fbpx
מיסים עסקים קטנים

מעסיק עובדים? הטפסים שצריך להכיר

pixabay

מעודכן ל-06/2019

טופס 106, 102, 126 ו-856 - טופסי מס שמעביד חייב להכיר

כאילו לא מספיק קשים חייו של העצמאי, בלי חופשות, בלי ימי מחלה, בלי חופשות מחלה, בלי זכויות ובלי השתתפות בפנסיה - אם העסק גדל וכבר צריך להעסיק עובדים, רשויות המס מכבידות עם הבירוקרטיה והטפסים שצריך למלא.  אלו הטפסים שצריך להכיר:

טופס 106

טופס 106 הוא טופס של רשות המיסים המופק לכל עובד ע"י המעסיק, בתום כל שנת מס.

הטופס מציג  ריכוז שנתי של המשכורות החודשיות ששולמו לעובד על ידי המעביד, במהלך שנת המס. עובד או עצמאי המגיש דו"ח שנתי למס הכנסה  או מבצע תיאום מס על הכנסות נעזר בנתונים המצוינים בטופס 106 .

באמצעות טופס 106 ניתן לבדוק את מאזן הניכויים של מס הכנסה ואם ישנים כספים (אם בכלל) המגיעים כהחזר מס.

הטופס כולל את הנתונים הבאים:

 • פירוט תשלומים בכסף ובשווי הטבות  (כגון: זקיפת שווי טלפון, רכב, מתנות וכו’).
 • פירוט ההפקדות לקופות גמל ופנסיה.
 • ניכויים וזיכויים שניתנו לעובד.
 • ניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות.
 • פירוט חודשי העבודה.
 • פרטי המעביד.
 • פס 106 הוא הטופס השנתי הקובע לשלטונות המס. בטופס זה קיים מידע חיוני לבדיקת חבות עובד בהתייחס למכלול הכנסותיו מתלוש השכר (מהכנסת עבודה).

  חשוב ביותר לשמור את טופס ה-106 השנתי אפילו יותר מאשר את תלושי השכר החודשים. בעת הגשת בקשה להחזר מס, תיאום מס ובתביעות ונות .יטוח הלאומי, חייביםלצרף את טופס ה-106 כאסמכתא לתשלומים שונים שהתקבלו בעבודתך ולניכויי ביטוח לאומי, מס הכנסה מתלוש השכר. תלוש המשכורת הבודד אינו מספק, וגם לא תלושים בעבור כל השנה.

  המועד האחרון להנפקת טופס ה-106 הינו עד ל-31.3 של השנה העוקבת.

למדריך הרלוונטי אצנלו: מהו טופס 106 ולמה הוא חשוב

טופס 102 - דיווח על עובדים שכירים

טופס 102 מורכב משני טופסי דיווח חודשיים שהמעביד ממלא ומגיש עד ה-15 לחודש:
* טופס דיווח למס הכנסה, טופס המרכז את סך המשכורות והניכוי במקור ששולמו באותו חודש. מעביד החייב במס שכר מדווח גם על מס זה בטופס זה.

* טופס דיווח למוסד לביטוח לאומי, טופס המרכז את סה"כ המשכורות, הניכויים וההפרשות לדמי ביטוח לאומי ולדמי ביטוח בריאות ששולמו באותו חודש.

בחלקו העליון של הטופס מופיעים נתונים מזהים של העסק שהודפסו על-ידי מאגר הנתונים במס הכנסה, הנתונים כוללים: שם וכתובת, מספר יישות ומספר תיק ניכויים. יש לרכז בטופס את משכורתם של כל העובדים למעביד מסוים ולהגישו עד ליום ה-15 בכל חודש לגבי החודש הקודם שבו שולמה לעובדים משכורת, אם העסק מדווח דיווח חודשי, או ב-15 לחודש אחת לחודשיים במידה והעסק מדווח דיווח דו-חודשי.

מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומ ומס הכנסהי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש הקודם, עם הטופס על .המעביד לשלם את הניכויים שעליהם הצהיר. ייתכן שמעביד יקבל אישור לדווח בכל חודשיים למס הכנסה.

למדריך המלא על טופס 102

טופס 126

טופס זה כולל את כל 12 החודשים שהמעסיק הגיש במהלך שנת המס.

זהו דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים, ובו פרטים על המשכורת השנתית ששילם לכל אחד מעובדיו וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורת זו. סה"כ הנתונים בטופס 126, כגון סה"כ תשלומים, חייב להיות זהה לסה"כ הנתונים המקבילים בטופסי 102 החודשיים של אותה שנה. בנוסף, נהוג להשוות טופס זה גם לדוחות של הנהלת חשבונות.

ביטוח לאומי בטופס 126 מתייחס לטופסי 102 בלבד, ללא תושבי חוץ (טופס 612), חופשה ללא תשלום (טופס 613), פנסיונר בפרישה מוקדמת (617). על כן בהשוואת חלק זה לדוחות אחרים יש להפחית את הסכומים של אוכלוסיות אלו.

הטופס בנוי משני צדדים. צד א' כולל

 • טור א'- ניכוי מס הכנסה של מס מעסיקים והיטל עובדים זרים (טור א' יהיה שווה לטור ב'+ג').
 • טור ב'- ניכוי מס הכנסה מהעובדים שמופיע ב-102.
 • טור ג'- מס הכנסה שנוכה מהמעביד עבור עובדים זרים ומס מעסיקים.
 • טור ד'- סך הכל חייב מס הכנסה כולל תושבי חוץ.
 • טור ו'- ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות כפי שהם מופיעים ב-102 החודשי, כולל 102 קוד דיווח 3 הפרשים, קוד דיווח 7 זיכויים וקוד דיווח 4.
 • טור ז'- חייב ביטוח לאומי ב-102, כולל קוד דיווח 3 הפרשים, אך לא כולל תושבי חוץ, עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום ופנסיונרים בפרישה מוקדמת. בנוסף בטור זה לא ניראה את סך כל המשכורות החייבות בביטוח לאומי שנמצא ב-102 בקוד דיווח 4 או 7.
 • טור ח'- ההטבה למעביד מניכוי המס לעובדים באילת.
 • טור ט'- מס שכר ושירות התעסוקה.

צד ב' כולל דין וחשבון על עובדים שעזבו:

סעיף 24 - סה"כ המשכורות ותשלומים ללא סעיפים 25-27
סעיף 28 - סה"כ המשכורות ותשלומים החייבים במס הכנסה כפי שהם מופיעים ב-102 של מס הכנסה. סיכום סעיף זה צריך לתאום את סה"כ טור ד' בצד א'.
סעיף 29 - סה"כ מס הכנסה שנוכה לעובדים במהלך כל השנה- חייב להתאים לסה"כ טור ב' בצד א'.אם לעובד יש פדיון חופשה, פיצויי פיטורין או משמרות הוא יופיע בכמה טורים בחלק ב'.

הגשת טופס 126 לרשויות המס נדרשת להתבצע עד לסוף חודש אפריל בכל שנת מס. הדוח מתייחס לשנת המס הקודמת. ניתן לבצע את הדיווח ישירות אל משרדי מס ההכנסה באמצעות שידור באתר של רשות המסים.

טופס 856

באוופן כללי, טופס 856 הוא דוח שנתי למס ההכנסה שנדרש להגיש כל מי שמשלם תשלומים שמחייבים ניכוי מס במקור על ידו, כגון תשלום לספקים שונים,.
על פי חוקי מס ההכנסה, אם אתם משלמים תשלום כלשהו שמחייב ניכוי מס במקור שבוצע על-ידכם, בין אם המס במקור נוכה מהתשלום ובין אם לא – אתם חייבים בדיווח שנתי בכל שנת מס. את הדיווח השנתי עליכם לבצע באמצעות טופס 856.
החל משנת 2004, כל מי שעורך ניכויי מס במקור, כבר לא יכול לשדר את הדוח למס הכנסה באופן ידני, אלא רק באמצעות שע"מ, שהוא קובץ ממוכן.
ומשנת 2008 אפשר להגיש את הדוח לא רק דרך שע"מ, אלא גם באמצעות האינטרנט באופן מקוון. המערכת יכולה לקלוט דיווחים החל משנת המס 2007 ואילך.
טופס 856 צריך לכלול את כל סכומי המס שניכיתם במקור מתשלומים לספקים, במהלך שנת המס שחלפה. בעצם, טופס זה הוא ריכוז שנתי של כל הסכומים ששילמתם לספקים או לנותני שירות, כולל הפרטים של מקבלי הכספים והמס שניכיתם. פרטים אלה צריכים להתאים גם לרישום בספרים שלכם.
חשוב לציין שעליכם לדווח גם על מקרה שבו לספק או לנותן השירות יש פטור מניכוי במקור, אבל לא ניכיתם ממנו מס.
יש להגיש את טופס 856 עבור השנה החולפת עד ל-30 באפריל.

ההבדל בין טופס 126 ל-856

בעוד טופס 126 מיועד רק לעובדים המקבלים שכר, טופס 856 כולל בתוכו דיווח גם על ספקים ונותני שירות, גם אם בפועל לא נוכה המס.

טופס161

טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד)  מועבר לעובד בסיום עבודתו, כאשר בנוסף לטופס הזה חייב המעסיק להגיש לעובד מכתב שחרור כספי פיצויים המופנה אל הקופות בהם צבורים כספי הפיצויים.הטפסים האלו קריטים כדי שתוכלו למשוך את הכסף שלכם בזמן ובלי תשלום מס עודף. למרות שזה נראה בנאלי ומתבקש, במקרים רבים הטפסים האלו לא ממולאים נכון, לא מסונכרנים ואז יש עכובים ותקלות בקבלת הכספים או בחישוב המס על הכספים האלו. חשוב שתקפידו על מילוי נכון של הטפסים גם שלכם (ראו בהמשך 161 א) וגם של המעביד.

חשוב להבהיר - הטופס עבור להיות מועבר לעובד באופן המהיר ביותר, אבל יש מקרים לא מעטים של מעבידים שדוחים את העברת הטופס (ובהתאמה הם "מרוויחים" זמן בתשלום הפיצויים, או "מתנקמים" בעובדים). לדוגמה בתחילת 2017 בהמשך  להתמוטטות של מגה והעברת השליטה בה לידי  יינות ביתן, התברר שעובדי מגה עדיין לא קיבלו את טופס 161 - המשמעות היא שלמרות שהם נקלטו (בחלקם) במקום החדש, הרי שהם אמורים לקבל פיצויים על זמן עבודתם במגה (במקום החדש הם מתחילים פשוט מהתחלה). אלא שבפועל מאות עובדים מחכים מעל חצי שנה לטופס המיוחל. אבל לא צריך ללכת רחוק, זה קורה בהמון מקומות - עיכובים ודחיות של הגשת הטופס. צריך פשוט להתעקש, להסביר שאם אתם לא מקבלים את הטופס מהר אתם נפגעים ואתם דורשים שליחה מיידית, אחרת תפנו לגורמים מוסמכים (משרד העבודה, עורכי דין).

ובחזרה למהות הטופס - טופס 161  מעיד בעצם על ניתוק יחסי עובד, זהו סיימתם את העבודה, והטופס הוא מעין גושפנקא רשמית לכך. המעביד מפרט בטופס את זכויותיו של העובד בגין כספי פיצויים, ובמילים פשוטות מה הוותק, השכר ומכאן כמה פיצויים מגיעים לעובד. את הטופס המקורי צריך להעביר  לפקיד השומה בצירוף 3 תלושי שכר אחרונים של העובד (ככה מס הכנסה מוודא את השכר המייצג של העובד לצורך קבלת פיצויים), העתק של הטופס נמסר לעובד  ולקופות השונות על מנת לשחרר כספי פיצויים שנצברו בהן.

למדריך המלא: פורשים ממקום העבודה? חשוב שתכירו את טופס 161 ו-161 א';

טופס 126 - דיווח שנתי על עובדים

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות