fbpx
חדשות

שיעור ההשקעות של הישראלים גדל ב-56 מיליארד שקל הרבעון

דוח של בנק ישראל קובע: אנחנו משקיעים יותר אבל במניות ובאג"ח על חשבון מזומן ופיקדונות

ברבעון השלישי של שנת 2019 עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-56 מיליארדי שקלים (4%) ועמדה בסופו על כ-3.9 טריליוני שקלים. כך עולה מדוח חטיבת המחקר והסטטיסטיקה בבנק ישראל.

לפי הדוח בעיקר בלטו העליות ביתרות החזקת הציבור באג"ח ממשלתיות ובמניות בארץ לעומת ירידה מסוימת בהחזקת הציבור בפיקדונות וכן במזומן. יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברבעון השלישי של שנת 2019 בכ-56 מיליארדי שקלים (3.1%) לרמה של כ-1.84 טריליונים.

שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים נותר ללא שינוי, לעומת ירידה של כ-0.4 נקודות אחוז בשיעור החשיפה למט"ח. היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה ברבעון השלישי של השנה בכ-8.7 מיליארדי שקלים.

מהדוח עולה כי משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר ירד בכ-0.3 נקודות אחוז ועמד בסוף הרבעון על 285.5%. ירידה זו נבעה מקצב עלייה גבוה יותר של התמ"ג (1.6% במחירים שוטפים) ביחס לקצב עליית תיק הנכסים.

יתרת האג"ח הממשלתיות (סחירות ולא-סחירות) והמק"ם עלתה בכ-37 מיליארדי שקלים (4.1%). יתרת ההחזקות במניות בארץ עלתה בכ-15 מיליארדי שקלים (2.6%), בעקבות עליית מחירים והשקעות נטו, בהמשך למגמה שאפיינה את המחצית הראשונה של השנה. יתרת האג"ח  של החברות הסחירות בארץ עלתה בכ-4 מיליארדי שקלים (1%) ועמדה בסוף הרבעון על כ-357 מיליארדים, הנובעת מעליות מחירים במקביל להשקעות נטו.

ברבעון השלישי של שנת 2019 שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים לנכסים זרים נותר ללא שינוי ברמה של כ-28.2% מהתיק, עקב עלייה זהה של יתרת החשיפה לנכסים זרים במונחים שקליים והעלייה בסך נכסי ההשקעה.

ברבעון השלישי של השנה ירד שיעור החשיפה למט"ח (כולל נגזרי שקלים/מט"ח) בכ-0.3 נקודת אחוז לרמה של כ-16.5%. הגופים המוסדיים רכשו נטו נכסים במט"ח בסך של כ-1.1 מיליארדי דולרים: השקעות של כ-3.5 מיליארדי דולרים בנכסים הנקובים והצמודים למט"ח שקוזזו במקצת ע"י מכירת מט"ח נטו באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים בהיקף של כ- 2.4 מיליארד דולרים.

העלייה ברבעון השלישי  בקרנות הנאמנות נבעה בעיקרה מהפקדות נטו (עודף הפקדות על פדיונות, בניכוי דיבידנד) בקרנות בהיקף של כ-6.5 מיליארדי שקלים,  בהמשך למגמה של גידול בהפקדות שאפיינה גם את הרבעון הראשון והשני של השנה.

עיקר ההפקדות נרשמו בקרנות המתמחות באג"ח בארץ (מדינה, חברות וכללי) בהיקף של כ-5.1 מיליארדי שקלים. בנוסף, בלטו ההפקדות בקרנות המתמחות במניות בארץ בהיקף של כ-1.8 מיליארדי שקלים. מנגד, בקרנות המתמחות במניות בחו"ל נרשמו פדיונות של כ-1.3 מיליארדי שקלים.

השקעות ישראלים בעולם: המשקיעים המוסדיים מוכרים, פרטיים קונים

 

 

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות