fbpx
מדריכי ביטוח לאומי מיסים

טופס 126 - דיווח שנתי על עובדים

טופס 126 מסכם את כל 12 החודשיים שהמעסיק הגיש במהלך שנת המס ומוגש הן לביטוח לאומי והן למס הכנסה. כדאי לאמת את את הנתונים בו לפי טופסי 102 שהוגשו בכל חודש ולראות שהנתונים זהים. .

חשוב לציין  שביטוח לאומי בטופס 126 מתייחס לטופסי 102 בלבד, לא כולל תושבי חוץ (טופס 612), חופשה ללא תשלום (טופס 613), וכן פנסיונר בפרישה מוקדמת (617). לכן כמשווים חלק זה לדוחות אחרים יש להפחית את הסכומים של אוכלוסיות אלו. מבנה הטופס לביטוח לאומי ולמס הכנסה זהה.

 

ממה בנוי טופס 126

צד א' 

בנוי כטבלה. השורות בטבלה הן פירוט החודשים והטורים מפרטים את נתוני מס הכנסה וביטוח לאומי-

 • טור א'- ניכוי מס הכנסה של מס מעסיקים והיטל עובדים זרים (טור א' יהיה שווה לטור ב'+ג').
 • טור ב'- ניכוי מס הכנסה מהעובדים שמופיע ב-102.
 • טור ג'- מס הכנסה שנוכה מהמעביד עבור עובדים זרים ומס מעסיקים.
 • טור ד'- סך הכל חייב מס הכנסה כולל תושבי חוץ.
 • טור ו'- ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות כפי שהם מופיעים ב-102 החודשי, כולל 102 קוד דיווח 3 הפרשים, קוד דיווח 7 זיכויים וקוד דיווח 4.
 • טור ז'- חייב ביטוח לאומי ב-102, כולל קוד דיווח 3 הפרשים, אך לא כולל תושבי חוץ, עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום ופנסיונרים בפרישה מוקדמת. בנוסף בטור אין סך כל המשכורות החייבות בביטוח לאומי שנמצא ב-102 בקוד דיווח 4 או 7.
 • טור ח'- ההטבה למעביד מניכוי המס לעובדים באילת.
 • טור ט'- מס שכר ושירות התעסוקה.

סיכומים צד א' 

כאן מסכמים את הצטברות הנתונים השנתית בלבד.

סעיף 15- סך הוצאות ביטוח לאומי מעביד ב-102 בלבד. סעיף זה לא כולל את הוצאות ביטוח לאומי למעביד עבור טפסי 612 ,613 ו-617. כדע שניתן יהיה להשוות נתון זה לדוחות אחרים יש להפחית  את דמי הביטוח עבור תושבי חוץ, עובדים בחל"ת ופנסיונרים בפרישה מוקדמת.
סעיף 17- סך ההכנסות הזקופות. לשם התאמה ניתן להשוות לדוח הכנסות זקופות או נייר עבודה.
סעיף 22- ההפרש בין סך טור ד' לבין הסכום בשדה 18- חייב להיות תמיד 0 כי טור 28 ושדה 18 חייבים להיות זהים.

חלק ב'- דין וחשבון על עובדים שהועסקו.

סעיף 24 - סה"כ המשכורות ותשלומים ללא סעיפים 25-27
סעיף 28 - סה"כ המשכורות ותשלומים החייבים במס הכנסה כפי שהם מופיעים ב-102 של מס הכנסה. סיכום סעיף זה צריך לתאום את סה"כ טור ד' בצד א'.
סעיף 29 - סה"כ מס הכנסה שנוכה לעובדים במהלך כל השנה- חייב להתאים לסה"כ טור ב' בצד א'.
אם לעובד יש פדיון חופשה, פיצויי פיטורין או משמרות הוא יופיע בכמה טורים בחלק ב'.

איך מגישים

. חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי ולמס הכנסה, באופן מקוון. אפשר בשידור לגופים או בהזנת הטופס ולהגיש לפקיד שומה לאחר החתימה הדיגיטלית.

למס הכנסה:

תהליך אישור ההגשה לפי היישום החדש

 • כניסה למערכת אישור ההגשה מחייבת תהליך של רישום והזדהות כפי שיפורט להלן. לאחר ההזדהות וכניסה למערכת האישורים, יש להזין את מספר תיק הניכוייםשנת המס וסוג הטופס עבורו שודר הדוח, וכן, את מספר הבר קוד, המופיע בחלק העליון מצדו השמאלי של טופס ההצהרה המקוון שנשלח לדוא"ל שצוין בשלב שידור הקובץ. לאחר הזנת מספר הבר קוד לאישור נתוני השידור, המערכת תאשר את ההגשה. אם לא הושלם תהליך האישור, הדוח לא ייחשב כדוח שהוגש על כל המשתמע מכך. לאחר סיום אישור הגשת הדוח במערכת, יש באפשרות המשתמש להדפיס את אישור ההגשה או לשמרו כקובץ PDF.
 • במקרה בו המעסיקאו  מנכה או המייצג מעוניין להדפיס במועד מאוחר יותר טופס הצהרה שאושר במערכת, עליו להיכנס למערכת אישור הגשה מקוון בניכויים 126  בו תוצג לו טבלה של שידורי הדוחות בניכויים, באפשרותו לצפות בטופס ההצהרה, לשמרו ואו להדפיסו לפי הצורך.

תהליך הרישום וההזדהות

 • אישור דוחות על ידי מעסיק / מנכה יחיד - הכניסה למערכת האישורים באינטרנט ע"י מעסיק או מנכה יחיד, תבוצע לאחר הזדהותו באחת משתי החלופות:

- מענה על שאלות זיהוי וקבלת סיסמא.

- שימוש בתעודה אלקטרונית מאושרת של "גורם מאשר" (כרטיס חכם), עליה יופיעו פרטי היחיד.

לעניין זה, גורם מאשר - גורם המנפיק תעודות אלקטרוניות, כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. כרטיס חכם - כרטיס שהוצמדה לו חומרה הנושאת תעודה אלקטרונית שהנפיק הגורם המאשר כ.

 • אישור דוחות על ידי מייצג - כניסה למערכת האישורים על ידי מייצג , באינטרנט או ברשת המייצגים החדשה בשע"מ, תתאפשר אך ורק עם תעודה אלקטרונית מאושרת של גורם מאשר.
 • אישור דוחות על ידי תאגיד - כניסה למערכת האישורים באינטרנט, תתאפשר רק באמצעות זיהוי מורשה מטעם החברה, בעל תעודה אלקטרונית מאושרת של גורם מאשר, עליה יופיעו הן פרטי התאגיד והן פרטי האדם שהורשה מטעם החברה.

התאמת הדוחות

 • המכתבים המצביעים על סטטוס התאמת נתוני הדוחות בניכויים לאחר קליטתם מול נתוני הדיווחים השוטפים, ימשיכו להישלח כבעבר לכתובתו של המעסיק / מנכה:
 • דוח מותאם - כאשר קיימת התאמה בין נתוני הדיווח השוטף (102) לבין הדוח השנתי.
 • דוח לא מותאם - כאשר נתוני הדיווח השוטף (102) נמוכים ביחס לנתוני הדוח השנתי.
 • דוח חלקי - כאשר נתוני הדיווח השוטף (102) גבוהים מנתוני הדוח השנתי בניכויים.
 • מעסיק או מנכה, אשר לו נשלח מכתב על דוח לא מותאם או דוח חלקי, חייב לפעול להסדרת הדיווחים ולדאוג לבצע התאמה בין הדיווחים השונים.
 • אם אי ההתאמה בדיווחים נובעת מהדיווח השוטף (102), על המעסיק / מנכה לפנות למחלקת גביית הניכויים שבמחלקת הגבייה במשרד השומה בו מתנהל תיק הניכויים הנדון, לתיקון הדיווחים הרלוונטיים.
 • אם אי ההתאמה נובעת מנתוני הדוח השנתי בניכויים, על המעסיק / מנכה לפנות למוקד הניכויים הארצי שבמחלקת התפעול לצורך הגשת דוח מתקן ולביטול הדוח הקודם.

 

מתי מגישים

לביטוח לאומי:

 • עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
 • עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
 • עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. (דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק).

למס הכנסה:

עד 30 באפריל שבסיום שנת המס עם הארכה למייצגים.

מהו טופס 135 - החזר מס לשכיר שאינו ממלא דוח שנתי

מהו טופס 106 ולמה הוא חשוב

מעסיק עובדים? הטפסים שצריך להכיר

 

 

צריך עזרה מעו"ד בתחום? מלא פרטים ועו"ד יפנה אלייך (ללא מחויבות ממך)

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות