fbpx
הלוואות מדריכי דירה ומשכנתא

ערבים להלוואה או לשכר דירה - מה צריך לדעת

מעודכן ל-07/2019

ערב הוא מי שחותם  ערבות עבור לווה  או שוכר שבמקרה שהלווה  או השוכר לא פרע את החוב ישלם את הסכום שאותו הלווה התחייב לשלם. יש כמה סוגי ערבויות כאלו:

ערבות בסיכון גבוה - ערבות לא מוגבלת בסכום

בערבות לא מוגבלת בסכום יהיה חייב הערב בכל סכום החוב, אפילו אם הלווה הגדיל את ההלוואה והתחייבות ללא ידיעת הערב.  עם זאת, בזמן החתימה על הערבות אם ההלוואה נעשתה בבנק, הבנק מחויב לדווח לערב על כל חובות הלווה.

ערבות בסיכון בינוני - ערבות מוגבלת בסכום

בערבות מוגבלת הערב מציין את הסכום המפורש שהוא מוכן להיות ערב לו ואינו ערב לכלל התחייבויותיו של הלווה.  הסכום יצוין בכתב הערבות לרוב  לצד הריבית, הפרשי ההצמדה וההוצאות הנלוות. ערבויות אלו מותאמות בדרך כלל  להלוואה מסוימת בזמן נקוב.

איך הערב יכול להגן על עצמו מראש

דעו את יכולת ההחזר של הלווה: לא משנה אם מדובר  בחבר או בן משפחה, אם האדם נראה כלפי חוץ אמיד או הבית שלו גדול, אתם לא יכולים לדעת אם הרכבאו הדירה ממושכנים והוא לוקח הלוואות על הלוואות, אין ברירה אלא לבקש מסמכים.

דעו את יכולת הפירעון שלכם: אם אין לכם אפשרות כלכלית לפרוע את החוב, אתם נכנסים לאותו מסלול של החייב, אך ורק כי רציתם לעזור לחבר או לבן משפחה. אם אין לכם יכולת כלכלית לעזור אתם עלולים להיכנס לאותו מסלול חסר מוצא של החייב.

הכול צריך להיות מתועד בכתב ולפרטים:  חשוב למלא את כל החלקים הריקים או לדאוג שנפסלו. כך שמקבל שטר הערבות לא יוכל להוסיף עליו

ערבות מוגנת

על פי חוק ערבות מוגנת, אפשר לפנות לערב רק לאחר שמוצו כל ההליכים נגד החייב;  הערב ערב רק בערבות מוגבלת על סכום ההלוואה שלה התחייב אך הנושה יכול להחתים את הערב על ערבות לא מוגבלת  אם הדגיש זאת בפני הערב וציין זאת בכתב; הערב חייב רק על חלקו היחסי מתוך הערבים, כך למשל אם יש שלושה ערבים, הערב יהיה חייב שליש; הבנק חייב להודיע לערב על כל הליך שננקט נגד החייב וכן אם אינו עומד בהחזר ההלוואה; ערב רשאי לפרוע את החוב בתנאי ההלוואה המקורית. תוך 15 יום מהיום שנדרש הערב לפרוע את החוב

הגנה חלה על חותם ערבות למשכנתא שסכומה עד 500,000 שקל בתוספת הצמדה מיולי 1997 ועל חותם ערבות להלוואה לכל מטרה עד לסכום של
60,000 שקל בתוספת הצמדה מיולי 1997. עדכון הסכומים מתבצע פעמיים  בשנה, ב1- בינואר וב- 1 ביולי.

ערבות מוגנת אינה חלה על בן זוג וכן על בעל עניין בתאגיד ושותף.

ערבות שכר דירה

בערבות שכר דירה הערב מתחייב הן לעמידה בתשלומים של השוכר והן לשאר תנאי החוזה, בהם נזק שנגרם לדירה, הכנסת בעלי חיים או כל התנהגות של השוכר המפרה את החוזה.

כמו במקרה הלוואה לא כדאי להיכנס כערב אם יש סעיף המרשה לבעל הבית לפנות לערבים לאחר שמוצו כל ההליכים נגד השוכר; אם לא דאגו לסכום מוגבל וכן לתקופת זמן מוגבלת; אם החוזה מתיר לבעל הבית לפנות לערב על כל מה שמתפרש בעיניו כהפרת חוזה; ואם אין התחייבות של בעל הבית להגיש מסמך בכתב בתום תקופת הערבות שלפיו כל החובות שולמו. לכן גם חייבים שיהיה סעיף המגביל את הערבות רק על חוב סצפציפי של השוכר ולא לכל הפרה של סעיף וסעיף בחוזה.

לפי סעיף 12 לחוק הערבות, לערבים יש את הזכות לקבל אליהם כל שעבוד שנתן השוכר לאחר שהם מילאו את התחייבותם. פירוש הדבר הוא, שאם בידי בעל הדירה בטוחה כלשהי מאת השוכר - שטר-חוב, צ'ק בטחון, פיקדון מזומן וכיו"ב - הערבים זכאים לקבל את הבטוחה הזאת לידיהם, לאחר שקיימו את ערבותם.

תמ"א 38 - הערת אזהרה אינה ערבות

הלוואה בערבות המדינה - עכשיו זה פשוט יותר

מסרבים לתת לכם הלוואה - יש מה לעשות?

 

צריכים הלוואה? מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם עם הצעה משתלמת

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל |המלווה: מקס | כפוף לאישור ותנאי החברה
קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות