fbpx
מיסים

דין וחשבון ליחיד, דיווח למס הכנסה 2018 - איך עושים את זה

 

מעודכן ל-04/2019

שנת המס הגיעה לסיומה, מי חייב לדווח, עד מתי, איך ואיך מקבלים החזרים

עוד מעט חודש אפריל מסתיים ואחריו מאי, החודש האחרון שבו אפשר להגיש דין וחשבון על מס הכנסה. טרם הספקתם? הנה כמה דברים שחשוב לדעת וכדאי שתקראו מהר.

מי חייב להגיש דיווח מס הכנסה ליחיד

א. תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס.
ב. בן זוג לא רשום שהצהיר בדוח שהגיש, כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.
ג. תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס אך הייתה לו בשנת 2018 הכנסה
חייבת בסכום של 570,81 שקל או יותר.
ד. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל.

ה. אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין
מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי.

. וכן מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך.

ובמקרים מסוימים נאמנים בנכס וכן משרד האוצר מפרסם את הפטורים מחובת הדיווח.

מהי תקופת הדיווח

שנת המס 2018 מתחילה ב 1.1.2018 ומסתיימת ב-31.12.2018

איך להגיש את הדוח

יש להגיש דין וחשבון שנתי על ההכנסה בשנת המס על גבי טופס 1301 ,בצירוף הנספחים. יחיד המבקש להגיש דוח בנפרד מבן זוגו, רשאי לעשות כן; יש לציין זאת בגוף הדוח ולצרף הצהרה במידת הצורך.

דוח ”מקוון״:
מי שחייב בהגשת דוח ויש לו הכנסה מעבודה, מעסק או מקצוע או חקלאות, נדרש
להגיש את הדוח השנתי שלו לאחר שידורו באופן מקוון.
דוח ”מקוון״ ייחשב כדוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט .
שידור באינטרנט יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים המלווה בדברי הסבר
ובסימולטור, וכתובתו taxes.gov.il .בנוסף, המוקד הטלפוני של רשות המסים מספק תמיכה
לאחר שידור הדוח באינטרנט חובה להדפיסו. המערכת תנפיק שני העתקים של הדוח ששודר
באינטרנט, עליהם יופיע הבר קוד שהונפק ממערכת המחשב של רשות המסים. יש להגיש אחד
ההעתקים חתום בצירוף הנספחים והאישורים כנדרש למשרד השומה ולקבל אישור הגשה
על גבי ההעתק השני. כל עוד לא הוגש במשרד השומה פלט הדוח גרסה אחרונה
ששודרה ממערכת האינטרנט, לא תיקלט הגשתו ודוח ששודר בלבד לא ייחשב כדוח שהוגש.

טופס מקוצר - בקשה להחזר מס

במקרים מסויימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר טופס 0135 .גם בטופס
זה יש לדווח על הכנסותיהם של שני בני הזוג.
הטופס מתאים:
א. למי שאינו חייב בהגשת דוח או לנישום המגיש בקשה להחזר מס.
ב. לחייב בהגשת דוח, שכל הכנסותיו ממשכורת ו/או מניירות ערך ו/או מדיבידנד ו/
או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעבורם הוצאות מימון.
הטופס אינו מיועד לבעל הכנסה מעסק, למי שהיה לו שבח חייב ו/או רווח הון שאינו ני״ע
סחירים, לבעל הכנסה מחו״ל, לבעל שליטה בחברה, למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף
(ג(חבר קיבוץ, או לדיווח על הכנסות מנאמנות. במקרים אלה יש למלא טופס 1301 ולציין
כי מדובר בבקשה להחזר מס.
לטופס 0135 מצורפים דברי הסבר תמציתיים .

מועד הגשת הדוחות

מי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, או שכיר החייב בהגשת דוח,
עליו להגיש את הדוח עד סוף אפריל 2019 ,על חייב המנהל מערכת חשבונות מלאה לפי
שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף לדוח מאזן וחשבון רווח והפסד, להגיש את הדוחות עד
סוך מאי 2019
יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עדסוף מאי 2019 ,אלא אם ניתנה לו אורכה למועד
אחר.
פקיד השומה רשאי להאריך את המועד אם הוגשה בקשה ובה סיבות מוצדקות.
זה מותנה בכך שחייב יגיש לפקיד השומה, עד המועד החוקי להגשת הדוח,
דוח משוער על הכנסתו וישלם את המס המגיע על-פיו עד אותו מועד.
מייצגי נישומים - רו״ח, יועץ מס, עו״ד - אשר רשומים ב״מרשם המייצגים״ של רשות המסים -,
מקבלים ארכות מרוכזות להגשת הדוחות של לקוחותיהם במועדים שונים.
ייתכן שרשות המיסים תפרסם אורכות להגשת הדוחות השנתיים, ניתן להתעדכן בדבר האורכות
באתר האינטרנט של רשות המיסים.

בקשה להחזר מס

מי ששילם במשך השנה מס סכום העולה על המס המגיע על-פי הדוח, זכאי להחזר. החזר המס מותנה בכך שהנישום הגיש את כל הדוחות שנדרשו ממנו כולל
הצהרת הון
אם אינך חייב בהגשת דוח, ניתן להגיש בקשה להחזר מס לשנה מסוימת, לא יאוחר מתום 6
שנים מתום שנת המס הרלוונטית.
הינך זכאי, תוך שנה מעריכת השומה או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס,

לפי המאוחר, שיוחזר לך המס המגיע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
אם אתה חייב בהגשת דוח, אמור פקיד השומה להחזיר לך את המס תוך 90 יום מיום הגשת
הדוח או עד ה31.7.19 לפי המאוחר.
החזר המס יבוצע לחשבון הבנק שאת פרטיו תציין בדוה. מי שאינו חייב בהגשת דוח, וכן מי
שמבקש לשנות פרטי חשבון בנק, יצרף אסמכתא מתאימה כדוגמת צילום המחאה של החשבון.
אם לא תמלא בדוח פרטים על חשבון בנק, יבוצע ההחזר לחשבון בנק שאת פרטיו מסרת

מקדמות של עצמאים למס הכנסה

דוח שנתי למס הכנסה, טופס 1301 וטופס 137 - מה צריך לדעת

חובת דיווח למס הכנסה על סגירת עסק

 

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות