ביטוח לאומי: מי הוא עצמאי ומהן החובות והזכויות שלו?
מדריכי ביטוח לאומי    

ביטוח לאומי: מי הוא עצמאי ומהן החובות והזכויות שלו?

המוסד לביטוח לאומי
מעודכן ל-07/2021

האם כל עצמאי חייב לשלם דמי ביטוח, מהן מקדמות וכיצד מחשבים אותן ומה קורה כשיוצאים לגמלאות?  כל המידע על הקשר בין עצמאים למוסד לביטוח לאומי – במדריך שלפניכם

בעולם העבודה של ימינו, המשתנה והמתפתח ללא הרף, ההגדרות הפכו למבלבלות במיוחד, ורבים מהעובדים אינם בטוחים בעצמם לאיזו קטגוריה הם שייכים – פרילנסר, עצמאי, בעל עסק, יזם או אפילו עובד הקשור בחוזה זמני. אלא שלא מדובר בסתם הבדלים סמנטיים – שכן לכל אחת מההגדרות יש משמעויות נלוות הקבועות בחוק ונגזרות ממנה זכויות, חובות והשלכות כלכליות.

על פי ויקיפדיה, למשל: "עצמאי, בהקשר הכלכלי, הוא אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית שלו, ולא כשכיר המועסק אצל מעסיק. בניגוד לשכיר המקבל משכורת קבועה ממעסיקו, העצמאי מנהל לבד את עיסוקו או פועל בדרך של התאגדות משפטית (כמו שותפות). עסקו של העצמאי עשוי להתנהל בבית עסק (משרד, חנות, בית מלאכה וכדומה), בביתו של העצמאי או כשירות הניתן בדרכים".

למעמד "יחיד" ברשות המיסים ובמוסד לביטוח לאומי ישנה השפעה משמעותית מבחינת העובד, הן מהיבט חבות המס, הן מהיבט זכויותיו לגמלאות והן מהיבט דרישות הדיווח.

מדריך זה עוסק במעמד עצמאי לעניין המוסד לביטוח לאומי – ומפרט את החובות והזכויות הנלוות למעמד זה.

מיהו עצמאי לעניין ביטוח לאומי?

הגדרת עצמאי בביטוח לאומי מבוססת הן על מבחנים איכותיים והן על מבחנים כמותיים, זאת בניגוד למס הכנסה ומע"מ. כלומר, ייתכן שאדם יוגדר "עצמאי" לעניין מס הכנסה ומע"מ ואילו לעניין ביטוח לאומי לא יוגדר כעצמאי.

המוסד לביטוח לאומי קובע כי עובד עצמאי הוא מי שעונה על אחד מהתנאים האלה:​

 • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
 • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע – 5,276 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
 • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,583 שקל (החל ב- 01.01.2020).

עובד עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות.

תשלום דמי ביטוח לאומי

כל עובד עצמאי מחויב להירשם במוסד לביטוח לאומי, לדווח על עבודתו כעצמאי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.

בעל עסק עצמאי חייב להעביר לביטוח לאומי תשלומים בשני מישורים נפרדים:

 1. תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו, כעצמאי.
 2. העברת תשלומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור העובדים בעסק (אם הוא מעסיק עובדים).

במדריך זה נתמקד בתשלום דמי הביטוח הלאומי של בעל העסק כעובד עצמאי.

עובדים עצמאים הפטורים חלקית מחובת תשלום דמי ביטוח לאומי

העובדים הבאים פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענפים נפגעי עבודה ואימהות, ובתשלום דמי ביטוח בריאות:

 • עובד עצמאי המקבל קצבת נכות מעבודה קבועה בשיעור של 100%.
 • עובד עצמאי המקבל קצבת נכות כללית קבועה, או זמנית לתקופה של שנה רצופה לפחות, בשיעור של 75% ומעלה.
 • עובד עצמאי שאינו תושב ישראל ועובד בישראל.

פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

החלטתם לעבוד כעצמאים? עליכם להקדים ולפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה כעצמאי.

מלאו טופס דין וחשבון רב שנתי והגישו לסניף הקרוב באמצעות הדואר, הפקס או בהגעה לסניף.

כמו כן, ישנה אפשרות למלא ולשלוח טופס דין וחשבון רב שנתי מקוון.

אופן התשלום

לאחר שלב פתיחת התיק, יישלח אליכם בדואר פנקס עם 12 שוברי תשלום, אחד לכל חודש. את דמי הביטוח יש לשלם ב- 15 בכל חודש, באמצעות הפנקס, בכל סניף של בנק-הדואר. אם ה- 15 בחודש הוא יום שבת או חג, יש לשלם ביום שלאחריו.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי או מוקד התשלומים הטלפוני, וכיום יש אפשרות לשלם גם באמצעות הטלפון הנייד.

כמו כן ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק – ובמקרה כזה מועד החיוב החודשי יהיה 22 בחודש ולא 15 בחודש.

 • עצמאי שמשלם באמצעות הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל ב-22 בינואר של השנה הבאה) כהוצאה מוכרת, ויוכל לנכות אותה מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעליו לשלם.
 • אי תשלום בזמן גורר קנס בגין הפיגור בתשלום, וכן תוספת של ריבית והצמדה על התשלום.
 • עובד שחדל להיות עובד עצמאי וסגר את העסק, צריך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי. יש לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו').
 • עובד עצמאי שעבד במשק חקלאי ופעילותו נפסקה, צריך להמציא אישור על כך (חתום על-ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. על-פי האישור שיימסר, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדו של העובד העצמאי.

גובה דמי הביטוח

גובה התשלום החודשי למוסד לביטוח לאומי נקבע בהתאם לגובה הרווחים מהעסק (ההכנסות השנתיות בניכוי ההוצאות המותרות בניכוי).

דמי הביטוח המינימליים מחושבים על סמך רווחים בגובה 25% מהשכר הממוצע (2,638 שקל בשנת 2021), וזאת אף אם רווחי העובד נמוכים מסכום זה. עם זאת, מי שעוסק במשלח ידו פחות מ-12 שעות בשבוע והכנסתו אינה עולה על 15% מהשכר הממוצע (1,583 ש"ח לחודש), ישלם דמי ביטוח כבעל הכנסה שלא מעבודה.

מהן מקדמות?

אופן חישוב דמי הביטוח:

העובד מצהיר על גבי טופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת.

סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על פי הכנסה זו או על פי השומה האחרונה, הנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.

את המקדמות משלמים על פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע.

עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים – הן לזכותו של העובד והן לחובתו – אם ישנם הפרשים כאלו.

 • עצמאי בין גיל 18 לגיל פרישה

עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע – 6,331 שקל (נכון לשנת 2021) – 2.87% דמי ביטוח לאומי ו-3.10% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 5.97%).

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המרבית לחודש (44,020 שקל, נכון ל-2021) – 12.83% דמי ביטוח לאומי ו- 5.00% דמי ביטוח בריאות (וסה"כ 17.83).

 • עצמאי שטרם מלאו לו 18

עובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 שנה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, וישלם:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע – 6,331 שקל (נכון לשנת 2021) – דמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת של 0.17%.

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח לאומי בשיעור הרגיל של 0.78%.

 • עצמאי שהגיע לגיל פרישה

למי שמקבל קצבת זקנה (קצבת אזרח ותיק) מנוכים מהקצבה דמי ביטוח בריאות בסך 200 שקל לחודש (נכון לשנת 2021). דמי הביטוח הלאומי שישלם:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע – 6,331 שקל (נכון לשנת 2021) – דמי ביטוח בשיעור מופחת של 0.17%.

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 0.78%.

 • מי שהגיע לגיל פרישה ואינו מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם דמי ביטוח הכוללים דמי ביטוח בריאות, בשיעורים הבאים:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח (נכון לשנת 2021) – דמי ביטוח בשיעור מופחת של 5.47%.

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור הרגיל של 15.62%.

חושבים ששילמתם יותר מדי? ניתן להגיש בקשה לתיקון גובה המקדמות

עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח, אם חלו שינויים בהכנסותיו.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות (אם יש לעובד מייצג, המייצג יוכל לבצע זאת במערכת ייצוג לקוחות המקושרת לביטוח הלאומי).

ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים בשנה.

יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:

 • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
 • שינוי מקדמות במס הכנסה – מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
 • שינויים במחזור העסקאות – שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של 3 חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.
 • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב-10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה (לדוגמה אישור רפואי על ירידה בכושר העבודה, אישור רו"ח על הכנסה צפויה משוערת בצרוף דו"ח הכנסות והוצאות).
 • מקרים שבהם יש לנכות דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי, כאילו היה עובד שכיר
 • בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי. במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות דמי ביטוח לאומי מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי, כאילו היה עובד שכיר. על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), חלה חובה לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).

כדאי לזכור:

חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד!

פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל ולהקטנת גמלאות המגיעות לאזרח, או לשלילתן. עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לתשלומים שונים מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי.

הרישום במוסד לביטוח לאומי ותשלום דמי הביטוח מקנה זכאות לקבלת גמלאות.

זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי

לצד חובת התשלום, עובד עצמאי עשוי גם להיות זכאי לקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לנסיבות האישיות.

עובדים עצמאיים המסווגים כעובדים שכירים במוסד לביטוח לאומי, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה ופיצויים במקרה של הליכי חדלות פירעון, אם הם עומדים בתנאי הזכאות, בדומה לעובדים שכירים

כמו כן, עובד העונה על הגדרת עובד עצמאי, שנרשם למוסד לביטוח לאומי ושילם דמי ביטוח לאומי לעצמאי – עשוי להיות זכאי לגמלאות אלה, בהתאם למצבו ולצרכיו:

 • קצבת ילדים
 • דמי לידה
 • גמלה לשמירת הריון
 • קצבת מזונות
 • קצבת נכות
 • גמלת ניידות
 • קצבת אזרח ותיק
 • תשלום עבור שירות מילואים
 • דמי פגיעה לנפגע עבודה
 • גמלת נכות מעבודה
 • גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה
 • השלמת הכנסה
 • דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות
 • תגמולים לנפגעי פעולות איבה ולמשפחות חללי פעולות איבה

ביטוח לאומי מקים צוות לבדיקת זכויות העצמאים