fbpx
חדשות קרנות נאמנות

הראל קרנות נאמנות – שינוי מדיניות בשתי קרנות

סמי בבקוב, ראש חטיבת ההשקעות בקבוצת הראל

הראל קרנות נאמנות – שינוי מדיניות בשתי קרנות.

הראל קרנות נאמנות משנה מדיניות בשתי קרנות נאמנות. מנהל קרן הנאמנות - הראל (0D)(!) אג"ח מטבעות (מספר קרן: 5124706) הודיע כי ביום 18/07/2018 יחול שינוי בשם הקרן ובמדיניות ההשקעות - שם הקרן לאחר השינוי: הראל (0D)(!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס.

מדיניות ההשקעות של הקרן תשתנה:

החשיפה לאג"ח תל בונד דולר לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

החשיפה לנכסים שאינם אג"ח תל בונד דולר לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

בכוונת מנהל הקרן לחשוף את הקרן לאגרות חוב צמודות לדולר של ארה"ב הנסחרות בבורסה שאינן אג"ח תל בונד דולר, לרבות אגרות חוב כאמור,  אשר להערכת מנהל הקרן צפויות להיכלל על ידי הבורסה במדד תל בונד דולר בעדכון הקרוב של המדד האמור, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן.

החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 4% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(4%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 השינוי במדיניות ההשקעות צפוי להביא לשינוי סיווג הקרן לצורך פרסום בעיתון לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום).

בד בבד, מדווחת הראל על שינוי מדיניות בקרן נוספת –הקרן: הראל (2B) 25/75 (מספר קרן: 5125943) תשנה את מדיניות ההשקעה שלה ביום 26/07/2018.

למדיניות ההשקעות של הקרן, שנקבעה על ידי מנהל הקרן, יתווסף כי כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

השינוי במדיניות ההשקעות:  צפוי להביא לשינוי סיווג הקרן לצורך פרסום בעיתון לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום).

שינוי מדיניות בקרנות הנאמנות - טריק של הקרנות לבטל את ההיסטוריה!

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  עמית בר

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות