חדשות    מיסים    

איך מקבלים מענקים לעידוד השקעות הון

קרדיט: pixabay
מעודכן ל-03/2019

מפעלים תעשייתיים יכולים לקבל מענק אם תחרותיים ומייצאים לחו"ל וכן מפעלי ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה – מה התנאים, מה גובה המענק, למה חשוב לשים לב

משרד הכלכלה נותן מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בתנאי שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאישרה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. מהם התנאים, מה גובה המענק, האם כרוך בתשלום?

מהם התנאים להגשת בקשה למענק?

 

 1. התאגיד מוגדר כמפעל תעשייתי, בהתאם לסעיף 51 בחוק.
 2. מיקום המפעל באזור פיתוח א' בהתאם לרשימת היישובים הכלולים בתוספת השנייה בחוק.המפעל מוגדר תחרותי ומייצא לחו"ל בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. מפעל שעיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וקיבל אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לא יידרש לבצע יצוא ויעמוד בתנאי הסף של מפעל בר-תחרות.

מה גובה המענק

שיעור המענק הוא 20% מסך ההשקעות המאושרות הכלולות בתכנית העסקית שאושרה לתאגיד.

מפעלים הממוקמים בנגב, בשדרות וביישובי עוטף עזה וממפעלים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכול פריפריאליות 1 עד 4 על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  זכאים למענק נוסף, אם נמצאו מתאימים בשיעור של עד 10% מסך ההשקעה המזכה במענק בתוכנית,לאחר סיום תכנית ההשקעות והוצאת אישור ביצוע סופי לתכנית.

כמה זה עולה

 

עלות השירות מחושבת בהתאם לסכום ההשקעה המבוקש.

למי מגישים את הבקשה

כדי לקבל את המענק יש להגיש תכנית עסקית ב"מערכת קלכלית

את  הגישה למערכת מקבלים במייל, יש למלא טופס  (בסוף המאמר) בקשה להתחברות. את הטופס יש להגיש לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected].

לאחר קבלת טופס הבקשה, ישלחו לכתובת המייל שלכם פרטי התחברות למערכת "קלכלית".

 

מה עושים לאחר קבלת האישור

חברה שאושר לה סיוע תקבל כתב אישור.

כתב האישור יכלול את התנאים לקבלת המענק בהתאם לעמידה בתנאי הסף וביעדי התוכנית העסקית שהוצגה.

אם קיבלתם את האישור תוכלו לשחרר מענק בשיעור של 65% מכלל המענק המאושר, באופן שוטף ולאחר בקרה  .

יתרת המענק משולמת לאחר הגשת דו"ח הביצוע הסופי ובדיקתו המקצועית המלאה, המאשרת כי החברה עמדה באופן מלא בתנאי הסף וביעדי התוכנית המאושרת.

מעקב, דיווח, בקרה

חברות אשר קיבלו כתב אישורצריכות לעבור  ביקורות ולעמוד בכללי הדיווח הבאים:

 • על החברות להגיש דיווח שנתי, המתאר את הנעשה בתוכנית המאושרת. לחברות יתאפשר לערוך התאמות בתכנית העסקית שאושרה, בהתאם לנהלי הרשות להשקעות.
 • לחברות ייערכו מעת לעת, ביקורות של רואי חשבון, כלכלנים ומהנדסים לצורך בקרה אחר התקדמות התוכנית.
 • בעת סיום ביצוע התכנית העסקית, על החברות להגיש  דו"ח ביצוע סופי, בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל דו"ח ביצוע סופי  לאחר הגשת הדו"ח תתקיים ביקורת הנוגעת לפעילותו של המפעל, לרבות הימצאות הציוד הכלול בכתב האישור במפעל התאגיד בעל כתב האישור והפעלתו בהתאם לתכנית המאושרת.
 • מרגע אישור הביצוע הסופי וקביעת שנת הפעלת התכנית – ייערכו ביקורות תקופתיות במפעל במשך 7 שנים, לבדיקת מצאי הציוד והפעלתו.

חשוב לשים לב

 • תאגידים אשר כבר קיימת עבורם תכנית פעילה במסלול מענקים או באחד ממסלולי התעסוקה שמפעילה הרשות להשקעות, למעט במסלול למעסיקים בעלי מוגבלויות, לא יוכלו להגיש בקשה לקבלת מענק בתכנית מסלול מענקים.
 • עבור תכניות השקעה הכוללות השקעות במבנים בבעלות תידרש הסדרת  נושא הבעלות והחכירה בקרקע או קבלת אישור הקצאת קרקע.
 • הענפים שאינם כלולים במסגרת החוק הם ענפי השירותים למיניהם, חקלאות (כולל בתי קירור), מחצבים, נפט ותוצריו.
 • במסגרת בחינת הבקשה תיבחן האיתנות הפיננסית של החברה המבקשת, כולל סוגיית ההון העצמי של החברה..
 • לאחר אישור ביצוע סופי וקביעת שנת הפעלת התוכנית, מחוייב התאגיד להמשיך ולהפעיל את התוכנית לפחות 7 שנים משנת ההפעלה שנקבעה. לאחר תקופה זו, אם עמד המפעל בכל תנאי כתב האישור שניתן לו, יהיה רשאי המפעל להגיש בקשה להסרת השיעבוד לטובת המדינה, שתיבחן על ידי הרשות.

טופב הבקשה

מענק עבודה – 270 אלף שכירים קיבלו כ-400 מיליון שקל; אולי גם לכם מגיע?

מענק ביטחון: גרים באזור עימות? מגיע לכם כסף על הממד