fbpx
מיסים עסקים קטנים

טופס 856 -דיווח שנתי על ניכויים

מעודכן ל-10/2019
טופס 856 הוא דוח שנתי למס ההכנסה שנדרש להגיש כל מי שמשלם תשלומים שמחייבים ניכוי מס במקור על ידו, כגון תשלום לספקים שונים.
מי מגיש טופס 856
מי שמשלם תשלום כלשהו שמחייב ניכוי מס במקור שבוצע על-ידיכם, בין אם המס במקור נוכה מהתשלום ובין אם לא –חייב בדיווח שנתי בכל שנת מס. את הדיווח השנתי יש בצע באמצעות טופס 856.
איך משדרים טופס 856
, כבר אי אפשר לשדר את הדוח למס הכנסה באופן ידני, אלא רק באמצעות שע"מ, שהוא קובץ ממוכן.
או  באמצעות האינטרנט. המערכת יכולה לקלוט דיווחים החל משנת המס 2007 ואילך.

אפשר להיעזר בתוכנות ניהול עסקים ובהן מזינים את תיק הניכויים, וכן שם הספק

• כתובת מלאה וטלפון

• עיסוק הספק

• האם הספק תושב הרשות הפלשתינית

• מספר תיק במס הכנסה

• שיעור הניכוי של הספק

• סוג הניכוי

• שם משרד השומה נותן האישור של הספק

מתי מגישים
הדוח צריך להיות מוגש עד 30 באפריל שלאחר סיום שנת המס. עם זאת לרוב ניתנת הארכה עד 30 במאי.
מה צריך להצהיר

 לצד הפלט החתום המעסיק צריך לצרף הצהרה שכל הפרטים שמסר נכונים. אץ ההצהרה אפשר לשלוח

 1. .בדואר ישראל לכתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול,ת.ד.2648(בית דניאל) ירושלים,91026
 2. .במשרדי השומה/ בעמדות מש״מ שבמשרדי השומה.
 3. .לכתובת דואר אלקטרוני..126.856@taxes.gov ">

מבנה טופס 856 והנחיות

דוגמת מבנה קובץ 856 

ההתאמות בין צבירת רשומות הפרט (60) לבין רשומה 70, וכן לצבירת רשומות 80 יעשה בקובץ המתקבל בשלב הבדיקות, ובמידה ותתגלה אי התאמה, תצא הודעת שגיאה לדוא"ל של המשדר.

אורך כל סוגי הרשומות בקובץ (60, 70, 80) חייב להיות 218 בתים.

בכל רשומה שני הבתים האחרונים יירשמו:

בית 217- CARRIAGE RETURN

בית 218- LINE FEED

הסברים

 1. הוספת סוג ניכוי "19"

סוג ניכוי עבור " רווח הון מפדיון מניות/ אופציות  לפי סעיף 102".

ידווח על ידי הנאמנים כאשר יחולו הוראות מכוח תקנות ניכוי על רווח הון או תקנות ניכוי מסוגי שכר, בהתאם לתקנה 7 (ג) לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) התשס"ג-2003. יש לדווח את רווח ההון, המס שנוכה ושיעור המס שחושב לרווח זה.

לדוחות משנת 2017 ואילך.

 1. הוספת סוג ניכוי "21"

סוג ניכוי עבור "הכנסה מהפקת חשמל במסלול פטור", לדוחות משנת 2017 ואילך.

 1. הוספת סוג ניכוי "22"

סוג ניכוי עבור "הכנסה מהפקת חשמל במסלול מס מופחת", לדוחות משנת 2017 ואילך.

כללי דיווח לדוחות 856 (בשדות הדיווח)

 1. שדה אחוז יש לרשום ללא תו ה- %.
 2. כל השדות הנומריים הינם ללא נקודה עשרונית.
 3. כל השדות הנומריים יושלמו באפסים מובילים (גם הריקים).
 4. בשדות נומריים בהם צריך להיכתב ערך במינוס יש לשים את סימן המינוס בתו השמאלי ביותר בשדה לדוגמא 000432-.
 5. אותיות הנכתבות באנגלית (שמות לועזיים, שמות מדינות וכו') – יש לכתוב באותיות לטיניות גדולות.
 6. שדות תאריכים יש לכתוב תמיד במבנה YYYYMMDD.
 7. הרווחים לא יכללו NULL
 8. אותיות בעברית יכתבו רק ב ASCII NEW CODE או

ב ASCII WINDOWS TEXT

 • 2 רשומה "70"

שדה 9 – תשלום לתושב חוץ – יש לרכז את הסכומים שדווחו תחת סוג ניכוי 08 שהועברו באמצעות הבנק – תשלומים ששולמו.

שדה 9א' – תשלום לתושב חוץ – יש לרכז את הסכומים שדווחו תחת סוג ניכוי 08 שהועברו באמצעות הבנק – מס הכנסה שנוכה.

4.3  רשומה "80"

רשומה זו מחליפה את הדיווח בנספח א' לדוח יש למלא את השדות בפרוט לפי

חודשים כפי שצויין בשדה 5 ברשומה. חובה לדווח רשומה לכל חודש גם אם בחודש מסויים הדיווח הוא אפס. הקובץ יקלט רק אם קיימות לו 12 רשומות 80.

 1. לתשומת ליבכם – פנסיה חובה

החל ביום 1.1.08 חלה חובה על מעסיק (מכוח צו הרחבה להסכם קיבוצי לפנסיה חובה) להפריש לעובדו לפנסיה. שיעורי ההפרשות מדורגים כמצוין בטבלה להלן. הזכאות היא לעובד החל בחודש השישי לעבודתו; לגבי עובד חדש שיש לו הסדר קודם תחילת ההפרשות לאחר שלושה חודשי עבודה רטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודה. החובה היא להפרשות בגין שכר עד גובה השכר הממוצע במשק. לעובד שיש לגביו הסדר פנסיה מטיב (מכוח הסכם עבודה אישי, הסדר או הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפי) יחול ההסדר המטיב.

מעסיק עובדים? הטפסים שצריך להכיר

מס הכנסה שלילי - מי זכאי לקבל? וכמה מקבלים? - אל תוותרו, זה הכסף שלכם

קצבת נכות – למי היא מגיעה, איך מקבלים אותה ומה היא כוללת?

 

עדכון חשוב - אפשר לשגר את טופס 856 באופן מקוון דרך האינטרנט - כנסו כאן לאתר מס הכנסה 

דו"ח 856

 רשומת המקבלים, סוג רשומה "60"

מספר השדה עמודה אורך תאור השדה אופי השדה    פירוט דברי הסבר לשדות
   1 1-9    9 מספר תיק ניכויים נומרי מספר תיק הניכויים מורכב מ- 9 ספרות וניתן ע"י משרד השומה לכל חייב בניכוי מס במקור.

הסיפרה הראשונה היא "9" ולאחר מכן שתי ספרות סמל פקיד השומה.

לאחריהן מספר סידורי של התיק (בן 5 ספרות) וסיפרת ביקורת.

   2 10-11    2 קוד הדיווח נומרי יירשם "96" בכל הרשומות כולל רשומה "70".
   3 12-15    4 שנת מס נומרי
   4 16    1 זיהוי עובד נומרי 2=מקבל תשלום שהוא תושב הרשות הפלשתינית

5 = חברות בינלאומיות (דיווח השמות באנגלית)

   5 17    1 הסבר על מספר התיק במס הכנסה נומרי עצמאי "1", חברה "2", עוסק מורשה "3".
   6 18-26    9 מס' תיק במס הכנסה / מספר תעודת זהות/ מספר חברה / מספר עוסק מורשה נומרי מספר תעודת זהות כולל: סיפרה מזהה, סידרה, מספר זהות וסיפרת ביקורת: סה"כ 9 ספרות לפי הנחיות משרד הפנים.

סיפרה מזהה בעמודה 18 וסידרה של מספר זהות תהיינה נומריות ככל יתר הספרות במספר הזהות.

סיפרת ביקורת בעמודה 26 (לבדוק לפי מודולוס 10).

יש לתרגם את האותיות לספרות. מספר זהות קטן מ- 9 ספרות יושלם באפסים מצד שמאל.

ראה הנחיות נוספות ודוגמאות שונות בדברי הסבר של הרשומה "20".

   7 27-40    14 מס' ספק/חשבון נומרי יש לציין את מספר החשבון של מקבל התשלום כפי שהוא מופיע במערכת החשבונות של החייב בניכוי (המשלם).
   8 41-62    22 שם משפחה ושם  פרטי/שם החברה אלפא נומרי אין לצרף לשם המקבל כל תוספת כגון פרופסור, מר, ד"ר, מקצועות, מספרי טלפון וכדומה.

 

לגבי תושבי חוץ המקבלים תשלומים לפי סעיף 170 לפקודה, השמות ירשמו באותיות לטיניות (ראה שדה 19 סוגי

ניכוי 07,08)

 

   9 63-83   21 רחוב/שכונה ומספר בית אלפא נומרי יש להקפיד על רישום נפרד של שם הרחוב ומספר הבית ושל שם העיר/הישוב בהתאם לעמודות שהוקצו. דוחות שיוגשו לנו עם כתובות ושם עיר מאוחדים יוחזרו כבלתי תקינים.
   10 84-96   13 עיר אלפא ביתי
   11 97-107   11 סה"כ תשלומים ששולמו ברוטו (כולל מע"מ) נומרי הדיווח יכלול את כל התשלומים שקיבל המקבל בין אם שולמו במזומן, בשטרות או בקיזוז כלשהו, לרבות התשלומים עבור חשבונות מתקופה קודמת. כן יכלול הדו"ח תשלומים לכיסוי ההוצאות למיניהן, כולל מע"מ, ששולמו למקבל ישירות או ששולמו לאחר בעדו, ואת היתרות העומדות לזכותו בסוף שנת המס.
   12 108-116   9 סה"כ מס הכנסה שנוכה נומרי סכום המס שנוכה מהמקבל (מצטבר שנתי).
   13 117-124   8 סה"כ מע"מ ששולם למס הכנסה נומרי מדובר רק באותם מקרים, אשר לפי תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, מוטלת חובת תשלום מע"מ על המשלם. (נותני שירות שעיקר הכנסתם ממשכורת, גימלה או קיצבה ואינם עוסקים מורשים, ראה פירוט בתקנה).
14 125-132   8 יתרות לזכות המקבל לסוף שנת המס המדווחת נומרי יתרות עומדות לזכות המקבל בגלל סיבות שונות כגון: טרם נמשך, עוכב בגלל אחריות על תנאי וכדו'...
  15 133-134   2 שיעור הניכוי נומרי אחוז המס שנוכה, הרגיל או המוקטן עפ"י אישור פקיד השומה, לדוגמא 10% יירשם 10.

כאשר מקבל התשלום המציא יותר מפטור/אישור אחד, יש לרשום רשומה נפרדת עבור כל אחוז ניכוי.

  16 135-146   12 שם משרד השומה נותן האישור וסמל פקיד השומה אלפא נומרי לדוגמא: טבריה 01

 

 

  17 147-160  14 עיסוק המקבל אלפא ביתי יש לפרט את עיסוקו של המקבל.
  18 161-212  52 ריק FILLER
  19 213-214  2 סוג הניכוי נומרי 01. מקבלי ריבית והפרשי הצמדה, תשלומים בעד דמי השאלה, תשלומים תמורת מכירת נייר ערך זר.
02. מקבלי עמלות ביטוח.
03. מקבלי שכר סופרים, אמנים, בוחנים, מרצים, מעניקי שרותי משרד וספורטאים שאינם שכירים, דירקטורים.
05. תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית
06. מקבלי תשלומים בעד שירותים או נכסים/תשלומים בעד עבודות בנייה והובלה/ תשלומים בעד עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה/תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים.
07. תשלומים לתושב חוץ לפי סעיף 170 לפקודה כשהמס נוכה והועבר לפקיד השומה ע"י המנכה.

הסכומים יירשמו במטבע ישראלי בשערים זהים לשערים לפיהם נרשמו בספרים.

08. תשלומים לתושב חוץ לפי סעיף 170 לפקודה כשהמס נוכה והועבר לפקיד השומה ע"י הבנק.

הסכומים יירשמו במטבע ישראלי בשערים זהים לשערים לפיהם נרשמו בספרים.

בסוגי ניכוי 08-07 יש לפרט בשורה נפרדת לגבי כל מקבל: תשלום ממנו נוכה 25%, תשלום בניכוי נמוך מ- 25% ותשלום ללא ניכוי מס.

 

מספר הזיהוי לתושב החוץ המדווח בקוד 07 או 08: יש לציין 999999999 בשדה מספר תעודת הזיהוי.

11. תשלום שלא כדין מקופת גמל.
12. החזר תשלום למעביד מקופת גמל לפיצויים.
13. תשלומים בעד שכירות מקרקעין שניתן לתבוע כהוצאה.
14. תשלום מקרן השתלמות לעצמאי.
15. תשלומים מהשתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות ופעילות נושאת פרסים.
18. תשלום דיבידנד
19. רווח הון מפדיון מניות/ אופציות  לפי סעיף 102.

ידווח על ידי הנאמנים כאשר יחולו הוראות מכוח תקנות ניכוי על רווח הון או תקנות ניכוי מסוגי שכר, בהתאם לתקנה 7 (ג) לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) התשס"ג-2003. יש לדווח את רווח ההון, המס שנוכה ושיעור המס שחושב לרווח זה.

20. סוג זה מיוחד אך ורק לתיק המוסד לביטוח לאומי לצורך דיווח תשלומי גמלאות וקצבאות.
21. הכנסה מהפקת חשמל במסלול פטור
22. הכנסה מהפקת חשמל במסלול מס מופחת
  20 215-216    2 סוג רשומה "60" נומרי יש לציין "60" בכל הרשומות.

רשומת סיכום למשלם - סוג רשומה "70" לשנת 2017

מספר

השדה

עמודות אורך תאור השדה אופי

השדה

1 9 - 1 9 מס' תיק ניכויים נומרי
2 11 - 10 2 קוד סוג הדיווח - 96 - נומרי
3 15 - 12 4 שנת המס נומרי
4 18 - 16 3 ריק FILLER
5 19 1 ריק FILLER
6 20 1 האם קיים דו"ח משלים?

כאשר לא קיים דו"ח משלים "0"

כאשר קיים דו"ח ממוכן משלים "2"

 

נומרי

7 21 1 מעמד המשלם: חברה "1", יחיד "2",

שותפות "3", עמותה "4", רשות "5"

 

 

נומרי

8 30 - 22 9 מס' תיק מס הכנסה של המשלם נומרי
9 42 - 31 12 תשלום לתושב חוץ באמצעות בנק (סוג ניכוי 08 ברשומות המנוכים "60") תשלומים ששולמו נומרי
9א' 43-52 10 תשלום לתושב חוץ באמצעות בנק(סוג ניכוי 08 ברשומת המנוכים "60") – מס הכנסה שנוכה נומרי
9א' 1 53-63 11 סה"כ יתרות לזכות המקבלים לסוף שנת המס המדווחת נומרי
9ב' 64-73 10 מספר הטלפון של החברה שהכינה את הדו"ח נומרי
9ב' 1 74-101 28 FILLER
 

10

 

113 - 102

 

12

 

 

סה"כ תשלומים ברוטו (כולל מע"מ)

 

נומרי

11 123 - 114 10 סה"כ ניכוי מס הכנסה שנוכו מהמקבלים נומרי
12 132 - 124 9 סה"כ מע"מ ששולם למס הכנסה נומרי
13 141 - 133 9 FILLER נומרי
14 147 - 142 6 מספר המקבלים, סה"כ מקבלים בדו"ח זה נומרי
15 153 - 148 6 סה"כ הרשומות נומרי
16 203 - 154 50 כתובת דואר אלקטרוני email אלפא ביתי
17 204-208 5 "בדיקה" קבוע.

יש לרשום בשדה זה את המילה "בדיקה" בהתאם להנחיות שניתנו בעניין רישום שם פרטי ושם משפחה. דיווח שלא לפי ההנחיות יגרום לפסילת הדו"ח.

אלפא ביתי
18 209-214 6 ריק FILLER
19 216 - 215 2 סוג רשומה "70" נומרי

רשומה חודשית  "80"   

(במקום נספח א' לדוח 856 )

יש למלא את השדות בפרוט לפי  חודשים כפי שצוין בשדה 6 ברשומה. דהיינו, רשומה לכל חודש למשל 01= ינואר 02=פברואר .....

חובה לדווח רשומה לכל חודש (1-12), גם אם בחודש מסוים הדיווח הוא אפס. הקובץ ייקלט רק אם קיימות לו 12 רשומות 50 חודשיות לפחות.

רץ עמודה שדה מבנה הערות
1 1-9 מספר תיק ניכויים 9 נומרי
2 10-11 קוד סוג דיווח 2 נומרי "96"
3 12-15 שנת מס 4 נומרי
5 16-17 חודש משכורת 2 נומרי
6 18-23 מספר מנוכים 6 נומרי
7 24-35 תשלומים ששולמו למעט דיבידנד 12 נומרי
8 36-47 ניכוי מס הכנסה למעט דיבידנד 12 נומרי
9 48-59 מע"מ שהועבר למס הכנסה 12 נומרי
10 60-71 תשלומים בגין דיבידנד 12  נומרי
11 72-83 ניכוי מס בגין תשלום דיבידנד 12  נומרי
12 84-214 רזרבה 131
13 215-216 סוג רשומה 2 נומרי "80"

עדכון חשוב - אפשר לשגר את טופס 856 באופן מקוון דרך האינטרנט - כנסו כאן לאתר מס הכנסה

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות