fbpx
עסקים קטנים

פיצויים לעצמאים - פעימה ראשונה ושנייה

מחשבון פעימה ראשונה ושנייה

מחשבון פעימה שלישית - לעסקים ולעצמאיים

פעימה ראשונה

הסכום לא יעלה על 6,000 שקל. למי שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 16,000 שקל. ההפרש בין סכום ההכנסה ל-16,000 יוכפל ב-0.75 והתוצאה תופחת מסכום המענק. סכום המענק יפחת בהדרגה, אך לא יהיה פחות מ-3,000 שקל.

מי זכאי? מהם התנאים? תושב ישראל שנולד בשנת 1999 או לפני כן. היה לו עסק פעיל (או שהוא עסק במשלח יד) בתקופה שבין ה- 01.09.2019 ל-29.02.2020, לכל הפחות. הוא הגיש דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים, אם הוא נדרש לכך לפי החוק (למשל עוסק מורשה). הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה, אלא אם הוא פטור מהגשת הדוח. לא היו לו הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.

לגבי עסקים שנפתחו לפני 2019 - בעל העסק הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018. הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 לא עלתה על 240,000 שקל (אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב כל מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של אחד מבני הזוג). הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2018 עלתה על 2,000 שקל. הכנסתו החייבת בצירוף ההכנסה של בן זוגו לשנת המס 2018 לא עלתה על 340,000 שקל.

מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%.

לגבי עסקים שנפתחו ב-2019 - העסק נפתח לפני 01.09.2019. בעל העסק הגיש דוח שנתי לשנת המס 2019 במועד. אם טרם הגיע המועד, עליו להגישו במועד ורק לאחר מכן יוכל להגיש את התביעה.

על מנת להיות זכאי למענק, חייב העצמאי (שהחל לפעול רק ב-2019) להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני 10.06.2020.

הכנסתו החייבת לשנת המס 2019 לא עלתה על 240,000 שקל (בחישוב זה, אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב כל מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של אחד מבני הזוג).

הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2019 עלתה על 2,000 שקל (הכוונה להכנסה החייבת ב-2019 לאחר שחולקה במספר החודשים שבהם העסק היה פעיל באותה שנה).

תנאי נוסף - הכנסתו החייבת בצירוף ההכנסה של בן זוגו לשנת המס 2019 לא עלתה על 340,000 שקל וכמובן התנאי החשוב - מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%.

אם העסק החל לפעול לאחר 01.03.2019, יהיה צורך להראות כי מחזור העסקאות בחודשים מרץ-אפריל 2020, ירד ביותר מ-25% ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותו ועד 29.02.2020 (מחזור העסקאות בכל התקופה יחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק, ויוכפל ב-2).

מועד הגשה אחרון - יש להגיש תביעה לרשות המסים לכל המאוחר עד 10.06.2020.

עצמאים שפתחו עסק בין 01.01.2019 ל-01.09.2019, יוכלו להגיש תביעה לאחר הגשת הדוח לשנת 2019 (אבל כמובן שצריך להגיש את הדוח לפני 10.06.2019 כדי להיות זכאים למענק).

פעימה שנייה

המענק יהיה בשיעור 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018. לעסקים הבאים סכום המענק ייקבע בהתאם לנתוני שנת 2019: עסק שנפתח בין ה- 01.01.2019 ל-01.10.2019. עסק שנפתח בשנת 2018. והיו לו בשנה זו הפסדים. בכל מקרה, סכום המענק לא יעלה על 10,500 שקל.

אם ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק עלתה על 40,000 שקל, ההפרש בין סכום ההכנסה ל-40,000 יוכפל ב-0.173 והתוצאה תופחת מסכום המענק.

תוספת לעסקים קטנים - בעל עסק שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש בשנת 2019 נע בין 1,500 שקל ל-25,000 שקל עשוי להיות זכאי לתוספת. אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 1,500 ש"ח ל-8,333 ש"ח, התוספת תהיה בסך 700 ש"ח. אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 8,334 ש"ח ל-16,667 ש"ח, התוספת תהיה בסך 1,875 ש"ח. אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 16,668 ש"ח ל-25,000 ש"ח, התוספת תהיה בסך 3,025 ש"ח. ממוצע מחזור העסקאות לחודש מחושב לפי מחזור העסקאות לשנת 2019 כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות.

תנאים לזכאות לפעימה שנייה - תושב שנולד בשנת 1999 או לפני כן. היה לו עסק פעיל (או שהוא עסק במשלח יד) בתקופה שבין ה- 01.10.2019 ל-31.03.2020, לכל הפחות. הוא הגיש דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים, אם הוא נדרש לכך לפי החוק. אם מדובר בעסק פטור  הוא הגיש הצהרת עוסק פטור עבור שנת 2019. כמו כן - הוא הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה, אלא אם הוא פטור. לא היו לו הפרות שונות בתחום ניהול הפנקסים.

התנאים לעסקים שנפתחו ב-2019 (או עסקים שנפתחו ב-2018 והיו להם הפסדים בשנה זו) - העסק נפתח ב-2019 לפני ה- 01.10.2019, או שהעסק נפתח ב-2018 וצבר הפסדים באותה שנה. בעל העסק הגיש דוח שנתי לשנת המס 2019. אם טרם הגיש את הדוח, עליו להגישו לפני שיוכל להגיש את התביעה.

עיתוי הגשה - את התביעה למענק יש להגיש אחרי הגשת דוח שנתי - לפני ה-12 ביולי 2020.

תנאים נוספים - הכנסתו החייבת לשנת המס 2019 של העסק לא עלתה על 1 מיליון שקל. אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג. הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2019 עלתה על 714 שקל. מחזור עסקאותיו של העסק בחודשים מרץ-יוני 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25% 

במידה והעסק החל לפעול אחרי ה-01.03.2019, יהיה צורך להראות כי מחזור העסקאות בחודשים מרץ-יוני 2020, ירד ביותר מ-25% ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותו ועד 29.02.2020.
תנאים לגבי עסקים שנפתחו לפני 2019  - בעל העסק הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018. הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 לא עלתה על 1 מיליון שקל. הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2018 עלתה על 714 שקל. מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-יוני 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%

תוספת לעסקים קטנים

בעל עסק קטן יהיה זכאי לתוספת תשלום, אם הוא עונה על התנאים הבאים: מחזור עסקאותיו לחודש בשנת 2019 נע בין 1,500 ש"ח ל-25,000 ש"ח. אם העסק החל לפעול לפני ה-01.03.2019, מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019 בשיעור העולה על 25%. אם העסק החל לפעול אחרי ה-01.03.2019, מחזור העסקאות במרץ-אפריל 2020 ירד ביותר מ-25% ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותו ועד ל-29.02.2020 (מחזור העסקאות בכל תקופה זו יחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק, ויוכפל ב-2).

כמה פיצוי  מגיע לעצמאים. יש מסתבר 3 פעימות.  הנה מידע על הפעימה השלישית וכנראה המשמעותית מכולן - הכנו מחשבון לצורך הבדיקה: 

מחשבון פיצוי לעסקים ועצמאים - חייבים לבדוק!

מדובר במחשבון שבודק את יתרת הפיצוי שמגיעה לכם בגלל ירידה בהנכות, והוא ניתן כאחוז מההכנסות. מדובר בפיצוי שכאמור יכול להיות משמעותי.

נתחיל מההתחלה - פעימה ראשונה. מענק בשיעור 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018. לעסק שנפתח בין ה- 01.01.2019 ל-01.09.2019, סכום המענק ייקבע בהתאם לנתוני שנת 2019.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות