fbpx
מיסים

מהו טופס 135 - החזר מס לשכיר שאינו ממלא דוח שנתי

מעודכן ל-04/2019

טופס 135 הוא טופס המאפשר ליחידים שאינם ממלאים דוח שנתי ואינם בעלי עסק להגיש בקשה להחזר מס מסיבות שונות. מי שאינו חייב בהגשת דוח שנתי הם עובדים שכירים שהכנסתם השנתית אינה עולה  על 643 אלף שקל בשנה.

מי זכאי להחזר מס

זכאי להחזר כל אדם אשר שילם, או נוכה ממנו, מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס שעליו לשלם באותה שנה.
באתר רשות המסים, קיימת הדמיית מס (סימולטור) לעובד השכירה המאפשרת לכם לחשב אם מגיע לכם החזר וכמה.. כמו כן אין צורך להזדהות.

הסיבות הנפוצות לבקשת החזר:

1. עבודה אצל שני מעסיקים או יותר;
2. עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס;
3. . שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה;
5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים.
6. תרומות למוסד ציבורי מוכר.

אם כי הפרשי המס יכולים להיות גם לחובה.

למי טופס 135 אינו מיועד

הדוח המקוצר 135 אינו מיועד ליחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מעסק ו/או שבח חייב ו/או הכנסה מניירות ערך שאינם סחירים ו/או הכנסה מחו"ל ו/או הכנסה של בעל שליטה בחברה ו/או הכנסה מנאמנות.

אילו מסמכים צריך לצרף

אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/בת זוגך מכל המקורות, לרבות:
1. טופסי 106 מכל מעסיק ו/או משלם קצבה;
2. טופסי 806 (857) בגין הכנסות ממשלמים אחרים;
3. אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים ו/או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי;
4. טופס 161 לגבי עובד שפרש או פוטר בשנת המס מעבודתו;
5. אישורים מהבנק לגבי הכנסות מריבית על פיקדונות ותכניות חסכון וכן על ריבית ורווחים מניירות ערך (טופסי 867);

אישורים על זכאות להטבות מס
1. אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוור או לנכה 100%;
2. אישורי מס שנתיים מקופות גמל ו/או חברות ביטוח, לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי", לביטוח חיים או לביטוח מפני אובדן כושר עבודה;
3. אישור מהרשות המקומית לגבי תושבות בישוב מזכה;
4. טופס 119 - אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע ;
5. תעודת עולה חדש ו/או תושב חוזר  ;
6. תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי,;
7. טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד נטול יכולת,;
8. אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי .
9. אישור ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד;
10. קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר.

יש לצרף אסמכתאות על כל טענה להחזר או להטבת מס.

איך למלא טופס 135 - הסבר של רשות המסים

 1. פרטים כלליים ואישיים (חלקים א ו-ב לדוח)
  יש למלא את הטופס בשלמותו, על כל סעיפיו. מילוי הדוח בחסר עלול לגרום לטעויות ולעיכובים בטיפול בו.
  "בן זוג רשום":
  -  אם אין לך בן/בת זוג – הינך בן הזוג הרשום.
  -  בני זוג נשואים רשאים לבחור מיהו "בן הזוג הרשום" ובלבד שהכנסתו של אותו בן זוג היא לפחות רבע מהכנסת בן
  זוגו. בחירה כאמור תהא בתוקף למשך חמש שנים לפחות.
  שדות 277, 278: יש לרשום את פרטי חשבון הבנק, המתנהל על שמך, שאליו אתה מבקש להעביר את החזר המס, אם תמצא זכאי להחזר מס, בעקבות הגשת הדוח. יש לצרף לדוח אסמכתא מתאימה על פרטי חשבון הבנק (כגון: צילום המחאה, אישור מהבנק וכיו"ב(.
  לידיעתך, יתרת המס להחזר או לתשלום צמודה למדד ונושאת ריבית מתום השנה בה שולם מס ביתר.
 2. הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים (חלק ג לדוח)

  שדה 150 / 170: הכנסה שאינה חייבת בניהול ספרים
  יש לרשום הכנסה שאינה ממשכורת, כגון שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים, אם לא נדרשות הוצאות כנגד הכנסה זו.
  אם הנך דורש/ת הוצאות, עליך למלא את טופס 1301 – דו"ח שנתי ליחיד ונספח א' לאותו טופס.

  שדה 250 / 270: תקבולים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי
  יש לרשום תקבולים והחזרים חייבים במס ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת היריון, תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה וכיו"ב, לעובד שאינו מדווח כשכיר.
  לתשומת ליבך: תשלומים כאמור ששולמו לך כעובד שכיר ידווחו בשדה 158 / 172 שלהלן.שדה 158 / 172: משכורת ושכר עבודה
  יש להעתיק מטופסי 106 את סך כל התשלומים החייבים במס. הסעיף בטופס 106 זהה למספר השדה בדוח, קרי 172/158.
  יש לדווח בשדה זה גם על תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כמפורט בסעיף 2 לעיל, ששולמו לך כעובד שכיר.
  אם היה לך בשנת המס יותר ממעסיק אחד, אשר שילם לקופת גמל ו/או לקרן השתלמות, או ששילמת עבור ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, עליך למלא נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של המעסיק לקרן השתלמות ולקופת גמל - טופס 134.

  שדה 068 / 069: עבודה במשמרות בתעשייה
  יש להעתיק מטופסי 106 את סך כל התשלומים עבור עבודה במשמרות. הנך זכאי, בתנאים מסוימים, להנחה במס עבור הכנסה זו.

  שדה 258 / 272: קצבאות ומענקי פרישה
  מענקי פרישה
  אם קיבלת השנה מענק פרישה, יש לצרף לדוח את  טופס 161 ו/או  אישור פקיד שומה על חישוב הפטור או על פריסת המענק לשנים הבאות. כמו כן, יש לצרף את האישורים מקופות הגמל מהן התקבלו המענקים. אם קיבלת מענק פרישה בשנים שעברו ונעשתה פריסה והנך חייב במס השנה על החלק היחסי של המענק - צרף אישור פקיד שומה על הפריסה.
  את סכום המענק החייב במס יש לרשום בשדה 258 / 272 ואת סכום המענק הפטור יש לרשום בשדה 209.
  על מענק פרישה מעבודה חלים הכללים הבאים:
  1. הסכום הפטור - מענק פרישה מעבודה פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת החודש האחרון (ולא יותר מהתקרה שנקבעה בחוק) כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה.
  2. מענק פרישה שהתקבל עקב מוות פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה (ולא יותר מהתקרה שנקבעה בחוק) כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה.
  3. מנהל רשות המסים רשאי להגדיל את סכום הפטור. נקבע כי הסכום הפטור יהיה 150% משכרו האחרון של העובד, אך לא יותר מהתקרה שנקבעה בפקודה.
  קצבאות
  חלק מהקצבה, או מהקצבאות שאתה מקבל ממעסיקיך לשעבר או מקופות גמל או מקרנות פנסיה, או חלק מקצבה בשל אובדן כושר עבודה, פטור ממס בהגיעך לגיל פרישה. לשם בדיקת זכאותך לפטור, עליך לפנות למשרד השומה באזור מגוריך.
  אם קיבלת קצבה, יש לרשום את סכום הקצבה החייבת מטופס 106 בשדה 258 / 272 ואת הקצבה הפטורה בשדה 209.

  שדה 358 / 372: מענקי פרישה שנפרסו באישור פקיד שומה
  יש לרשום את סכום מענקי הפרישה המתייחסים לשנת מס זו, ובלבד שהמענקים התקבלו בשנים קודמות וניתן לגביהם אישור פריסה (יש לצרף את אישור פקיד השומה).

 3. הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים (חלק ד לדוח)
  הכנסות מרכוש של בני זוג מצטרפות להכנסתו החייבת של בן הזוג בעל ההכנסה החייבת הגבוהה יותר מיגיעה אישית. אם ההכנסה נובעת מרכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפחות שנה לפני הנישואין, או מרכוש שהתקבל בירושה, יש למלא טופס 1301.שדה 059: הכנסות מנכס בית
  יש לרשום בשדה זה הכנסות מהשכרת דירה או נכס מקרקעין אחר. אם ההכנסות הן מהשכרת דירות ליחיד למגורים בלבד, דמי השכירות  יהיו פטורים, עד לתקרה של 5,010 ₪ בחודש, (נכון לשנת המס 2017). יש לרשום את חלק דמי השכירות, העולה על ה- "תקרה המתואמת", בשדה זה.
  הסברים לגבי אופן חישוב ה-"תקרה המתואמת" - ניתן לראות בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

  שדה 167: הכנסות שאינן מיגיעה אישית
  יש לרשום הכנסות הנובעות מרכוש אחר (שאינו נכס בית), כגון הכנסות מהשכרת ציוד וכן הכנסה מקצבה שאינה ממעביד או מקופת גמל.

  שדות 060, 067, 157, 141: ריבית ורווחים מניירות ערך
  יש לרשום הכנסה מריבית ודיבידנד מניירות ערך, החייבת במס בשיעורים של 15%, 20% או 25%, לפי העניין.
  הסכום יועתק מתוך טופס 867 שניתן לך ע"י הבנק או ע"י משלם אחר.

  שדה 053: משיכה שלא כדין מקופ"ג / פדיון מניות הניתנות לפדיון
  יש לרשום הכנסות החייבות במס בשיעור של 35%, כגון: החלק החייב בשיעור מס זה במכירת מניות הניתנות לפדיון.

  שדות 078, 126, 142: ריבית על פקדונות ותוכניות חסכון
  יש לרשום הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון, החייבת במס בשיעורים של 15%, 20% או 25%, לפי העניין.
  הסכומים יועתקו מתוך טופס 867 שניתן לך ע"י הבנק או ע"י משלם אחר.
  בסעיף זה, יש לרשום את ההכנסה החייבת, כולל הכנסות ילדיך עד גיל 18, לפני ניכוי ו/או פטור לבעלי הכנסות נמוכות ולמבוגרים (ניכוי לפי סעיפים 125ד ו- 125ה לפקודה).
  הסברים לחישוב הניכוי לפי סעיף 125ד ו/או הפטור לפי סעיף 125ה  - מפורטים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

  שדה 222: הכנסה משכ"ד למגורים/ חוק אנרגיות מתחדשות
  אם הייתה לך הכנסה משכר דירה למגורים ו/או ממכירת חשמל ו/או הכנסה מהשכרת מקרקעין המשמשת להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ובחרת בתשלום מס סופי בשיעור של 10%, יש לרשום את ההכנסה משכר דירה המשמשת למגורים בישראל ו/או  ממכירת חשמל ו/או הכנסה מהשכרת מקרקעין המשמשת להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
  פרטים נוספים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

  שדה 227: הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים
  יש לרשום  את הסכום  החייב של הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים בכל זכייה מעל 49,320 ₪ (נכון לשנת 2017). זכייה בודדת עד לסכום זה פטורה ממס.
  כל שקל מעל 49,320 ₪  מקטין את תקרת הפטור באותו סכום.
  לדוגמה: זכייה של 80,000 ₪. מתוך 49,320 ₪, המהווה את תקרת הפטור יופחתו 30,680 ₪ (ההפרש בין סכום הזכייה לתקרת הפטור), כלומר סכום הפטור הוא 18,640 ₪.
  לפיכך, הסכום החייב יהיה 61,360 ₪ (=18,640 – 80,000).

  שדה 335 : הכנסה מהשכרת מקרקעין בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות
  אם השכרת מקרקעין המשמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, חל פטור ממס עד לסכום של 5,000 ₪ לשנה (נכון לשנת 2017). כל שקל מעל 5,000 ₪ לשנה מקטין את תקרת הפטור באותו סכום. על החלק החייב, יחול מס בשיעור של 31% ויש לרשום את החלק החייב בשדה 335.
  לדוגמה: הכנסה מהשכרת מקרקעין כאמור הינה בסך 6,000 ₪ בשנה, מתוך 5,000 ₪ המהווה את תקרת הפטור יופחתו 1,000 ₪ (ההפרש בין סכום ההכנסה לתקרת הפטור = 6,000-5,000)
  ולכן סכום הפטור עומד על 4,000 ₪ (=5,000-1,000).
  ההכנסה החייבת הינה 2,000 ₪ (=6,000-4,000).

 4. הכנסות / רווחים פטורים ובלתי חייבים במס (חלק ה לדוח)

  שדה 109 / 309: הכנסות פטורות ממס (סעיף 19)
  נכה בשיעור 100% וכן עיוור, זכאים לפטור ממס על הכנסתם מיגיעה אישית (הכנסות המפורטות בחלק ג לדוח) עד לסכום של 606,000 ₪ (בשנת המס 2017). אם ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור ושל נכה כאמור הייתה נמוכה מ-72,720 ₪, או לא הייתה לו כלל הכנסה מיגיעה אישית, הכנסתו מכל המקורות כולל הכנסה מיגיעה אישית תהיה פטורה ממס, עד לסכום של 72,720 ₪,
  עליך לצרף לדוח את אישור פקיד השומה לזכאות לפטור.
  שדה 332 : הכנסה פטורה משכר דירה למגורים
  בשדה זה יש לרשום את סך ההכנסה הפטורה משכר דירה למגורים

  שדה 209: סה"כ הכנסות פטורות ממס
  בשדה זה יש לרשום את סך ההכנסות הפטורות, כולל אלו שנרשמו בשדה  309/109. כמו כן, יש לפרט את סוג ההכנסה הפטורה ואת סכומה.

 5. רווח הון מניירות ערך סחירים (חלק ו לדוח)

  שדה 054: יש לרשום את מספר טופסי רווח ההון מניירות ערך סחירים בלבד (טופס 1322) שצורפו לדוח. בד"כ יצורף טופס אחד בלבד.
  שדה 256: יש לרשום את סכום מחזורי המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים מטופס 1322. הסכום יועתק מתוך טופס 867 שניתן לך ע"י הבנק או ע"י משלם אחר.

  שדה 166: יש לרשום את יתרת הפסדי ההון מניירות ערך סחירים שלא קוזזו להעברה לשנת המס הבאה (2018).

 6. הוצאות וניכויים אישיים (חלק ז לדוח)

  הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה
  שדה 112 / 113:
  אם הנך דורש הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, עליך לרשום בשדה זה את סכום ההוצאה ששולם לרכישת הביטוח כאמור, בשל הכנסתך מעסק או משלח יד.
  שדה 206 / 207: (סעיף 25)
  אם הנך שכיר שדורש ניכוי בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, עליך לרשום בשדה זה את סכום ההוצאה המותרת כפי שחושב בטופס 134 ולצרף את הטופס.

  ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה

  שדות 135 / 180, 268 / 269
  יש לרשום סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי". את סכום התשלום ניתן לחלק במקרים מסוימים גם בין בני הזוג.
  ניתן לקבל ניכוי מההכנסה או זיכוי מהמס בשל תשלומיך לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי". הניכוי משפיע על המס על-פי שיעור המס השולי החל על הכנסותיך. הזיכוי הוא בשיעור של 35% מתשלומיך הנלקחים בחשבון. אם הנך רושם את הסכום ששילמת כ"עמית עצמאי" בשדה 135 / 180, יחושב הניכוי המגיע והסכום ששולם לקופת הגמל לקצבה שעבורו לא ניתן ניכוי, יועבר לחישוב זיכוי ללא צורך ברישום נוסף בדוח.
  באפשרותך לפצל את הסכום ששולם על ידך לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי" בין שדה 268 / 269 לבין שדה 135 / 180, על-פי תוצאת המס הנמוכה יותר. יש לציין את החלוקה בעת הגשת הדוח.
  לצורך בדיקה של ההטבה המרבית, ניתן להיעזר בהדמיית המס (סימולטור).
  הסברים לגבי חישוב הניכוי והזיכוי - ניתן לראות בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

  ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי

  שדה 030 / 089: תשלומים לביטוח לאומי
  יש לרשום רק תשלומים עבור דמי ביטוח לאומי ששילמת כעצמאי או כגמלאי. אין לכלול סכומים ששולמו לביטוח לאומי כקנסות, הפרשי הצמדה או ריבית פיגורים וכן תשלומים עבור מס בריאות. יש לצרף את האישור השנתי שהתקבל מביטוח לאומי.

  ניכוי בגין השקעה בחיפושי נפט

  שדה 116 / 117: השקעות בחיפושי נפט (סעיף 28)
  יש לרשום את סכום הניכוי כפי שחושב בטופס 858. עליך להגיש את טופס 858 כנספח לדוח השנתי, וכן לצרף:
  - תעודה חתומה מהשותפות ובה פירוט הנתונים לצורך חישוב הניכוי למחזיק זכאי לשנת המס.
  -  אישור מהבנק על סכומי הרכישות והמכירות במהלך השנה ומספר היחידות המוחזקות בסוף השנה.
  -  לידיעתך מכירת יחידת השתתפות מהווה רווח הון. בטופס 858 תמצא פירוט גם על דרך הדיווח על רווח הון.

  שדות נוספים לחישוב הטבות המס בגין הפקדות לקופת גמל

  שדה 244 / 245: הכנסה מובטחת
  יש לרשום את סכום ההכנסה המבוטחת המופיע בטופס 106.

  שדה 248 / 249: הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה
  יש לרשום את סכום הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה המופיע בטופס 106.

   

 

נקודות זיכוי וזיכויים אישיים (חלקים ח ו-ט בדוח)

זיכוי מהווה סכום הנחה ממס. סכום המס לתשלום הינו סכום המס המחושב בניכוי סכום הזיכויים המגיעים לך (סכום המס המגיע).
הפקודה מעניקה זיכויים רבים הניתנים בעיקר בדרך של נקודות זיכוי. שוויה של נקודת זיכוי אחת הוא 2,580 ₪ לשנה (נכון לשנת המס 2017). סכום ההטבה בגין נקודות הזיכוי מחושב על ידי מכפלה של מספר נקודות הזיכוי שלך בשוויה של נקודת זיכוי אחת.
נקודות הזיכוי להן אתה זכאי מפורטות בחלק ח שלהלן.

 1. נקודות זיכוי (חלק ח לדוח)תושבי ישראל
  כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי שהן סכום שנתי של  5,805 ₪ (נכון לשנת המס 2017).
  אישה זכאית למחצית נקודה נוספת ובסה"כ 2.75 נקודות זיכוי שהן סכום שנתי של  7,095 ₪ (נכון לשנת המס 2017).
  הסכומים הנ"ל מהווים את ההנחות הבסיסיות בחישוב המס של יחידים תושבי ישראל.
  אם הנך תושב ישראל, סמן X בשדה 020 (סעיף 31 לדוח). אם הנך נשוי סמן X בשדה 021 (סעיף 32).

  זיכוי לבני זוג נשואים עם ילדים

  אישה נשואה שיש לה ילדים, זכאית לנקודות זיכוי נוספות בגין כל ילד לפי הפירוט הבא (נכון לשנת המס 2017)
  - 1.5 נקודת זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו. לאשה קיימת אפשרות להעברת נקודת זיכוי אחת
  (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי) משנת הלידה לשנה העוקבת.
  - 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.
  - נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 6 ועד לשנת המס בה מלאו לו 17.
  - 0.5 נקודת זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 18.

  האמור יחול גם לגבי מי שהתחתנה עם אלמן, בעד ילדיו.

  גבר נשוי זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו, לפי הפירוט הבא (נכון לשנת המס 2017):
  - 1.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו.
  - 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.

  האמור יחול גם לגבי מי שהתחתן עם אלמנה, בעד ילדיה שהם פעוטות.

  משפחה חד הורית
  יחיד שהוא הורה במשפחה חד הורית לילדים שטרם מלאו להם 19 שנים, זכאי לנקודת זיכוי אחת על עצם היותו"משפחה חד הורית", בתנאי שהוא אינו חי עם יחיד אחר.
  אם הנך הורה במשפחה חד הורית,  החי בנפרד, סמן X בשדה 026.
  הורה במשפחה חד-הורית יסמן אם הוא מנהל או לא מנהל משק בית משותף עם יחיד אחר.
  בנוסף, הורה כאמור, זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדים הנמצאים בחזקתו, כמפורט להלן:
  - 1.5 נקודת זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו.
  - 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.
  - נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 6 ועד לשנת המס בה מלאו לו 17.
  - מחצית נקודת זיכו בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 18.

  משפחה חד הורית שבה ילד/ים להורה אחד

  "ילד להורה אחד" – ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 ואחד מהוריו נפטר או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.
  במשפחה חד הורית שבה ילד/ים להורה אחד, זכאי ההורה לנקודות כ"משפחה חד הורית", כמפורט בסעיף 3.1.3, וכן לנקודות זיכוי נוספות בגין כל אחד מילדיו עד לגיל חמש שהינו "ילד להורה אחד", כמפורט להלן:
  - 1.5 נקודת זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו.
  - 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.
  לדוגמה:
  אלמנה במשפחה חד הורית שבה ילד בגיל 2, תהא זכאית לנקודות זיכוי, כמפורט להלן:
  2.25 נק' כתושב
  0.50 נק' כאשה
  1.00 נק' כהורה במשפחה חד-הורית שהוא הורה ל"ילד להורה אחד"
  2.50 נק' כזיכוי בגין ילד להורה במשפחה חד הורית
  2.50 נק' כזיכוי בגין ילד שהוא "ילד להורה אחד"
  הערה : על מנת לקבל את נקודות הזיכוי בגין ילדים, יש למלא את השדות : 022/291/190/262/260 בהתאם למצב המשפחתי. על מנת להעביר נקודת זיכוי אחת לשנה העוקבת כאמור בסעיף 3.1.2 לעיל, יש למלא את שדה 362/361.

  השתתפות בכלכלת ילדים
  הורה החי בנפרד, הנושא בכלכלת ילדיו שאינם סמוכים על שולחנו, זכאי לנקודת זיכוי שנתית אחת.
  יש לצרף לבקשה להחזר מס את פסק הדין המעיד על השתתפות בכלכלת ילדיו.
  אם הנך הורה הנושא בכלכלת ילדיך שאינם בחזקתך, סמן X בשדה 029 / 129.
  בנוסף, הורה כאמור, זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו עד גיל 5 שאינם סמוכים על שולחנו, כמפורט להלן:
  - 1.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת לידתו.
  - 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.

  תשלום מזונות לבן זוג לשעבר
  יחיד המשלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן זוג אחר, זכאי לנקודת זיכוי שנתית אחת בשל תשלום המזונות. יש לסמן X בשדה 028 / 153.
  יש לצרף את פסק הדין / הסכם הגירושין.

  זיכוי בעד ילד נטול יכולת
  אם יש לך או לבן זוגך בשנת המס ילד משותק, עיוור או עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, יובאו בחשבון בחישוב המס שלך או של בן זוגך, לפי בחירתכם, שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור. הורים גרושים/פרודים לילד נטול יכולת זכאים, כל אחד מהם, להטבת זו.
  הזיכוי יינתן גם בשל ילד עד גיל 18 הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז. למימוש ההטבה יש להמציא, בנוסףלטופס 116א, הפנייה של ועדת השמה לחינוך מיוחד (כגון: גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל וכיו"ב).
  בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים 127 ו-116א מסמכים לפי דרישת פקיד השומה, בהתאם לנסיבות המקרה. לחילופין, ניתן להמציא אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לקצבת ילד נכה.
  מתן ההטבה מותנה בכך שההכנסה החייבת (בתוספת הכנסה פטורה) של  נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על267,000  או  167,000 ₪ אם אין לו בן זוג בשנה (בשנת 2017).
  יש לציין בשדה 023 / 131, לפי העניין את מספר הילדים נטולי היכולת שבגינם אחד מבני הזוג מבקש נקודות זיכוי.

  עולה חדש ותושב חוזר
  עולה חדש ותושב חוזר כהגדרתם בסעיף 35 לפקודה זכאים להקלות במס במשך 42 החודשים הראשונים לעלייתם או חזרתם, לפי העניין. מנין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה חדש או תעודת תושב חוזר, לפי העניין.
  נקודות הזיכוי המגיעות הינן כדלקמן:
  - 1/4 נקודת זיכוי לחודש במשך 18 החודשים הראשונים.
  - 1/6 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים.
  - 1/12 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים.

  ציין בשדה 295 / 296 את תאריך העלייה/החזרה שלך ו/או של בן הזוג. עליך לצרף צילום תעודת עולה וכן אישור בדבר לימודים, שהייה בחו״ל או שירות סדיר בצה״ל, לפי העניין, אם הנך מבקש להקפיא את תקופת הזכאות בשל סיבות אלו.
  יצוין כי נקודות הזיכוי לעולה או תושב חוזר ניתנות בנוסף לנקודות הזיכוי של תושב ישראל.

  חייל/ת משוחרר/ת

  שדה 224 / 324: תאריך שחרור משירות סדיר
  יש לרשום את החודש (בשתי ספרות) ושנת השחרור (בארבע ספרות).

  שדה 024 / 124: מספר חודשי שירות סדיר
  יש לרשום את מספר חודשי השירות.

  גובה הזיכוי תלוי בתקופת השירות הסדיר/השירות הלאומי/השירות האזרחי (והוא מוענק במשך 36 החודשים שלאחר השחרור):
  חייל לאחר 23 חודשי שירות מלאים וחיילת לאחר 22 חודשי שירות מלאים זכאים ל- 1/6 נקודת זיכוי לחודש.
  חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים וחיילת ששירתה פחות מ-22 חודשים זכאים ל – 1/12 נקודת זיכוי לחודש.
  יודגש: הזיכוי יינתן כנגד המס על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום של עיסוק החל מהחודש שלאחר החודש בו השתחרר.
  בשנת השחרור יינתן זיכוי יחסי, בהתאם למספר החודשים בשנת המס ממועד השחרור.
  יש לצרף לדוח צילום של תעודת שחרור/תעודת סיום שירות (תעודה המעידה על תאריך השחרור ומספר חודשי שירות).

  לדוגמה: תאריך שחרור ביום 31.8.2017 לאחר 36 חודשי שירות. תום 36 חודשים מתום חודש השחרור הוא בתאריך 31.8.2020 זוהי גם התקופה המזכה בזיכוי, לפיכך מספר החודשים לזיכוי בשנת 2017 הוא 4 חודשים.
  במקרה הנדון יש לרשום בשדה 224 / 324 – 082017 ובשדה 024 / 124 – 36.

  נקודות זיכוי למסיימי לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע
  יש למלא את טופס 119, בהתאם לדברי ההסבר בטופס ולהעתיק לשדה המתאים בדוח (181/182).

 2. זיכויים אישיים (חלק ט לדוח)

  זיכוי בגין תשלומים לביטוח חיים או לקצבה
  בשדה 036 / 081: תשלומים לביטוח חיים
  יש לרשום את תשלומי הפרמיות לביטוח חיים (מרכיב "הריסק" בלבד), לרבות הסכומים המפורטים בטופסי 106 מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה, קרי 081/036.

  בשדה 140 / 240: תשלומים לביטוח קצבת שאירים
  יש לרשום את תשלומיך לביטוח קצבת שאירים, לרבות הסכומים המפורטים בטופסי 106 מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה, קרי 240/140.

  בשדה 045 / 086: תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ"עמית שכיר"
  יש לרשום מטופסי 106 את סכום תשלומיך לקצבה מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה קרי 086/045.

  בשדה 268 / 269: תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ"עמית עצמאי"
  בשדה זה יש לרשום סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי". ראה סעיף 2.6.2 לעיל.
  הסברים לגבי חישוב הזיכויים המפורטים לעיל - ניתן לראות בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

  זיכוי בעד החזקת קרוב במוסד
  אם שילמת למוסד מיוחד בעד החזקה של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או בעד ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, יותר לך זיכוי בשיעור של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילמת, העולה על 12.5% מהכנסתך החייבת.התשלומים בסעיף זה כוללים את כל הסכומים ששולמו בעד החזקה במוסד, לרבות תשלומים עבור טיפול רפואי ע"י המוסד.

  שדה 132 / 232:
  יש לרשום את הסכומים ששולמו בשנת המס למוסד המיוחד ולצרף קבלות מקוריות המאשרות שדורש הזיכוי הוא המשלם.
  זיכוי זה מותנה בהגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127) ובכך שהכנסותיו של נטול היכולת ובן זוגו החייבות והפטורות לא עלו על 267,000 ₪ בשנת המס (נכון לשנת המס 2017) ואם אין לנטול היכולת בן זוג, שהכנסותיו החייבות והפטורות בשנת המס לא עלו על 167,000 ₪ (נכון לשנת המס 2017).
  לתשומת ליבך, אם שילמת עבור ילד הוצאות להחזקתו במוסד מיוחד, יהא עליך לבחור בין קבלת נקודות זיכוי בעד ילד נטול יכולת, כמפורט בסעיף 3.1.8 לעיל לבין קבלת זיכוי כמפורט בסעיף זה, לגבי כל ילד.

  זיכוי בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית
  אם תרמת, אתה או בן זוגך, למוסד ציבורי שאישר שר האוצר לעניין זה או לקרן לאומית סכום העולה על 180 ₪, הנך זכאי לזיכוי מהמס בשיעור של 35% מסכום התרומה בתנאי שהזיכוי לא יותר לגבי חלק מהתרומה העולה על  9,184,000 ₪  (נכון לשנת המס 2017) או על  30% מההכנסה החייבת שלך, לפי הנמוך.
  תוכל להיעזר ביישום באתר האינטרנט של רשות המסים על מנת לבדוק האם המוסד הציבורי מאושר על-ידי שר האוצר לעניין התרומות. הרשימה מתעדכנת מעת לעת.

  שדה 037 / 237:
  יש לרשום את סכומי התרומות לגופים הציבוריים שהוכרו לעניין זה על ידי שר האוצר. יש לצרף קבלות מקוריות בלבד.
  אם תרמת בשנת המס סכום העולה על 30% מההכנסה החייבת שלך, תהא זכאי לקבל זיכוי, על יתרת התרומה, בשלוש שנות המס הבאות, בכפוף לתנאים שנקבעו בסעיף 46 ובכפוף לתקרה.
  הסברים ודוגמאות לחישוב הזיכוי המפורט לעיל - ניתן לראות בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

  זיכוי בעד הוצאות להנצחת זכרו של חייל או שוטר שנספה במערכה ולזכרו של מי שנספה בפעולות איבה
  אם הוצאת סכומים להנצחת זכרו של בן משפחתך )בן זוג, בן, אח, הורה, נכד, גיס או חתן( שהיה חייל או שוטר שנספה במערכה או להנצחת זכרו של בן משפחתך כאמור, חלל פעולות האיבה והטרור, תוכל לקבל זיכוי מהמס בסכום השווה ל – 30% מהסכום שהוצאת.

  שדה 143 / 144: יש לרשום את סכום ההוצאות.

  הנחה במס לתושבי אילת
  אם מקום מגוריך הקבוע הוא באזור אילת והכנסתך הופקה באילת או באזור חבל אילות מהמקורות הבאים: עבודה, משלח יד או עסק, הנך זכאי להנחה במס בשיעור של 10% מההכנסה החייבת, כאמור לעיל, עד לתקרה של 238,200 ₪ (בשנת 2017).
  הזכאות להנחה מותנית במגורים רצופים במשך 12 חודשים לפחות. בשנה הראשונה להיותך תושב אילת יינתן הזיכוי באופן יחסי למשך התושבות. לדוגמה: מי שהפך לתושב אילת ב- 1 באוגוסט 2017 ושהה בה לפחות עד ליום 1 באוגוסט 2018,יהא זכאי, בשנת המס 2017, לזיכוי יחסי לפי מכפלה של סכום הזיכוי השנתי ב-5/12.
  אם חדלת להיות תושב אילת והיית תושב אילת במשך 12 חודשים רצופים לפחות, תהא זכאי בשנת עזיבתך לזיכוי מהמס באופן יחסי לתקופת תושבותך באילת, בכפוף לתנאים שפורטו לעיל.
  למימוש ההטבה, עליך להגיש בקשה לעיריית אילת, על גבי  טופס 1312. העירייה תנפיק את האישור על גבי טופס 1312א. אישור זה יימסר למעסיק או יצורף לדוח שתגיש לפקיד השומה, לפי העניין.

  שדה 139 / 183:
  תושב אילת ירשום את הכנסתו מעבודה, מעסק או ממשלח יד שהופקה באילת.
  רשום בדוח את תאריך ההגעה לאילת ותאריך עזיבת אילת.

  הנחה במס לתושבי ישובים מסוימים
  ישנם ישובים אשר תושביהם זכאים להנחה מהמס בשיעור מההכנסה ובכפוף לתקרה.
  תושב בישוב מסוים הינו יחיד שמרכז חייו באותו ישוב. הזכאות להנחה מותנית במגורים רצופים במשך 12 חודשים לפחות.
  בשנה הראשונה להיותך תושב בישוב מזכה יינתן הזיכוי באופן יחסי למשך התושבות.
  לגבי שנת המס הראשונה למגורים ביישוב, תוכל לקבל את הזיכוי לאחר תום השנה הראשונה למגורים באמצעות הגשת דוח למס הכנסה לגבי אותה שנה.
  בשנה לאחר מכן, אצל עובד שכיר ניתן לקבל את הזיכוי גם על-ידי הצגת אישור תושבות למעסיק או באמצעות תיאום מס .
  אם חדלת להיות תושב בישוב מזכה והיית תושב הישוב במשך 12 חודשים רצופים לפחות, תהא זכאי בשנת עזיבתך לזיכוי מהמס באופן יחסי לתקופת תושבותך ביישוב.
  למימוש ההטבה, עליך להגיש בקשה לרשות המקומית, על גבי טופס 1312. הרשות תנפיק את האישור על גבי טופס 1312א. אישור זה יימסר למעסיק או יצורף לדוח שתגיש לפקיד השומה, לפי העניין.
  סכום זיכוי זה, לא יעלה על סכום המס שהנך חייב בו בשל הכנסתך מיגיעה אישית.
  את רשימת הישובים המזכים ניתן לראות בחוברות הניכויים המתפרסמות בכל שנה באתר רשות המסים.
  רשום בסעיף 51 לדוח את שם הישוב ותאריך ההגעה אליו או עזיבתו.

  זיכוי לחייל המקבל תוספת רמת פעילות א
  "חייל" כהגדרתו בסעיף 11 לפקודה, המקבל "משכורת מיוחדת" (משכורת הכוללת תוספת פעילות רמה א' אשר שולמה במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות) זכאי לזיכוי בשיעור של  5% ממשכורתו המיוחדת או מסכום של 160,560 ₪ (נכון לשנת המס 2017), לפי הנמוך.
  לא יינתן זיכוי חייל בנוסף לזיכוי תושב בשל אותה תקופה.

 

מחזור, מקדמות וניכויים במקור (חלק י' בדוח)

​שדה 294:
המחזור הינו סך התקבולים וההכנסות ואינו כולל מע"מ. יש לרשום את סך המחזור מהשכרה, מריבית ומהכנסות אחרות החייבות בשיעורי מס רגילים, כגון שכר סופרים ומרצים. אין לכלול הכנסות מעבודה ומקצבאות.

שדה 042:
יש לסכם מתוך טופסי 106 את סכום ניכויי המס במקור מהכנסות מעבודה ומקצבאות שנוכו ממך ומבן/בת הזוג.

שדה 043:
יש לסכם מתוך טופסי 867 ניכויי מס במקור מריבית, שההכנסות מהן נכללו בשדות 078, 126 ו- 142 ממך ומבן/בת הזוג ומילדיך שטרם מלאו להם 18.

שדה 040:
יש לסכם מתוך טופסי 806 (857) את ניכויי המס במקור שנוכו ממך ומבן/בת הזוג, בגין הכנסות ממשלמים אחרים.

מקדמות
מקדמות הינם סכומים המשולמים על ידך במהלך שנת המס, כגון: מקדמה על חשבון. אין לרשום סכומי מקדמות ששולמו
על-ידך במהלך שנת המס. סכומים אלו נכללים, באופן אוטומטי, בחישוב המס לתשלום או להחזר.

 

חתימה, הגשה וחותמת

 1. חתימה
  זכור לחתום על הדוח. דוח שאינו חתום אינו נחשב כדוח שהוגש. הדוח יהא חתום ע"י בן הזוג הרשום ובן/בת זוגו.
  לתשומת לבך:
  - אם הדוח חתום בידי "בן הזוג הרשום" בלבד, יראו אותו כמי שהצהיר שבידו ייפוי כוח מבן זוגו לחתום בשמו.
  - בחתימתך, הנך מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בדוח נכונים ומלאים.
  - אם נעזרת, תמורת תשלום, במסייע/ת, על המסייע/ת למלא את פרטיו ולחתום על הדוח.
 2. הגשה וחותמת
  לאחר שהדוח מולא ונחתם על ידך, יש להגישו באחד ממשרדי השומה. בהגשת הדוח דאג להחתימו בשני עותקים בחותמת "נתקבל".
  תאריך החותמת הוא התאריך בו רואים את הדוח כמוגש. כמו כן, החותמת תשמש כראיה להגשת הדוח.
  עליך להגיש את הדוח עם כל המסמכים הרלוונטיים המפורטים במדריך זה.
  לידיעתך, ניתן להוריד את כל הטפסים הנדרשים למילוי על ידך באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל

להורדת הטפסים מאתר רשות המסים, לחץ כאן 

החזר מס בגין רכישת ציוד מונגש

החזר מס שש שנים אחורה יכול להיות שווה אלפי שקלים

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  תגובה 1

  • שלום
   רציתי לדעת במידה ואני רוצה למלאות בקשה להחזר מס והיו לי הכנסות שבח נכס מדירה שמכרתי איה טופס אני צריך למלאות
   תודה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות