fbpx
פרישה

המדריך לגמלאי בשירות המדינה

מעודכן ל-02/2019

עובדים ותיקים זכאים לפנסיה תקציבית בעוד החדשים אינם. אילו עובדים זכאים לגמלה ואילו לא?

עד לא מזמן היה אפשר ליהנות מעבודה משירות המדינה בלי שתנוכה לך משכורת עבור הפנסיה והיית יכול ליהנות מהשתתפות המדינה בכספי הפנסיה. העובדים החדשים ועובדים באוכלוסיות מסוימות כבר לא יכולים ליהנות מהטבה זו. אז מי זכאי למה?

פנסיה תקציבית

 

הסדר פנסיה תקציבית לעובד הוא תשלום קצבה לפי דין או הסכם מאוצר המדינה או מקופת המעביד.

עד 2004 לא חל ניכוי ממשכורת העובד שחלה עליו פנסיה תקציבית, אבל מ-2004 המצב שונה:

 1. משנת 2004 – 1% מנוכה ממשכורתו הקובעת של עובד או נושא המשרה, לפי העניין.
 2. מהתקופה החלה ביום 1 בינואר 2005 ואילך – 2% ממשכורתו הקובעת של עובד או נושא המשרה, לפי העניין.

 אם מדובר בעובדי מדינה חדשים, לא מופרשים להם כספים לפנסיה תקציבית.

 ממרץ 2002 גדל המרכיב הפנסיוני המבוטח בשכר עובדי מדינה ותיקים שהחלו עבודתם לפני מועד זה. הביטוח נעשה באמצעות פנסיה צוברת, בשונה מפנסיה תקציבית, בקופת גמל או קרן פנסיה על פי בחירת העובד. כך יתאפשר לעובד להגדיל את השכר המבוטח לגמלאות בגין מרכיבי שכר, גם כאלה שאינם במשכורת הקובעת.

חוק הגימלאות

חוק הגימלאות חל על מי שעבד בשירות המדינה לפי חוק שירות המדינה , שוטרים, סוהרים, מורים בשירות המדינה. בנוסף, החוק חל גם על עובדי תאגידים שהוקמו מכוח חוק ונקבע באותו החוק כי תנאי העבודה של העובדים האמורים הם כתנאי עבודתם של עובדי המדינה.

עובדי מדינה חדשים מבוטחים בפנסיה צוברת באמצעות קרנות פנסיה או חברות ביטוח ואינם זכאים לקיצבה על פי חוק הגימלאות. המועד הקובע למעבר עובדים חדשים לפנסיה צוברת שונה בין דירוג לדירוג. ברוב דרוגי השכר, המועד הקובע הוא למי שהחל לעבוד מיום 1 אפריל 2002.  אצל מורים, רופאים,אחים ואחיות בבתי חולים ממשלתיים, עובדי מחקר במערכת הביטחון ובמשרד ראש הממשלה – מיום 31 אוגוסט 2002.

אבל החוק לא חל  על מי שהתקבל לשירות המדינה בנציגות ישראל בחוץ לארץ במעמד עובד מקומי. חוק המינויים גם מפרט אילו אוכולסיות  החוק אינו חל עליהן ועל כן גם לא חל לגביהן הסדר פנסיה תקציבית. בהן עובד בשכר יומי ועובדים זמניים, עובדי מדינה המועסקים בחוזה קבלן (אלא אם נקבע בחוזה שחוק הגימלאות יחול לגביו), עובד מדינה המועסק כדין על פי חוזה יחיד ונקבע בחוזה שהחוק לא יחול על אותו עובד, ובהם חייל, עובד מערכת הביטחון, אזרח עובד צה"ל, חבר כנסת, שופט, דיין.

הזכאים לגימלה

עובד ששירת 10 שנים לפחות  נציב שירות המדינה יכול להחליט על יציאתו לקצבה אם הגיע העובד לגיל 60, והוא חייב לעשות כן בתום החודש שבו הגיע העובד לגיל פרישת חובה כמשמעו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן  67 לגברים, 62 לנשים בשלב זה). אם החליט נציב שירות המדינה להוציא עובד לקצבה כאמור יהיה תשלום הקצבה מידי.

אם מדובר  בגננת ששירתה עשר שנים כגננת  יכול נציב שירות המדינה להחליט על יציאתה לקצבה אם הגיעה לגילאים המפורטים, בהתאם לחודש הלידה שלה:

 • עד מרס 1947 – 57.
 • אפריל עד אוגוסט 1947 – 57 ו-4 חודשים.
 • ספטמבר 1947 עד אפריל 1948 – 57 ו-8 חודשים.
 • מאי עד דצמבר 1948 – 58.
 • ינואר עד אוגוסט 1949 – 58 ו-4 חודשים.
 • ספטמבר 1949 עד אפריל 1950 – 58 ו-8 חודשים.
 • מאי 1950 ואילך – 59.

עובד מדינה שפוטר

לפי חוק הגימלאות, עובד שפוטר לאחר 10 שנות שירות כשהוא בגיל המפןרט, ובתנאי שלא לא נפסל לשירות המדינה לפי החלטת בית דין יהיה זכאי לקבלת קצבה מידית:

 1. עד מרס 1964 – 40.
 2. אפריל עד אוגוסט 1964 – 40 ו-4 חודשים.
 3. ספטמבר 1964 עד אפריל 1965 – 40 ו-8 חודשים.
 4. מאי עד דצמבר 1965 – 41.
 5. ינואר עד אוגוסט 1965 – 41 ו-4 חודשים.
 6. ספטמבר 1966 עד אפריל 1967 – 41 ו-8 חודשים.
 7. מאי 1967 ואילך – 42.

פרישה מרצון

  עובד רשאי לצאת לקצבה לאחר ששירת 25 שנים, אם הגיע לגיל המפורט בהתאם לחודש לידתו כמפורט להלן:

 • עד מרס 1949 – 55;
 • אפריל עד אוגוסט 1949 – 55 ו-4 חודשים;
 • ספטמבר 1949 עד אפריל 1950 – 55 ו-8 חודשים;
 • מאי עד דצמבר 1950 – 56;
 • ינואר עד אוגוסט 1951 – 56 ו-4 חודשים;
 • ספטמבר 1951 עד אפריל 1952 – 56 ו-8 חודשים;
 • מאי 1952 ואילך – 57.

כמו כן עובד רשאי לצאת לקצבה לאחר ששירת 10 שנים אם הגיע לגיל 60 או אם ועדה רפואית קבעה כי בשל נכותו אין הוא מסוגל לעבוד בשירות המדינה. עוד  עובד רשאי לצאת לקצבה לאחר תקופת שירות של 20 שנה בהוראה, כמורה או כגננת בכל גיל.

הקפאה

 עובד רשאי לצאת לקצבה בכל גיל לאחר ששירת  10 שנים. אם בחר בכך העובד כאמור תשולם לו הקצבה מהחודש המתחיל אחרי היום שבו הגיע לגיל פרישת חובה,  67. אבל:

 • אם פרש העובד לפני הגיעו לגיל 67 מכל עבודה או משלח יד, מסיבות מצב בריאות לקוי, והחל לקבל עקב פרישה זו קיצבה על פי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, תשולם לו קצבת פרישה לפי חוק הגימלאות מהחודש שבו החל לקבל את הקצבה עקב הפרישה האמורה וכל עוד משולמת לו הקצבה האמורה.
 • אם פרש העובד מכל עבודה או משלח יד לפני הגיעו לגיל 67 ואינו זכאי לקצבה כאמור, תשולם לו קצבת הפרישה לפי חוק הגימלאות מהחודש המתחיל אחרי יום הפרישה מכל עבודה או משלח יד, אך לא לפני תום החודש שבו הגיע לגיל 60.
 • אם העובד אינו זכאי לקצבה כאמור אך קבעה הועדה הרפואית כי הוא אינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו מחוץ לשירות, תשולם לו קצבת פרישה החל מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת אי כישורו וכל עוד עדיין אינו כשיר.

לייעוץ בתחום הפרישה מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות