fbpx
שוק ההון

סאטקום מערכות: הכנסות שיא של 14 מיליון דולר ברבעון

דן זיצ'ק מנכל סאטקום מערכות - צילום, ענבל מרמרי

סאטקום מערכות, העוסקת במתן שירותי תקשורת באמצעות תשתית לוויין ותשתיות נוספות, פרסמה  תוצאות שיא לרבעון השני לשנת 2019:

במהלך שנת 2018 רכשה סאטקום את חלקו של השותף בקונגו. בעקבות הרכישה רושמת החברה בדוח הרווח והפסד הפחתות משמעותיות. כדי להציג את הפעילות העסקית הרבעונית של החברה יש לקזז מהתוצאות את ההפחתות שנובעות מהרכישה. המספרים להלן הם מספרי הנהלה (non-gaap) בניכוי ההפחתות שנובעות מרכישת השותף.

הכנסות החברה לרבעון השני הגיעו לשיא והסתכמו בכ- 14 מיליון דולר, גידול של כ- 32.4%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכמו ההכנסות בכ- 10.55 מיליון דולר. הגידול נובע בעיקרו מרכישת פעילות המיזם בקונגו ומעסקאות חדשות מתחום שירותי התקשורת.

ההכנסות ממגזר שירותי תקשורת הנתונים הגיעו לשיא והיווו כ- 88.4% מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ- 35.5% מהכנסות המגזר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-11.6%  מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ-12.3% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.

הרווח הגולמי ברבעון השני בנטרול השפעות רכישת הפעילות הסתכם בכ- 3.9 מיליון דולר (שיעור של כ-27.8%), גידול של פי 2.5 בהשוואה לכ- 1.47 מיליון דולר (שיעור של 14%) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי והעליה המשמעותית ברווחיות נובעים מפעולות שנקטה החברה לביצוע עסקאות חדשות בעלות רווחיות גבוהה יותר והתייעלות בעלויות משאבי הלוויין כתוצאות מעדכון הסכמי שירותים.

ה-EBITDA ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-3.4 מיליון דולר (שיעור של 24.3%) יצוין כי חלק מהגידול ב- EBITDA נובע מיישום של תקן דיווח כספי חדש IFRS16 (בנטרול השפעה הזו ה-EBITDA לרבעון הסתכמה לסך של כ- 2.5 מיליון דולר (שיעור של 18%)).

ברבעון השני החברה רשמה רווח נקי בסך של כ- 474 אלף דולר.

ההון העצמי ליום 30.6.2019 הסתכם לסך של כ- 15.7 מיליון דולר.

הכנסות של 24.7 מיליון דולר במחצית

הכנסות החברה למחצית הראשונה הגיעו לשיא והסתכמו לסך של כ- כ- 27.4 מיליון דולר, גידול של כ- 24%,  לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכמו ההכנסות בכ- 22 מיליון דולר. הגידול נובע בעיקרו מרכישת פעילות המיזם בקונגו ומעסקאות חדשות מתחום שירותי התקשורת.

ההכנסות ממגזר שירותי תקשורת הנתונים רשם שיא והיווה כ- 89% מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ- 29.4% מהכנסות המגזר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממגזר התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-11% מהכנסות החברה בתקופה, קיטון של כ-6.6% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה הגיע לשיא והסתכם לסך של כ- 7.9 מיליון דולר (שיעור של כ-29%), גידול של פי 2 בהשוואה לכ- 3.86 מיליון דולר (שיעור של 17.5%) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי והעליה המשמעותית ברווחיות נובעים מפעולות שנקטה החברה לביצוע עסקאות חדשות בעלות רווחיות גבוהה יותר והתייעלות בעלויות משאבי הלוויין כתוצאות מעדכון הסכמי שירותים.

ה-EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בכ-7.26 מיליון דולר (שיעור של 26.5%) יצוין כי חלק מהגידול ב- EBITDA נובע מיישום של תקן דיווח כספי חדש IFRS16 (בנטרול השפעה הזו ה-EBITDA למחצית הסתכמה לסך של כ- 4.9 מיליון דולר (שיעור של 18%)).

במחצית הראשונה החברה רשמה רווח נקי בסך של כ- 1.3 מיליון דולר.

סאטקום מערכות מחזיקה 5.9% בב- WIOCC, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 הכריזה WIOCC על חלוקת דיבידנד, כאשר חלקה של החברה עומד על סך של כ-190 אלפי דולר. כמו כן, במהלך הרבעון השני של שנת 2019 קיבלה החברה זיכוי בסך של 265 אלפי דולר.

דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה: "הגידול בתוצאות החברה ברווח וברווחיות ברבעון השני לשנת 2019 מבטאים את  המימוש המוצלח של אסטרטגיית הצמיחה של החברה. מגזר תקשורת נתונים צומח כבר 10 רבעונים לשיא של למעלה מ 12 מליון דולר, במקביל השיפור המשמעותי ברווחיות נובע מ רכישת זכויות השותף במיזם החברה בקונגו , הטמעת טכנולוגיות חדשות, טיוב הסכמי השירותים והתייעלות בעלויות משאבי הלוויין. אנו ממשיכים להגדיל ולחזק את צבר החוזים שלנו שתומכים בהמשך הצמיחה הרווחית של החברה."

סאטקום - ההכנסות גדלו ב-15% לשיא רבעוני של 12.3 מיליון דולר

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות