fbpx
שוק ההון

הרווח של סלע נדל"ן עלה ב-200% לעומת שנה שעברה

סלע נדל"ן, קרן הריט  המנוהלת על ידי דירקטוריון החברה בראשות שמואל סלבין והמנכ"ל גדי אליקם, פרסמה היום (12.2.2020) את תוצאותיה הכספיות לסיכום 2019, ובהן שיאים בכל הפרמטרים התפעוליים.

היקף נכסיה המניבים של החברה הסתכם ב-3.32 מיליארד שקלים (לעומת היקף נכסים של 2.86 מיליארד שקלים בשנה שעברה), המשמשים כבנייני משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, תחנות תידלוק ובית מלון המושכרים ל-500 שוכרים, בשטח כולל של 442,000 מ"ר.

הכנסות החברה מדמי שכירות ומתפעול נכסים בשנת 2019 הסתכמו בסכום של 237 מיליוני שקלים לעומת סך של 211.4 מיליון שקלים בשנת 2018. הגידול, בשיעור של כ- 12% נובע בעיקר מגידול במצבת הנכסים של החברה, מהעלאת שכר דירה בעת חידוש הסכמי שכירות וכן מגידול בשיעורי התפוסה הממוצעים בנכסי החברה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופת הדוח הסתכם ב-293 מיליוני שקלים לעומת 97.7 מיליוני שקלים בסיכום שנת 2018 המבטא זינוק של 200%. ה- NOI (הכנסות תפעוליות נטו) הסתכם בשנה החולפת ב- 215 מיליוני שקלים המהווה עלייה של 14% לעומת אשתקד

ברווח התזרימי הנקי הריאלי (FFO) נרשמה במהלך 2019 עליה של 20% והוא הסתכם ב-150.4 מיליוני שקלים לעומת 125.8 מיליוני שקלים בשנה הקודמת.

את הרבעון הרביעי של שנת 2019 סיימה סלע נדל"ן עם רווח נקי של 88 מיליוני שקלים. ה- NOI גדל ב-10% לסכום של 54.3 מיליוני שקלים לעומת 49.4 מיליוני שקלים ברבעון המקביל בשנת 2018.

בנוסף, פרסמה החברה את התחזיות לגבי תוצאותיה הכספיות בשנת 2020. להערכת החברה ה- NOI יסתכם בשנת 2020 ב-226 מיליוני שקלים, עלייה של 5% לעומת שנת 2019. ה- FFO צפוי להסתכם בשנת 2020 ב-165 מיליוני שקלים, המבטא עלייה של 10% וכן מבטא תשואת FFO של 8.0%.

התחזיות מבוססות על מצבת הנכסים, חוזי שכירות חתומים, צפי ההנהלה בדבר חידוש חוזי שכירות שוטפים בשנת 2020 זאת בנוסף להנחה כי לא יחולו שינויים מהותיים בסביבה העסקית בה פועלת החברה בישראל.

החברה צופה כי תחלק במרוצת השנה 92 מיליוני שקלים כדיבידנד, סכום המשקף תשואת דיבידנד של 4.5%.

גדי אליקם, מנכ"ל סלע נדל"ן: התוצאות אותן הציגה החברה ב-2019 מעידות על צמיחה עקבית וחזקה של סלע נדל"ן. אנו חותרים כל העת לרכוש נכסים שיבטיחו תשואה מקסימאלית לבעלי המניות במינימום של סיכון. כלומר, לאתר ולהגדיל את מצבת הנכסים האיכותיים לטובת בעלי המניות וכל זאת בזהירות הנדרשת.

במסגרת זו הגדילה החברה את היקף נכסיה בחמש השנים האחרונות מהיקף של 1.2 מיליארד שקלים ליותר מ-3.3 מיליארד שקלים וזאת בתפוסות של 97% ומעלה. במקביל הקטינה החברה את עלויות המימון והן עומדות על שיעור של כ-2.0% במח"מ ארוך.

סלע נדל"ן זוכה לאמון משקיעיה בזכות תזרים המזומנים היציב ומדיניות קבועה וברורה של חלוקת דיבידנדים. כחלק ממדיניותה של החברה אישר הדירקטוריון, חלוקה של 92 מיליוני שקלים כדיבידנד במהלך 2020 המשקפים תשואת דיבידנד של 4.50%".

סלע קפיטל רוכשת נדלן מניב בנצרת עלית - תשואה של

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות