ביטוח    

ריבית היוון בגין פיצוי על נזיקין תהיה בשיעור אחיד של 3%

המוסד לביטוח לאומי
מעודכן ל-01/2019

כך עולה מהחלטת הוועדה  הבין-משרדית לבחינת ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין, שלפיה הריבית צריכה לשקף סיכון השקעה נמוך של ניזוק סביר

הוועדה הבין-משרדית לבחינת ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין, החליטה שיש    לקבוע שיעור היוון ריבית אחיד של 3%. המטרה של  הפיצויים במקרה נזיקין היא להשיב את מצב הניזוק לקדמותו. לכן בנזקי גוף בית המשפט רשאי לפסוק  בגין נזק ממוני שנגרם לניזוק או עלול להיגרם, בהם אובדן כושר עבודה והיעזרות בצד ג'. בית המשפט אף מוסמך לקבוע פיצוי בגין נזק שאינו כספי כמו כאב או סבל וכדומה.

לגבי נזקים שצפויים בעתיד בית המשפט יכול לפסוק פיצוי חודשי לתובע או סכום חד-פעמי באותו שווי. לרוב בתי המשפט נוטים לפסוק סכום חד פעמי על כלל הנזקים, ובמונח משפטי סכום הוני.  כך הניזוק מקבל את כל כספי הפיצויים מיד, אבל צריך להתאים את שיעור הפיצוי ביחס לעתיד גם לתשואות שהוא עלול להניב, כך שהניזוק יקבל פיצוי רק על הנזק שנגרם, לא יותר ולא פחות. את זה עושים באמצעות ניכוי מהשווי הכולל של הפיצויים שנפסקו לניזוק, סכום המתקבל מהכפלת הפיצוי הנפסק בשיעור ריבית ההיוון הקבועה.

המשמעות היא שאם ריבית ההיוון נמוכה, הפיצוי יהיה גבוה יותר, ולהפך. עד עתה בהתאם לפסקי הדין שקבעו  ששיעור ריבית ההיוון בעת חישוב ניכוי קצבאות הביטוח הלאומי מהפיצוי שנפסק לניזוק יהיה של3%, גם הפיצויים לעתיד נקבעו על אותו שיעור. כלומר שיעור הריבית על היוון בנזיקין היה שווה לשיעור ריבית ההיוון לפי תקנות הביטוח הלאומי.

אבל לפי התיקונים של התקנות  בבטוח לאומי, שיעור הריבית על היוון הופחת ל-2%.  הוועדה החליטה שאין הצדקה להשוות את הריבית בנזיקין לתיקונים בתקנות ביטוח לאומי. לפיה הריבית הנוכחית משקפת בצורה נכונה יותר את ההתנהגות המצופה מניזוק סביר.

כאמור, מטרת הפיצויים היא השבת מצב הניזוק לקדמותו. כדי לעמוד בעיקרון זה הריבית צריכה לשקף סיכון השקעה נמוך של ניזוק סביר, להבדיל מסיכון נמוך ביותר, המקובל בתקנות ביטוח לאומי. כך לפי חברי הוועדה. החישוב שהחליטו שמתאים לסיכון כזה הוא  תשואה מהשקעה באג"ח קונצרני AA.

עוד קבעו כי יש לקבעו מנגנון העלאה אוטומטי של הריבית שמחד יתאים לגובה הריבבית במשק ומאידך לא ייצור זעזועים לא הכרחיים. בדבר השאלה האם יש לקבוע פיצויים תקופתיים בניגוד לסכום חד פעמי, כך שתתייתר הריבית על הייון, השיבה הוועדה בשלילה כדי לא ליצור קשר ארוך טווח בין הניזוק למזיק.

בית המשפט: תשואה שנתית סבירה היא 2%

איך תשמרו על הזכויות הפנסיוניות גם כשאתם לא עובדים

נוסטרו – איך חברות הביטוח משקיעות את הנוסטרו שלהם? והאם אין ניגוד עניינים מול הכספים המנוהלים בפנסיות?