חדשות קרנות נאמנות    

המחזיקים בקרן הראל פיא High Yield מקבלים מתנה – רווח של 0.7%

סמי בבקוב, ראש חטיבת ההשקעות בקבוצת הראל

מנהל קרנות הנאמנות של הראל פיא מדווח כי בקרן הנאמנות – הראל פיא (1B)(!) אג"ח High Yield (מספר קרן: 5101704), שוערך נכס לא סחיר בהתאם להחלטת הקרן וכתוצאה מכך נרשם בקרן רווח של 0.7%.

בהראל החליטו לקבוע את שווין של אגרות חוב שהונפקו על ידי SEADRILL LTD    (USG7RTSE9J60 :ISIN ו- USG79ESC4588) המוחזקים בקרן במחיר של 31.3 אגורות.

ההחלטה התקבלה בהמשך לקבלת האג"חים  בשל מכירה כפויה של אגרת חוב SDRLNO 5.625 (ISIN:USG7945EAJ40) שהונפקה על ידי אותה החברה.

מובהר כי, מעבר לרווח של קרן הנאמנות – High Yield, קרנות נוספות בהראל הרוויחו גם, אלא שהשפעה של קביעת השווי על ערך הקרן היתה נמוכה מ-0.2%.

אג"ח High Yield הינן אגרות חוב מסוכנות שמספקות תשואה גבוה יחסית. מדובר בעיקר על אגרות קונצנריות של חברות (הרחבה במדריך אגרות חוב)

על פי מדיניות הקרן  ההשקעות שלה יהיו ב- "אג"ח High Yield  שהן אגרות החוב המפורטות להלן:  אגרות חוב, לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה, שאינן מדורגות על ידי חברה מדרגת, ואגרות חוב כאמור המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג אשר אינו דירוג השקעה, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ואג"ח לא מדורג של מדינת חוץ מדורגת.  אגרות חוב שר דירוגן שונה לדירוג השקעה, לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר שינוי דירוגן. החשיפה לאג"ח High Yield לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין"?

מדריך קרנות נאמנות

קרנות נאמנות גדולות לעומת קטנות – מה עדיף?

קרנות נאמנות – הטריקים של מנהלי הקרנות