס רשאי להעביר בקשה למסלול מלא בשלב המידע, כאשר מבוקשות 2 עבודות או יותר – סעיף 7 ד' בתקנות.
 • רוב העבודות פטורות מאישור רמ"י- סעיף 7ב' בתקנות.
 • ללא החלטה אקטיבית מרשות הרישוי לאחר 25 ימי בקרה מרחבית – תיראה הבקשה כעומדת בבקרה המרחבית וניתן להתקדם לשלב בקרת תכן – סעיף 12 ד' בתקנות.
 • אחריות עורך הבקשה – במקרה של רישוי אוטומטי עורך הבקשה יצהיר על התאמת ההיתר לכל הכללים, תכניות, תקנות, וכד' – סעיף 21 א' בתקנות.
 • הליך קבלת מידע בהליך הרישוי המקוצר זהה להליך קבלת מידע להיתר במסלול רישוי מלא.
 • לא נתנה רשות הרישוי את ההיתר למבקש במועד, אף שהתקיימו התנאים המנויים בתקנה 20 או 21 לפי העניין, יראו את הבקשה להיתר כהיתר.

בתוך שלוש שנים התארך זמן קבלת היתר בנייה ב-40% – איזו עיר בראש טבלת המעכבות?