fbpx
חדשות פיקדונות מובנים

לאומי מציע פיקדון מובנה דולרי או שקלי המותנה בעליית סל מניות buyback בארה"ב; קרן מובטחת

בנק לאומי מציע פיקדון מובנה שקלי ל- 4 שנים עם קרן מובטחת ומענק מותנה וכן פיקדון מובנה דולרי ל- 3.5 שנים עם קרן מובטחת ומענק מותנה בהתנהגות מניות buyback

בנק לאומי מציע פיקדון מובנה שקלי ל- 4 שנים עם קרן מובטחת ומענק מותנה וכן פיקדון מובנה דולרי ל- 3.5 שנים עם קרן מובטחת ומענק מותנה בהתנהגות סל מניות buyback בארה"ב.

פיקדון מובנה שקלי ל- 4 שנים עם קרן מובטחת ומענק מותנה של לאומי: קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. הריבית המותנית צמודה לשע"ח דולר/שקל.

מניות המרכיבות את הסל (במשקל זהה של 20% כ"א): Apple Inc,  Boeing Co, FedEx Corp, Corning Inc ו-Lowe's Cos Inc.

תאריך תחילת הפיקדון: 13.8.2015. תאריך פירעון הפיקדון:  13 באוגוסט 2019. סכום המינימום להפקדה: 15 אלף שקל.

במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:
- לכל מניה נקבע חסם בשיעור של 56% (לא כולל) ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה.
- במידה ומחיר המניה לא חרג ולא נגע בחסם לאורך כל תקופת הפיקדון, תילקח בחישוב תשואת המניה בפועל (מנקודה לנקודה), חיובית או שלילית.
- במידה וביום מסחר כלשהו מחיר המניה יחרוג או יגע (ולו פעם אחת) בחסם, תשואת המניה תיקבע בשיעור של 9% למשך תקופת הפיקדון ("ריבייט").
- המענק בגין הפיקדון יחושב לפי סכום התשואות של המניות בסל כפול משקלן היחסי בסל. השתתפות של 100% בשיעור השינוי של סל המניות. בכל מקרה, קרן ההשקעה מובטחת ע"י בנק לאומי בתום תקופת הפיקדון.
- הריבית המותנית צמודה לשע"ח דולר/שקל.

מחיר בסיסי של מניה: מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב-13 באוגוסט 2015.
מחיר קובע של מניה: מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב-7 באוגוסט 2019.
התקופה הקובעת: מ-13 באוגוסט 2015 עד 7 באוגוסט 2019 כולל.

לחץ על התמונה להגדלה:

תרחישים - לאומי פיקדון שקלי מובנה Buyback

תרחישים  - לאומי פיקדון שקלי מובנה Buyback

תרחישים - לאומי פיקדון שקלי מובנה Buyback

דגשים עיקריים שמציין בנק לאומי בנוגע לפיקדון:
- פוטנציאל להשתתפות בעליית סל מניות מבלי לסכן את קרן ההשקעה.
- קרן ההשקעה מובטחת בפירעון.
- אפשרות להפסד הכנסה בהשוואה להשקעה חסרת סיכון. לצורכי אינדיקציה, הריבית השקלית השנתית חסרת הסיכון שפורסמה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ב-01/07/2015 הינה %0.10 לשנה.
- היעדר נזילות לתקופת הפיקדון (אין נקודות יציאה).
- בקרות אירועים מסוימים (כגון: מיזוג, הצעת רכש, פירוק וכו'), הבנק רשאי לבצע שינויים והתאמות בתנאי הניהול של הפיקדון, במחירי מניות מבין המניות שבסל המניות, בריבית, לרבות אי תשלום ריבית כלל ו/או החלפת מניות ו/או פירעון מוקדם של הפיקדון ו/או הריבית ועוד, הכל כאמור בתנאי הניהול של הפיקדון.
- חישוב שיעור השינוי של סל המניות יכלול ביצועים חיוביים ושליליים של כל מניה.
- הפיקדון המובנה לא ישלם דיבידנדים, וזאת אף אם המניות המרכיבות את סל המניות עשויות לחלק מעת לעת דיבידנד.
- פיקדון זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד.
- הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו. בהצעת פיקדונות מובנים עוסק הבנק בשיווק השקעות.
- הריבית המותנית צמודה לדולר.

במקביל מציע לאומי פיקדון מובנה דולרי ל- 3.5 שנים עם קרן מובטחת ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות סל המניות הזהה לסל המניות בפיקדון השקלי המפורט מעלה במהלך התקופה.

כאמור, המניות המרכיבות את הסל (במשקל זהה של 20% כ"א): Apple Inc,  Boeing Co, FedEx Corp, Corning Inc ו-Lowe's Cos Inc. תאריך תחילת הפיקדון: 13.8.2015. תאריך פירעון הפיקדון:  13 בפברואר 2019. סכום המינימום להפקדה: 10 אלף דולר.

במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:
– לכל מניה נקבע חסם בשיעור של 63% (לא כולל) ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה.
– במידה ומחיר המניה לא חרג ולא נגע בחסם לאורך כל תקופת הפיקדון, תילקח בחישוב תשואת המניה בפועל (מנקודה לנקודה), חיובית או שלילית.
– במידה וביום מסחר כלשהו מחיר המניה יחרוג או יגע (ולו פעם אחת) בחסם, תשואת המניה תיקבע בשיעור של 10% למשך תקופת הפיקדון.
– המענק בגין הפיקדון יחושב לפי סכום התשואות של המניות בסל כפול משקלן היחסי בסל. השתתפות של 100% בשיעור השינוי של סל המניות. בכל מקרה, קרן ההשקעה מובטחת ע"י בנק לאומי בתום תקופת הפיקדון.

מחיר בסיסי של מניה: מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב-13 באוגוסט 2015.
מחיר קובע של מניה: מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב-7 בפברואר 2019.
התקופה הקובעת: מ-13 באוגוסט 2015 עד 7 בפברואר 2019 כולל.

לחץ על התמונה להגדלה:

תרחישים - לאומי פיקדון דולרי מובנה Buyback

 

תרחישים  - לאומי פיקדון דולרי מובנה Buyback

תרחישים - לאומי פיקדון דולרי מובנה Buyback

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות