fbpx
חדשות

היצוא הסתכם באוקטובר ב-13 מיליארד שקל

לפי דיווחי הלמ"ס, בחודש אוקטובר היצוא הסתכם ב-12.7 מיליארד שקל. לעומת זאת היבוא הסתכם ב-21.5 מיליארד שקל. כך שהגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-8.8 מיליארד שקל..

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 חלה עלייה של 12.5% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית,  וכן עלייה ביבוא חומרי גלם וביבוא מוצרי צריכה. יצוא הסחורות בחודשים ינואר-אוקטובר 2019, היווה 68.7% מהיבוא לעומת 71.2% באותם חודשים אשתקד.

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בעשרת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-70.5 מיליארד שקל לעומת גירעון של 65.2 מיליארד שקל בינואר-אוקטובר 2018.

נתוני מגמה

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 ירד יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-2.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 4.7% בחישוב שנתי במאי-יולי 2019. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 8.8% בחישוב שנתי במאי-יולי 2019.

יצוא הסחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוקטובר 2019 ב-12.7 מיליארד שקל. 87% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 12% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

פירוט נתוני המגמה

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד באוגוסט-אוקטובר 2019 ב-0.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 4.7% בחישוב שנתי, בחודשים מאי-יולי 2019.

  • שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-37% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה באוגוסט-אוקטובר 2019, על פי נתוני המגמה, ב-12.5% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 5.0% בחישוב שנתי במאי-יולי 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 20.4% בחישוב שנתי (עלייה של 0.7% בממוצע לחודש) ביצוא ענף ייצור תרופות.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (43% מכלל היצוא התעשייתי) ירד על פי נתוני המגמה ב-13.4% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2019. זאת, לאחר עלייה של 2.5% בחישוב שנתי במאי-יולי 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 1.0% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (14% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-20.2% בחישוב שנתי (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 16.0% בחישוב שנתי, בחודשים מאי-יולי 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 20.2% ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, מכונות וציוד ומכשירי חשמל ביתיים (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש).

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6% מכלל היצוא התעשייתי) ב-8.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.4% בחישוב שנתי, בחודשים מאי-יולי 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 13.8% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות וטבק.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-אוקטובר 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-14.9 מיליארד שקל, לעומת 20.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2018.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אוקטובר 2019 ב-3.3 מיליארד שקל (נתונים מקוריים) דומה לחודשים המקבילים ב-2018. באותה תקופה עלה יצוא גידול הדרים ב-6.5%. לעומת זאת, יצוא ענף הדייג וגידול בעלי חיים ירד ב-15.0%.

יבוא הסחורות

באוקטובר 2019, הסתכם יבוא הסחורות ב-21.5 מיליארד שקל. מתוכם 45% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-21% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

  • שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

פירוט נתוני מגמה

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-5.0% באוגוסט-אוקטובר 2019, זאת לאחר ירידה של 8.6% במאי-יולי 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות לתעשיית מכונות ואלקטרוניקה עלה ב-11.8% בחישוב שנתי ויבוא עץ ומוצריו עלה ב-11.5% בחישוב שנתי.

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 5.6% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019. זאת, בהמשך לירידה של 20.5% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019 (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש). יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-65% מיבוא מוצרי השקעה ללא אוניות ומטוסים) ירד ב-39.9% (ירידה של 4.2% בממוצע לחודש). לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-44.9% בחישוב שנתי (עלייה של 3.1% בממוצע לחודש).

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-12.0% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 4.4% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד באוגוסט-אוקטובר 2019 ב-5.8%. עיקר הירידה הייתה ביבוא תרופות.

יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה באוגוסט-אוקטובר 2019 ב-47.5% בחישוב שנתי (עלייה של 3.3% בממוצע לחודש). עיקר העלייה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אוקטובר 2019 ב-11.6 מיליארד שקל, לעומת 16.8 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בעשרת החודשים הראשונים של השנה ב-28.9 מיליארד שקל, נמוך ב-4.4% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה. הנתונים נתונים ארעיים, נתונים סופיים לשנת 2019 צפויים להתפרסם בחודש אפריל 2020.

נתוני המגמה ומנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות, מהנתונים המקוריים. נתוני המגמה נאמדים לאחר הסרת השפעת האי סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי עונתיות. הנתונים מנוכי עונתיות ומגמה המתפרסמים עשויים להתעדכן כאשר מתקבלים נתונים מקוריים חדשים.

יצוא - מהו ומה צריך לדעת

";סין החליפה את ארה";ב כיעד הייצוא הגדול ביותר עבור כלכלות השווקים המתעוררים הגדולים

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות