fbpx
חדשות פיקדונות מובנים

הבינלאומי מציע פיקדון שקלי/ דולרי ל-30 חודשים בתוספת מענק המותנה בסל מניות חברות אירופיות

הבינלאומי מציע פיקדון שקלי (או דולרי) נושא ריבית ל-30 חודשים בתוספת מענק המותנה בעלייה ובתנודתיות סל מניות של חברות אירופיות מובילות.

נכס הבסיס בפיקדון הינו סל המורכב מ- 10  מניות של חברות אירופיות מובילות (לכל מניה משקל שווה של 10%), כדלקמן: Bayer AG, VolksWagen AG, Daimler AG, Deutche Telekom AG, Fresenius SE & Co. KGaa, AirBus Group SE, GDF Suez, Carrefour SA, ING Groep NV ו-Enel Spa.  תאריך סיום הפצה: 13.08.15.

המענק בפיקדון השקלי והדולרי: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 35% מעל השער היסודי (שער הסגירה ביום 14.8.15). תקופת הבדיקה הינה בת 29 חודשים, החל מיום 15.8.15  ועד ליום 15.1.18, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה) בפיקדון השקלי והדולרי - קיימות 2 אפשרויות:
1. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים  מהחסם העליון, ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).
2. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה/גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 10% לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).
שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע").

תנאי הפיקדון השקלי:
הריבית בפיקדון השקלי: ריבית שנתית בשיעור 0.15%.
סכומי ההפקדה בפיקדון השקלי: מינימום 10 אלף שקל ומקסימום 500 אלף שקל.
תנאי המענק בפיקדון השקלי: במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 50%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 17.50% (לא כולל).  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום  30 חודשים ללא מענק. המענק יהיה צמוד לשער הדולר היציג.  המענק מחושב ומשולם על הקרן הנומינלית בלבד.  גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענק, הלקוח יהיה זכאי לריבית.  קרן הפיקדון מובטחת.

תרחישים אפשריים - לחץ על התמונה להגדלה:

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - שקלי תרחיש אופטימי

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - שקלי תרחיש אופטימי

 

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - שקלי תרחיש פסימי

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - שקלי תרחיש פסימי

תנאי הפיקדון הדולרי:
סכומי ההפקדה בפיקדון הדולרי: מינימום 5 אלף דולר ומקסימום 150 אלף דולר.
הריבית בפיקדון הדולרי: ריבית שנתית בשיעור 0.20%.
תנאי המענק בפיקדון הדולרי: במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 70%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 24.50% (לא כולל). אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום  30 חודשים ללא מענק. המענק מחושב ומשולם על הקרן הנומינלית בלבד.  גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענק, הלקוח יהיה זכאי לריבית.  קרן הפיקדון מובטחת.

תרחישים אפשריים - לחץ על התמונה להגדלה:

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - דולרי תרחיש אופטימי

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - דולרי תרחיש אופטימי

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - דולרי תרחיש פסימי

הבינלאומי בפיקדון מובנה עם מענק המותנה בסל מניות אירופאיות - דולרי תרחיש פסימי

יתרון הפיקדון על פי הבנק הבינלאומי: פוטנציאל להשתתפות במגמת התחזקות סל מניות של חברות אירופיות מובילות וזאת מבלי לסכן את קרן הפיקדון והריבית השנתית המובטחת. בנוסף ישנו פוטנציאל לקבלת מענק הגבוה משמעותית מהריבית האלטרנטיבית.

חסרונות הפיקדון על פי הבנק הבינלאומי:  הפיקדון אינו מתאים ללקוחות אשר הנזילות חשובה להם. אין בפיקדון זה תחליף להשקעה ישירה ב-10 המניות המצוינות מעלה. חלוקת דיבידנדים על ידי מי מהתאגידים שהנפיקו את המניות המרכיבות את הסל, עלולה להשפיע על שערי הסגירה של המניות האמורות. כמו כן, הואיל והפיקדון אינו מהווה תחליף להשקעה ישירה במניות האמורות, לא ישולמו תשלומים כלשהם מכוח ההפקדות בפיקדון בגין דיבידנדים כאמור.

סיכונים:
- אפשרות להפסד חלקי של ריבית אלטרנטיבית (בהתייחס לסכום ההפקדה), במקרה ששיעור שינוי הסל יהיה נמוך/שלילי/ יישאר ללא שינוי.
- היות וביצוע המניות הנלקח לצורך חישוב המענק, עשוי להיות "שיעור קבוע" של 10% ולא הביצוע בפועל (לגבי מניה אחת או יותר), ייתכן ש"שיעור שינוי הסל", הנקבע לצורך חישוב המענק, יהיה נמוך מביצוע הסל בפועל (כלומר, שיעור שינוי הסל לא יהיה שיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש).
- אירועים שונים המפורטים בתנאי הפיקדון (כגון מיזוג, הצעות רכש, הליכי פירוק או הסדר של מנפיק, מחיקה ממסחר וכיוצא בזה) עלולים להשפיע על המניות שהן נכס הבסיס לחישוב המענק ובין היתר עשויים לחייב התאמות שונות ואף  פירעון מוקדם של הפיקדון אם יארעו (אפילו ביחס לאחת המניות בסל בלבד). התאמות שתבוצענה בעקבות האירועים המנויים בתנאי הפיקדון עלולות לשנות את התשואה על הפיקדון ולשנות את תנאיו (לרבות שינוי בפרופיל הסל עקב שינוי במניות הכלולות בו), אפשר שבאופן מהותי וקיים סיכון של פירעון מוקדם של הפיקדון ללא מענק וללא ריבית.
- השער החדש, כמו גם שער כלשהו במהלך תקופת הבדיקה, של אחת או יותר ממניות הסל עשוי להיות מושפע באופן זמני מאירוע חריג, ולפיכך להשפיע על גובה המענק. ההסתברות לאירועים כגון אלה גבוהה יותר כשמדובר במניות.
-  המענק (בלבד) חשוף לשינויים בשער הדולר/שקל היציג (על קרן ההפקדה והריבית סיכון/סיכוי זה אינו חל).

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות