fbpx
מדריכי ביטוח לאומי

קצבת נכות – למי היא מגיעה, איך מקבלים אותה ומה היא כוללת?

pixabay
מעודכן ל-08/2021

קצבת נכות כללית והטבות נלוות – המדריך המלא

המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבת נכות כללית לבוגרים שעקב ליקוי או נכות נפגעה יכולתם להשתכר למחייתם ב-50% לפחות. הזכאות לקצבת נכות עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים שונים, כגון דיור, תחבורה ובריאות. במדריך זה תמצאו את השלבים בתהליך התביעה לקבלת קצבת נכות וכן את הזכויות וההטבות הניתנות למקבלי הקצבה.

מהי קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או 40% במקרים חריגים). וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית נפגע ב-50% לפחות.

כדי לקבוע את דרגת אי הכושר (אחוזי הנכות), יש לעבור תחילה ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. התהליך לקבלת הקצבה אינו פשוט אך אפשרי – וניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות.

כמה כסף מקבלים?

 • שיעורי הקצבה נכון ל- 2021 שכוללים את התוספת שמשולמת החל ממרץ 2018:
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) הוא 3,321 ש"ח (כולל התוספת שנקראה בעבר קח"ן).
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 74% (קצבה חלקית) הוא 2,242 ש"ח.
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 65% (קצבה חלקית) הוא 2,027 ש"ח.
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 60% (קצבה חלקית) הוא 1,908 ש"ח.

 

תוספת תלויים

תוספת זו משולמת למקבל הקצבה עבור בן/בת זוג, אם הכנסתו של בן הזוג אינה עולה על 6,014 ש"ח ברוטו (נכון ל-2021), ועבור שני הילדים הראשונים.

 

 • תוספת בשיעור מלא משולמת במקרים האלה:

מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת נכות מלאה – בשיעור 100% או 75%.

מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת נכות חלקית – בשיעור 74%, 65% או 60%, והוא עובד ומשתכר מעל 21% מהשכר הממוצע (מעל 2,157 ש"ח נכון ל-2019).

 

 • תוספת חלקית משולמת, בהתאם לחלקיות הדרגה, למקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית (60%, 65% או 74%) והוא אינו עובד, או שהוא עובד ומשתכר פחות מ-2,216 ש"ח ברוטו (נכון ל-2021).
 • עקרת בית המקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת עבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת עבור בן הזוג.
 • למקבלי תוספת תלויים שיש להם הכנסות שלא מעבודה יופחתו סכומי ההכנסות מתוספת התלויים. בכל מקרה, הקצבה שתשולם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום קצבה מלאה ליחיד.

הכנסות שלא מעבודה הן, למשל: פנסיה, מלגה, הכנסה מרכוש, רווחים מהשקעות, קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גורם שהוא, כולל דמי מזונות שמשולמים עבור מקבלת הקצבה.

הכנסה שלא מעבודה נחשבת גם הכנסתו של עצמאי שאינה עולה על 15% מהשכר הממוצע (1,583 ש"ח לחודש, נכון ל-2021), אם הוא עוסק במשלח ידו פחות מ-12 שעות בשבוע.

 

קצבת נכות למי שהחלו לעבוד

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד.

 

מי זכאי לקצבת נכות?

לקצבת נכות כללית זכאי תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה (וכן צעיר בגיל 18-16 שהיה "עובד קטין"), שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:

 • עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה, נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או בשיעור של 40% לפחות, אם ליקוי אחד שיש לו הוא בשיעור של 25% לפחות).
 • נקבע שעקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד או שכושרו להשתכר צומצם ב-50% או יותר, ונקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור של 60%, 65%, 74% או 100%.
 • אין לו הכנסה כשכיר או כעצמאי, או שהכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח לחודש (נכון ל-2021).
 • עקרת בית: תושבת ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, נשואה, העונה על התנאים הבאים:

- היא אינה עובדת ולא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

- בעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים.

- היא גרה עם בן הזוג ולא נפרדה ממנו ב-24 החודשים שלפני הגשת התביעה או אחריה.

- עקב ליקוי אין לה כושר לעבוד במשק הבית, או שכושרה לעבוד במשק ביתה הצטמצם עקב הליקוי ב-50% או יותר.

 • חייל, מתנדב בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי:

- מי שהגיש במהלך תקופת השירות תביעה ראשונה לקצבת נכות, תיבחן זכאותו ככל מבוטח אחר. - - ייתכן שיידרש מידע על תפקודו במסגרת שבה הוא משרת לצורך הערכת כושר ההשתכרות.

- למי שנקבעה קצבת נכות לזמן בלתי מוגבל לפני שהחל את השירות, לא תופחת הקצבה כל עוד הוא משרת.

- מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמן להמשך אבחון רפואי ולהערכת המשך הזכאות.

- מי שזכאי לתגמול או למענק ממשרד הביטחון בגין אירוע אחד, ולקצבת נכות מביטוח לאומי כתוצאה מאירוע אחר, יהיה זכאי לשניהם.

- מי שקיבל קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זקנה, יקבל קצבת זקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן.

 

מי לא זכאי לקצבה?

 • מי שאי כושר ההשתכרות שלו נגרם בחו"ל בעת שלא היה תושב ישראל אינו זכאי לקצבת נכות.
 • מי שזכאי לתגמול או מענק ממשרד הביטחון ולקצבת נכות מביטוח לאומי כתוצאה מאותו אירוע, יצטרך לבחור באחת מהזכאויות.

 

תהליך הגשת התביעה לקצבה

הכנות מקדימות

לקראת הגשת התביעה יש להכין את כל המסמכים הרלוונטיים.

למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשויים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו במסגרת התביעה.

 

הגשת התביעה

יש למלא טופס תביעה לקצבת נכות כללית ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

 • תעודות רפואיות וכל מסמך רפואי אחר, לרבות אישורים על טיפולים. ניתן למצוא פירוט של המסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות בערכים הספציפיים ללקויות.
 • אישורים על עבודה ושכר ממקום העבודה, למבוטח שעובד.
 • אם התובע הוא תלמיד בבית ספר לחינוך מיוחד, יש לצרף אישור מבית הספר.
 • כל מסמך נוסף שעשוי לסייע בהוכחת הזכאות לקצבה.
 • פרטי חשבון הבנק שאליו תועבר הקצבה.

 

הדרכים להגשת התביעה:

 • ניתן להגיע ולהגיש את טופס התביעה והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, וכן ניתן להגישם באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף.
 • ישנה אפשרות להגיש את התביעה גם באופן מקוון, באמצעות שירות הטפסים הלאומי באינטרנט. לשם כך יש לסרוק את המסמכים שצוינו לעיל, ולצרפם לטופס התביעה המקוון.
 • המוסד לביטוח לאומי מפעיל מוקד טלפוני 3928* שניתן להתקשר אליו. נציגי המוקד ימלאו את התביעה, ויעדכנו את הפונה לגבי המשך הטיפול.
 • עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות, ויצרף את השומות האחרונות של מס ההכנסה שברשותו.

מסלול מהיר לאנשים עם מוגבלות קשה

כדי להקל על אנשים עם מוגבלות קשה ולזרז את הטיפול בעניינם, נקבע מסלול מהיר שבמסגרתו הטיפול בתביעה מסתיים בתוך 30 יום.

 

נכים - איך קובעים אחוזי נכות? מהן הזכויות וההטבות?

צריך עזרה מעו"ד בתחום? מלא פרטים ועו"ד יפנה אלייך (ללא מחויבות ממך)

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  ענת גלעד

  ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
  הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות