חדשות    

רשות ני"ע: על חברות לכלול בדיווחיהן ניתוח השפעות וסיכוני האינפלציה על התוצאות

מעודכן ל-08/2022

רשות ניירות ערך דורשת מחברות לכלול בדוחותיהן התקופתיים ניתוח של השפעת האינפלציה על תוצאותיהן בתקופת הדוח וכן להתייחס ולנתח את הסיכונים לתוצאות בעתיד ככל שתימשך מגמת האינפלציה.

הרשות מסבירה כי החל משנת 2021 חלה עלייה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם – בשנת 2021 עלה מדד המחירים לצרכן בישראל ב-2.8% ועליית מדד יוני 2022 שיקפה גידול שנתי של כ-4.4%. בארה"ב האינפלציה בחודשים האחרונים משקפת עלייה שנתית של 9.1% והאינפלציה הצפויה לשנת 2022, לפי דוח קרן המטבע הבינלאומית, עומדת על 6.6% בכלכלות מפותחות ו-9.5% בכלכלות מתפתחות.

הרשות מוסיפה כי לצד עליית המחירים העולמית החליטו בנקים מרכזיים בעולם להעלות את הריבית במטרה לבלום את עליות המחירים. גם בנק ישראל העלה את הריבית החל מאפריל 2022 והיא עלתה במספר פעימות לרמה הנוכחית של 1.25% ובהתאם לתחזיות מחלקת המחקר של בנק ישראל עד הרבעון השני של 2023 אמורה הריבית לעלות ב-1.5% ולהגיע ל-2.75%.

עוד אומרת הרשות כי לשינויים במגמות האינפלציה והריבית בישראל ובעולם יש השפעה לא מבוטלת על פעילותם העסקית של תאגידים, אשר עשויה לבוא לידי ביטוי על הביקוש למוצרי החברות, במנה העלויות השוטפות, ובפרט עלות חומרי גלם וכוח אדם, מבנה עלויות מימון של התחייבויות קיימות ועלות הגיוס של חוב חדש ועוד. למגמות אלה עשויות להיות השפעות עסקיות שונות (חיוביות ושליליות) על כל חברה וכל סקטור.

הרשות מדגישה כי תקנות ניירות ערך דורשות מהחברות גילוי בקשר למגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית שיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות.

על כן, מבהירה הרשות, על מנת להבטיח כי ציבור המשקיעים יקבל מידע מפורט, מדויק ובזמן אמת אודות השינויים המתרחשים בכלכלה העולמית על עסקי התאגיד, כל תאגיד נדרש לבחון את מידת חשיפתו לשינויים באינפלציה ובשיעור הריבית ואת הגילוי הנגזר מכך.