fbpx
מיסים

מתמודדים עם מוגבלות? אלה הקלות המס שאתם זכאים להן

pixabay
מעודכן ל-11/2019

אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם זכאים להטבות מס מיוחדות. אם אתם משתייכים לאוכלוסייה זו, המדריך שלפניכם יסייע לכם להכיר את זכויותיכם ולמצות אותן

זכויות המס של אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם:

 1. פטור ממס לנכים לפי סעיף 9(5) לפקודה

מי זכאי לפטור זה?

סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס על הכנסותיו של יחיד העונה לאחת ההגדרות הבאות:

 • עיוור
 • נכה בשיעור של 100%
 • נכה בשיעור של 90% לפחות, שלקה באיברים שונים ושיעור הנכות שנקבע לו הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים (בשיטת האחוז הפוחת), ובלעדיו היה נקבע שיעור נכות של 100% לפחות

(להלן: "נכות מזכה")

* הפטור ממס לפי סעיף זה יינתן למי שנקבעה לו "נכות מזכה" לתקופה של 185 ימים לפחות.

* מי שמוגדר כבעל "נכות מזכה" שנקבעה מתוקף:

 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב).
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957.
 • חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957.
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970 .
 • פרקים ה, ט, י"ג או י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995.
 • חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994.

שימו לב: מבקשים שלא נקבעו להם אחוזי נכות לפי אחד מהחוקים המפורטים למעלה, או שנקבעו להם אחוזי נכות שאינם מזכים בפטור ממס, רשאים לפנות לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה, המתקיימת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

יחידים שנקבעה להם נכות מזכה לפי אחד מהחוקים שלעיל אינם נדרשים לפנות לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה.

תקרות ההכנסה השנתית הפטורה ממס מתעדכנת מדי שנה וניתן לבדוק אותה באתר רשות המיסים.

 הליך בקשה לפטור ממס

לצורך קבלת אישור מס הכנסה על פטור ממס יש לפעול כך:

 • יחיד שנקבעה לו נכות מזכה על בסיס אחד מהחוקים הנזכרים לעיל, יגיש למס הכנסה בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (טופס 169א) בצירוף עותק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור, לפי העניין.
 • יחיד שטרם נקבעה לו נכות מזכה - המבקש לעבור ועדה רפואית לצורכי מס הכנסה, המתקיימת על ידי המוסד לביטוח לאומי צריך להגיש למשרד מס הכנסה הסמוך למקום מגוריו בקשה הכוללת את המסמכים הבאים:

א.   בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממיסים (טופס 169א) - יש למלא את הטופס במלואו    ולציין את הליקויים והמחלות שלכם בהווה ובעבר.

ב.   טופס ויתור על סודיות רפואית (טופס 169ב) - אחרי שמילאתם את כל הפרטים הנדרשים.

ג.   מסמכים רפואיים הנוגעים לבקשתכם, כגון: חוות דעת רפואיות, סיכומי מחלה, צילומי הדמיה, תוצאות בדיקות רפואיות (המסמכים לא יוחזרו למבקשים בתום הטיפול).

ד.   קבלה על תשלום ההוצאות של המוסד לביטוח לאומי (שובר תשלום האגרה חתום על ידי הבנק). ניתן לקבל את שובר תשלום  במשרדי מס הכנסה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי, לשלם בסניפי הבנקים ולצרפו למסמכי הבקשה לפטור ממס.

חשוב לדעת:

 • אי פירוט, ליקוי ואי צירוף מסמכים רפואיים לטופס 169א, עלול לגרום לכך שלא ייקבעו אחוזי נכות בגין הליקוי או הפגם.
 • המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה, ללא טופסי הפניה מרשות המסים.
 • בטופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (169א), ניתן לבקש כי הוועדה הרפואית תתכנס שלא בנוכחות המבקשים. עם זאת, ייתכן שלמרות הבקשה שלא להופיע בפני הוועדה, יתעורר צורך בכך, והמבקשים יוזמנו לבדיקת רופא הוועדה הרפואית ויהיה עליהם להתייצב.
 • לידיעתכם, ייתכן שתוזמנו למספר רופאים, בהתאם למומחיות הנדרשת, לפי הליקויים והמחלות שצירפתם מסמכים לגביהם.
 • לאחר מילוי הטפסים ותשלום השובר, יש להגישם למשרד מס הכנסה אליו שייכים המבקשים. מסמכים אלה יועברו לביטוח לאומי לצורך קביעת מועד הוועדה הרפואית.
 • הזמנה להתייצב בפני הוועדה הרפואית תישלח למבקשים על ידי הביטוח הלאומי ובה יפורטו המועד ומקום קיום הוועדה הרפואית.

שימו לב: אם המבקשים לא יתייצבו בפני הוועדה הרפואית במועד שנקבע בהזמנה – בלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, לפחות 4 ימים לפני מועד התכנסותה, או בלי לתת סיבה מתקבלת על הדעת לאי ההתייצבות – הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה והמבקשים יצטרכו להגיש בקשה חדשה לקביעת אחוזי נכות, הכרוכה בתשלום.

 • לאחר שהוועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות, תשלח מזכירות הוועדה את החלטתה לגבי קביעת אחוזי הנכות, אל משרדי מס הכנסה ואל המבקשים.
 • עם קבלת החלטת הוועדה הרפואית במשרדי מס הכנסה, תישלח הודעה בכתב למבקשים על הזכאות לפטור ממס, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

על מנת לערער על החלטת הוועדה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • להגיש למשרד מס הכנסה מכתב ערר מנומק, בצירוף האישורים הרפואיים הרלוונטיים – בתוך 45 יום מהמועד שבו התקבלה הודעת מס הכנסה על החלטת הוועדה.
 • לצרף לבקשת הערר אישור על תשלום שובר הערר (סכום הערר לתשלום למוסד לביטוח לאומי בשנת 2019: 950 שקל).

חשוב לדעת:

 • ניתן לבקש מוועדת הערר לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה הרפואית מדרג ראשון.
 • לוועדת הערר יש סמכות לבטל או לשנות את החלטתה של הוועדה הרפואית מדרג ראשון, גם בגין ליקויים עליהם לא ערערו המבקשים.

הגשת ערעור על החלטת ועדת הערר

ניתן לערער על החלטת ועדת הערר, באמצעות הגשת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, בתוך 60 יום ממועד קבלת הודעת מס הכנסה על החלטת ועדת הערר.

ועדה רפואית עקב החמרה

מי שנקבעה לו נכות בוועדה רפואית  וחלה החמרה במצבו, יכול להגיש בקשה לוועדה רפואית ("ועדת החמרה") – לאחר חצי שנה מיום הוועדה הרפואית הקודמת. פנייה זו נעשית באופן דומה לפנייה לוועדה רפואית מדרג ראשון.

את הבקשה לוועדת ההחמרה, יש להגיש במשרד מס הכנסה הסמוך למקום המגורים בצירוף המסמכים הבאים:

טפסים, מסמכים רפואיים ושובר תשלום כמפורט בסעיף "הליך בקשה לפטור ממס".

מסמכים רפואיים המעידים על ההחמרה.

הודעה על החלטת הוועדה הרפואית תשלח מהמוסד לביטוח לאומי.

משרד מס הכנסה ישלח לכם הודעה לגבי זכאותכם לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה, בהתאם להחלטות הוועדה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

שימו לב: לבירור פרטים על מצב הפנייה, לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי, ניתן לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בבקשה או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון: 6050*.

מטעמי סודיות, לא ניתן למסור מידע על החלטות הוועדה הרפואית בטלפון.

מימוש הזכאות לפטור ממס

יחידים שיש להם מעסיק או משלם קצבה אחד, שנקבעה להם נכות מזכה לצמיתות - יקבלו אישור כללי שאותו ימסרו למעסיק או למשלם הקצבה. האישור תקף גם לשנים הבאות.

יחידים שיש להם כמה מעסיקים או משלמים, או שתקופת נכותם אינה לצמיתות, יפנו למשרד מס הכנסה בבקשה לקבלת אישור על פטור מניכוי מס למעסיקים או למשלמים, לפי העניין (תיאום מס).

החזר מס  משנים קודמות

יחידים שנקבעה להם נכות מזכה לשנות המס שקדמו לשנת המס הנוכחית, רשאים להגיש בקשה להחזר מס לגבי כל אחת משנות זכאותם לפטור. בקשה להחזר מס ניתן להגיש לתקופה של עד שש שנים שקדמו לשנת המס הנוכחית (לדוגמה: בשנת 2019 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס משנת 2013 ואילך).

יחידים שהגישו דוחות שנתיים או בקשות להחזר מס, לשנות המס בהן הם זכאים לפטור כאמור, עוד לפני קביעת הנכות - יגישו בקשה לתיקון הדוחות ולקבלת הפטור בשנים אלו (עד לשש שנים שקדמו לשנת המס הנוכחית), בכפוף להנחיות לתיקון שומות בשל פטור ממס עקב נכות.

 1. זיכוי בגין החזקת קרוב במוסד

סעיף 44 לפקודה קובע – "בחישוב הכנסתו החייבת של תושב ישראל, שהוא או בן זוגו, שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת".

התשלומים לפי סעיף זה כוללים את כל הסכומים ששולמו בעד החזקה במוסד, לרבות תשלומים עבור טיפול רפואי על ידי המוסד.

איך מקבלים את הזיכוי?

לקבלת הזיכוי יש להגיש בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (טופס 116א) ולצרף מסמכים המעידים על מגבלת הקרוב.

בקשות לזיכוי בגין החזקת קרוב במוסד, מטופלות רק באמצעות הגשת בקשה להחזר מס או דוח שנתי.

 1. נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות

על פי סעיף 45 לפקודה - "יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או עם מוגבלות שכלית התפתחותית או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור".

מי זכאי?

על פי הסעיף שלעיל, הזכאים הם מי שהם או בני זוגם הורים לילד המתמודד עם שיתוק, עיוורון או מוגבלות שכלית התפתחותית.

רשות המסים הרחיבה את הזכות להקלות, גם לגבי המקרים הבאים:

 • הורים לילדים שוועדת השמה קבעה כי ילדיהם זכאים להשמה בחינוך מיוחד.
 • הורים לילדים שטרם מלאו להם 19 שנים (קטינים), המקבלים גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • הורים לילדים, שמלאו להם 19 שנים ונקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 74% ומעלה לצמיתות, והם סמוכים לשולחן הוריהם.
 • הורים לילדים הזכאים לגמלת ילד נכה, גרושים/פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, זכאים שניהם לנקודות זיכוי אלו.

מימוש הזכאות לנקודות הזיכוי יעשה באחת הדרכים הבאות:

 • באמצעות מילוי טופס 101 אצל המעסיקים - במקרה של זכאות לגמלת ילד נכה ובצירוף אישור על הגמלה.
 • באמצעות בקשה לתיאום מס ולהקלה בחישוב המס בשנה הנוכחית - יש למלא טופס 116א, ולצרף מסמכים כמפורט בטופס.
 • באמצעות בקשות להחזרי מס לשנות המס הקודמות- יש למלא טופס 135 ולצרף מסמכים כמפורט בטופס.

שימו לב:

 • אם שילמתם הוצאות החזקת ילד במוסד מיוחד, יהיה עליכם לבחור בין קבלת זיכוי בגין החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 44 לפקודה לבין קבלת נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות לפי סעיף 45 לפקודה.
 • התנאי לזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 לפקודה הוא שהכנסת הקרוב נטול היכולת אינה עולה בשנת המס (נכון לשנת המס 2019) על 169,000 שקל במקרה של יחיד או 271,000 שקל לנטול היכולת ובן זוגו, אם הוא נשוי.
 • כשהורים זכאים לגמלת ילד נכה, די באישור קבלת הגמלה ואין צורך בתעודה רפואית (טופס 127) או כל אישור רפואי אחר.
 1. משיכה מוקדמת של מרכיב התגמולים בקופת גמל בשל נכות

מי שנקבעה לו או לקרובו נכות רפואית קבועה בשיעור של 75 אחוז לפחות לפי סעיף 9(5) לפקודה, זכאי למשוך בפטור ממס את כספי התגמולים מקופת הגמל, ובלבד שהיה עמית בקופת הגמל לפני שנקבעה לו או לקרובו הנכות.

ההגדרה "קרוב" בהקשר זה חלה על: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

משיכה מוקדמת מקופת גמל במקרה של ילד נכה:

הורים לילדים הזכאים לגמלת ילד נכה צמיתה בשיעור המרבי, רשאים להגיש בקשה למשיכת כספי קופת הגמל ללא חיוב בניכוי מס במקור, וללא צורך באישור על נכות רפואית של הילדים.

במקרים שבהם שיעור הגמלה נמוך מהשיעור המרבי ניתן לפנות לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה, ובמקרה שזו תקבע נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75 אחוז ומעלה, ניתן יהיה למשוך כספים מהקופה ללא חיוב בניכוי מס במקור.

ההקלה במס במשיכה מוקדמת מקופת גמל, תינתן רק במקרה שבו יום תחילת הנכות הרפואית הוא לאחר תחילת ההפקדות לקופת הגמל.

 1. פטור על קצבה ליחיד, שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה

לפי סעיף 9א לפקודה, הזכאות לקבלת פטור ממס על הכנסה מקצבה המשתלמת ממעסיק או מקופת גמל (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכיו"ב) וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, מותנית בהגעה לגיל פרישה על פי הפקודה.

עם זאת, בהגדרת "גיל פרישה" נקבע כי אדם ייחשב כמי שהגיע לגיל פרישה גם במקרה שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75 אחוז או יותר.

שימו לב: הזכאות לפטור ממס על הקצבה בשל הנכות שרירה רק במקרים שבהם נותקו יחסי עובד-מעסיק, בשל הפגיעה שגרמה לנכות שהביאה לפרישת העובד. כלומר, אם נקבעה לכם נכות שלא בסמוך לפרישה, ואין קשר סיבתי בין הפרישה לבין הנכות,  לא יחול הפטור.

כיצד מממשים את ההטבה?

מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות ומקבל קצבה או קצבת אובדן כושר עבודה, יכול להגיש למשרד מס הכנסה את הודעת המעסיק על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161). שבה המעסיקים יסמנו את סיבת הפרישה בצירוף אישור על הנכות המזכה.

 1. הקלות במס רכישה

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין מעניקה הקלה בתשלום מס רכישה לעיוורים ולנכים, כהגדרתם בתקנות מס רכישה:

עיוור

 • רכישות החל מיום 6.12.2016: מי שקיבל תעודת עיוור שהונפקה על ידי השירות לעיוור של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שתאריך ההנפקה שהוטבע בה הוא מיום 1.1.1994 ואילך ותוקפה לצמיתות.
 • רכישות לפני 6.12.2016: העיוור יופנה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות, וכשתקבע לו נכות מזכה יוכל ליהנות מההקלה.

נכה

 • נכה - כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 [נוסח משולב] או בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, שנקבעה נכותו לצמיתות בשיעור של 19% ומעלה.
 • נפגע - כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שנקבעה נכותו לצמיתות בשיעור של 19% ומעלה.
 • נכה - כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957, שנקבעה נכותו בשיעור של 50% ומעלה והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה לפי חוק זה.
 • נכה תאונת עבודה - כמשמעותו בסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה אינה פחותה מ – 50%.
 • נכה - על פי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות, בשיעור של 75% לפחות.
 • נכה - שנכותו נקבעה לפי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם – 1979, לפי אחת מהחלופות הבאות:
 • נכה תאונת דרכים, שנקבעה לו נכות של 50% ומעלה לצמיתות.
 • נכה משיתוק או קטוע יד או רגל, שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מליקויים אלה היא 50% ומעלה.
 • נכה, שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 100% או נכות צמיתה של 90% לפחות שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים, שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

ההקלה במס רכישה היא ברכישת דירת מגורים או ברכישת קרקע לשם בניית דירה. הזכאות להקלה מותנית בכך שהנכס הנרכש אכן ישמש למגורי הזכאים להקלה.

הזכאים להקלה, יכולים ליהנות ממנה פעמיים בלבד במשך כל חייהם.

רכישה על ידי בני זוג

ברכישת זכות במקרקעין, הנרכשת על-ידי בני זוג שרק אחד מהם זכאי להקלה, מוענקת  ההקלה לשני בני הזוג. כך גם כשהזכות נרכשת על-ידי שני יחידים שרק אחד מהם זכאי להקלה והם יהיו זוג תוך 12 חודשים מיום רכישת הזכות במקרקעין.

מימוש ההטבה של נכה קטין

רשות המסים הרחיבה את האפשרות למתן הקלה במס רכישה, גם כשהדירה נרכשת על שם הורים לקטינים הזכאים לקבלת ההקלה. ההטבה ניתנת בתנאים הבאים:

 • הקטין עומד בהגדרה של הזכאים להקלה לפי תקנות מס רכישה.
 • הדירה הנרכשת מותאמת לצרכיו המיוחדים של הקטין.
 • הובא אישור מבית המשפט לענייני משפחה, זאת מאחר שההקלה הניתנת מיוחסת לקטינים עצמם ונחשבת כמנוצלת על ידם.

שיעור ההקלות לזכאים

הזכאים להקלה משלמים מס רכישה מופחת, בשיעור של 0.5%, במקום לפי מדרגות מס הרכישה הרגילות החלות ברכישת דירת מגורים (דירה יחידה או דירה נוספת, לפי העניין) או במקום מס הרכישה החל ברכישת קרקע לבניית דירה.

ברכישת דירה מגורים יחידה בסכום של עד 2.5 מיליון שקל, לא תחול חבות במס רכישה עד גובה המדרגה הראשונה, ועל יתרת הסכום תחול חבות מס בשיעור של 0.5%.

ברכישת דירת מגורים יחידה שמחירה עולה על 2.5 מיליון שקל, החבות במס הרכישה תהיה בשיעור של 0.5% על מלוא סכום הדירה הנרכשת.

הגשת בקשה להקלה בתשלום מס רכישה

עם ההצהרה על הרכישה יש להגיש את הבקשה לפטור חלקי ממס רכישה (טופס 2973), בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס. משרד מס הכנסה יפיק למקבלי הקצבה אישור על ניכוי מס במקור, הכולל פטור ממס על הקצבה. את האישור יש למסור למשלמי הקצבה.

האוצר מעוניין לבטל הטבות מס על קרנות השתלמות ופנסיות תקציביות

דעו את זכויותיכם: הנחה בעמלות הבנקים לנכים

 

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  ענת גלעד

  ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
  הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות