fbpx
מדריכי בנקאות

ככה תאתרו חשבונות בנקים רדומים וחשבונות של נפטרים (מהמשפחה)

מעודכן ל-09/2018

המפקחת על הבנקים, חדוה בר, משיקה את המיזם לאיתור כספים. החל מ-11 בספטמבר יצטרכו הבנקים לשים באתר שלהם אפשרות חיפוש לחשבונות של נפטרים או חשבונות ללא תזוזה (הם יכולים לקבל דחייה של חודש).

במקביל, השיק הפיקוח על הבנקים את אתר הר הכסף 2 - שדרכו ניתן לחפש "כספים אבודים" בבנקים. דרך החיפוש ניתן לאתר חשבונות רדומים על שמכם או על שם קרובים שנפטרו. חשבונות רדומים  הם חשבונות שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם הבעלים ב-10 החודשים האחרונים. המערכת החדשה (מערכת החיפוש) חשובה לקהל רחב - על פי נתוני הפיקוח על הבנקים קיימים כ-480 אלף חשבונות בנקים ללא תנועה וכ-64 אלף פיקדונות של נפטרים, ובחשבונות האלו ישנם עשרות מיליארדי שקלים!

לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים  היכנסו לאתר הר הכסף 2 

איתור כספים בקרנות פנסיה וקופות גמל


חשבונות רדומים - שאלות ותשובות 

מה זה חשבונות רדומים ופיקדונות רדומים/ ללא תנועה?

- חשבונות ללא תנועה כוללים חשבונות עובר ושב שלא בוצעה בבהם פעילות במשך עשרה חודשים, ושהבנק לא הצליח לאתר את הלקוח, וכן פיקדונות שלא בוצעה בהם פעילות ושהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פירעונם, במשך חודשיים לפחות. מאגר החשבונות הרדומים כולל חשבונות של נפטרים - גם ביתרת זכות וגם בחובה.

האם כל החשבונות הרדומים הם חשבונות אבודים?

- בהחלט ייתכן שהלקוחות יודעים על החשבונות האלו, אבל פשוט לא נתנו הנחיות ספציפיות בקשר לכספים בחשבון - היכן להשקיע? מה לעשות, איזה מסלולי עמלות ועוד.

איזה מידע יינתן באתר הר הכסף 2?

- המידע באתר יכלול את שם הבנק בו נמצא הפיקדון ללא תנועה. לא יינתן מידע ברזולוציה עמוקה ורחבה יותר , לא יינתן מידע על  היתרה בחשבון, סוג החשבון או מספר החשבון. בכל זאת - יש  לאזן בין הצורך לקבל מידע באופן קל וללא עלות, לבין הצורך להגן על הפרטיות.

אז איך מבררים את היתרה בחשבון?

- פשוט, הלקוח יפנה לבנקים. במקביל להשקת הר הכסף 2, הבנקים מחוייבים להטמיע באתר שלהם מנגנון חיפוש וכתובת לבירור על החשבונות האבודים. דרך הבנקים יהיה ניתן לבדוק מה יש בחשבון.

אתר הרף הכסף 2, מתחבר להר הכסף - המיזם הקודם של האוצר לאיתור חסכונות פנסיונים.


איתור כספים בקרנות פנסיה וקופות גמל


מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים נועד לסייע ללקוחות הבנקים לאתר פיקדונות וחשבונות , בכל סכום שהוא, באמצעות פלטפורמה אינטרנטית. המיזם, אומרים בפיקוח על הבנקים,  עוצב באופן המאזן בין הצורך להנגיש את המידע ללקוח ללא עלות, בצורה נוחה ומהירה, לבין הצורך לשמור על פרטיות הלקוח. במסגרת איזון זה הוחלט כי המידע אשר יוצג ללקוח במסגרת המיזם יכלול רק את שם הבנק בו מתנהל הפיקדון ללא תנועה או החשבון על שם הקרוב שנפטר, ולא יכלול פרטים על הסניף בו מתנהל החשבון, סוג החשבון או הפיקדון, יתרת הכספים המצויה בהם וכד'. לצורך קבלת פרטים נוספים אודות החשבון או הפיקדון באפשרות הלקוח או היורש, לפי העניין, לפנות לבנק בו מתנהל החשבון או הפיקדון.

 לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגידה, נקבע  מהו "פיקדון ללא תנועה" לצרכי המזם. בנק יציג בדף הבית של אתר האינטרנט שלו הפנייה לדף ייעודי באתר הבנק, שיעסוק בפניות ציבור בנושא פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים, אשר יתקבלו בעקבות השימוש במיזם. בדף זה נדרש הבנק לפרט, בין היתר, את הדרכים באמצעותן ניתן לפנות לבנק לקבלת מידע בנושא, וכן את המסמכים אשר יתכן ויידרש לו צורך קבלת מידע או כספים, ככל שישנם.

מעכשיו יהיה כתובת לציבור בבנקים - איך לחפש? איך למשוך?

הבנק יימנה גורם ייעודי לטיפול בפניות לקוחות בנושא פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים. הבנק נדרש לקבוע בנהליו את תהליך זיהוי הלקוח או היורש לצורך מתן מידע אודות יתרת הכספים המצויה בפיקדון ללא תנועה או בחשבון המוריש, לפי העניין. עם זאת נקבע, כי במקרה בו פחתה יתרת הכספים מסכום של 3 אלף שקל, אין לדרוש מהלקוח להגיע לסניף הבנק לשם זיהויו. לעניין זה, הבנק רשאי לקבוע רף גבוה יותר. עוד הובהר, כי הבנק רשאי למסור את המידע האמור ללקוח או ליורש באמצעות מענה טלפוני אנושי, גם בהעדר הסכם בנקאות בתקשורת, זאת הואיל ומדובר במסירת מידע בלבד למי שזוהה כבעל זכות לקבלו . יודגש , כי מדובר בהוראה ספציפית אשר תחול על אף כל הסדר כללי אחר בעניין הסכם למתן שירותי בנקאות בתקשורת

הבנק נדרש לקבוע בנהליו את תהליך זיהוי הלקוח או היורש לצורך משיכת כספים המצויים בפיקדון ללא תנועה או בחשבון המוריש, לפי העניין, ואת אופן העברת הכספים לידם

הסרת מידע אודותיו מהמיזם - לקוח שפנה בבקשה להסיר מידע אודותיו במיזם, יפסיק הבנק להעביר לבנק ישראל פרטים אודותיו וזאת החל מהדיווח החודשי שיועבר לבנק ישראל לאחר 14 ימי עסקים, לכל היותר, מיום קבלת בקשת הלקוח. הבנק נדרש לתעד פניית לקוח כאמור. לעניין זה יובהר, כי בקשת לקוח להסרת שמו מהמאגר הנה מעתה ואילך ותקפה גם בעת פטירתו. כמו כן, למען הסר ספק יובהר, כי יורש אינו רשאי להגיש בקשה להסרת מידע מהמיזם אודות המוריש. בנוסף נקבע , כי גם במקרה בו הפיקדון או החשבון הינו משותף למספר בעלים, על הבנק לפעול בהתאם לבקשת אחד השותפים להסרת המידע מהמיזם, בהתייחס למידע אודות הלקוח מגיש הבקשה בלבד, גם ללא הסכמת שאר השותפים.

ניתן לכרות עם לקוח הסכם הוראות טלפוניות באמצעות שיחה מוקלטת או באמצעות מענה טלפוני ממוחשב ומתועד, ובלבד שההסכם, אשר הועמד לעיון הלקוח טרם הכריתה (כגון באמצעות פרסום החוזה האחיד באתר האינטרנט של הבנק), ישלח ללקוח סמוך לאחר כריתתו. הסכם כאמור יכרת כדי לאפשר ללקוח למסור, במידת הצורך, הוראות הנוגעות לפעולות שיידרשו להעברת יתרת הכספים הקיימים בפיקדון ללא תנועה או לסגירת החשבון. נקבע כי סעיף זה יחול רק לגבי פיקדון ללא תנועה בבעלות לקוח אחד, ורק על יתרת כספים שאינה עולה על 50 שקל. יובהר כי הסעיף חל הן על פיקדון ללא תנועה שאותר במסגרת המיזם והן על פיקדון ללא תנועה שאותר שלא במסגרת המיזם. ויודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת זיהוי הלקוח החלה על הבנק. דברי הסבר הוראה זו באה להסדיר את אופן היערכות הבנקים למיזם, בכל הנוגע למתן שירות הולם, מהיר ובמינימום טרחה, לציבור הלקוחות ויורשיהם, באמצעות הקמת דף אינטרנט ייעודי שיעסוק בפניות בנושא, מינוי גורם ייעודי לטיפול בפניות לקוחות ויורשים, הסדרת זיהוי הלקוח או היורש לצורך מתן מידע ומשיכת כספים, ועוד.

תחילה של הוראה זו מיום 11 בספטמבר 2016 , אך אם נוכח המפקח על הבנקים כי הבנקים אינם ערוכים ליישומה של הוראה זו במועד האמור לעיל, רשאי הוא לדחות את מועד התחילה ב 30 ימים.

איתור כספים בקרנות פנסיה וקופות גמל

מלאו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות