מדריכי דירה ומשכנתא    

מהו טופס 5 – טופס אכלוס, תעודת גמר

מעודכן ל-02/2022

בין אם הקבלן מסיים את העבודה בבניין שבנה או שאתם מסיימים לבנות את ביתכם הפרטי, כדי להיכנס לבית שלכם בפועל תצטרכו שלל אישורים שמעידים על סיום העבודה. טופס 5 מהווה את תעודת הגמר לבניין והוא האישור האחרון לאכלוסו.

בתום הבנייה צריך להגיש בקשה לקבלת תעודת גמר, שאותה מנפיקה הוועדה המקומית, שבה ממוקם המבנה. תעודת הגמר מתארת את העבודה שבוצעה ואת סיומה, בהתאם לתכנונים.

טופס 5 אפשר להגיש רק לאחר קבלת טופס 4, המאשר שאין ליקויים בטיחותיים במבנה. רק לאחר שמקוימים התנאים המופיעים בטופס 4 יספק המהנדס מטעם הוועדה המקומית את תעודת הגמר כשהיא חתומה, כך שתהווה אסמכתא רשמית לסיום פרויקט הבנייה.

אפשר לקבל  את הטופס בעזרת עורך דין המתמחה במקרקעין, וזוהי למעשה הדרך העדיפה מאחר שמדובר בתהליך ארוך המצריך המון אישורים. לא תוכלו לרשום את הבית על שמכם בטאבו (הרחבה – מדריך נסח טאבו) אם לא תשלימו את התהליך או אם תבנו ללא היתר, ולכן יש להקפיד על השלבים במלואם. יש להגיש בקשה לתעודת גמר תוך שנה מרגע קבלת האישור על טופס 4, כדי לקבל תעודת גמר.

הטופס נערך לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל-1970 בנוסח שבתוספת ראשונה, ולפיו מאשרת הוועדה המקומית כי בניית הנכס הושלמה לפי ההיתר.

הניסוח בחוק

1 (א) לפי בקשת בעל ההיתר, יוציא לו המהנדס תעודה המעידה, כי כל הבנייה בוצעה בהתאם להיתר ולתנאיו (להלן: תעודת גמר).

"(ב) בעל ההיתר יגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משנה ממועד מתן אישור הרשות המאשרת לפי סעיף 157א (ה), (ה1) או (ה2) לחוק או ממועד פניית המורשה להיתר לגופים המנויים בסעיף 157א (ה2) (3) לחוק.