fbpx
משפט

מהו "המרכז לגביית קנסות" ואיך הוא יכול לעזור לכם?

אבד הכסף

מעודכן ל-06/2019

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות הוא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1995, מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה – 1995. המרכז פועל לגביית חובות קנסות אשר לא שולמו במועדם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ותוספת פיגורים.

מדובר בגביית חובות וקנסות עבור משרדי הממשלה ורשויות השלטון; קנסות בית משפט בהליך פלילי; קנסות בית משפט לתעבורה; קנסות ברירות משפט – כגון דוחות משטרה, אגרות בתי משפט והוצאות לטובת אוצר המדינה.

סמכויות המרכז

  • לקבוע הליכים שיש לנקוט לשם גביית חוב, לרבות הטלת עיקולים ותפיסת מיטלטלין.
  • לפרוס או לדחות תשלום חוב אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב.
  • לדרוש מגוף ציבורי מידע על החייב או נכסיו.
  • לפנות לבית משפט למינוי כונס נכסים על נכסי חייב.
  • לפנות לבית משפט בבקשה לצוות על עיכוב יציאה מהארץ של החייב.
  • לפטור את החייב מתשלום חוב אזרחי (עד 20,000 שקל, אם שוכנע כי הנסיבות מצדיקות פטור כאמור.

הליכים שונים במרכז

תשלום חוב – המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מאפשר לחייבים (אנשים או חברות) שרשום על שמם תיק במרכז, לשלם את חובם (קנס, פיצוי, ערובה, אגרה, הוצאות וכו') במספר אמצעי תשלום ובמספר דרכים.

ניתן לשלם את החוב בכרטיס אשראי, במזומן או בהעברה בנקאית.

כמו כן, ניתן לשלם את החוב באופן מקוון (אינטרנטי), בטלפון או בסניף הדואר.

במקרה שיש לחייב מספר תיקים ובהם תיק חוב מסוג פיצוי, כל סכום שישולם למרכז ייזקף תחילה לטובת חוב הפיצוי.

בקשה לקבלת מידע על חובות והליכי הגבייה – חייב שרשום על שמו תיק במרכז רשאי לפנות למרכז ולקבל מידע על:

החוב - סוג החוב (קנס, פיצוי, אגרה, הוצאות, ערובה וכו'), גובהו, מועדי תשלום, ריביות פיגורים וכל שאלה אחרת שלא נוגעת למהות החוב.

הליכי גבייה - אילו הליכי גבייה המרכז נוקט על מנת לגבות את החוב מהחייב, כגון עיקולים.

הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

בקשה לדחיית מועד תשלום חוב (הסדר חוב) – המרכז מאפשר לחייבים (אנשים או חברות) שרשום על שמם תיק במרכז, להגיש בקשה לדחיית המועד שנקבע לתשלום חובם (קנס, ערובה, פיצוי,אגרה, הוצאות וכו').

- בבקשה יש לפרט ולנמק מהן הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות את דחיית תשלום החוב ולצרף מסמכים תומכים, רלוונטיים ועדכניים.

- הגשת הבקשה והטיפול בה, לא עוצרים את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.

- הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

בקשה לפריסה לתשלומים של חוב (הסדר חוב) – המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מאפשר לחייבים להגיש בקשה לפריסת חובם לתשלומים (קנס, ערובה, פיצוי, אגרה, הוצאות וכו').

- בבקשה יש לפרט ולנמק מהן הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות את פריסת החוב לתשלומים ולצרף מסמכים תומכים, רלוונטיים ועדכניים.

- הגשת הבקשה והטיפול בה, לא עוצרים את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.

- הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

בקשה לביטול או הפחתה של ריבית פיגורים על חוב (הסדר חוב) – המרכז מאפשר לחייבים להגיש בקשה לביטול או הפחתה של ריבית הפיגורים שהתווספה לחובם (קנס, ערובה, אגרה, הוצאות וכו').

- בבקשה יש לפרט ולנמק מהן הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות את הביטול או ההפחתה של ריבית הפיגורים ולצרף מסמכים תומכים, רלוונטיים ועדכניים.

- הגשת הבקשה והטיפול בה, לא עוצרים את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.

- המרכז לגביית קנסות לא מוסמך להפחית או לבטל תוספת ריבית פיגורים בחוב מסוג פיצוי פלילי.

- הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

בקשה לקבלת החזר כספי מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות – חייב, שנגבה ממנו על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות סכום הגבוה מהסכום שאותו הוא היה חייב, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.

את הבקשה והמסמכים הרלוונטיים, יש להגיש באמצעות טופס מקוון (אינטרנטי).

חייב שיגיש את הבקשה ויימצא זכאי, יקבל את ההחזר הכספי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שימסור במסגרת הגשת הבקשה.

גביית פיצוי פלילי לנפגע עבירה – במסגרת הליך פלילי, בית המשפט מוסמך להטיל על נאשם במסגרת גזר הדין תשלום פיצוי לנפגע העבירה, בהתאם לחוק העונשין.

לפי החוק, הפיצוי המקסימלי שניתן להטיל בהליך זה הוא 258 אלף שקל.

במקרה שהנאשם לא משלם את הפיצוי שנגזר עליו, גביית החוב תיעשה באמצעות המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

הסדר חוב על קנסות - איך עושים את זה?

עבירות בנייה - קנסות של עד 600 אלף שקל; האם זה יפחיד את העבריינים?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות