fbpx
חינוך פיננסי

מהו מאזן התשלומים

מעודכן ל-11/2019
מאזן התשלומים הוא טבלה המרכזת את היתרות וההעברות הכספיות של מטבע חוץ (מט"ח) לתוך המדינה וממנה. ההעברות כוללות מט"ח שמקורו ביבוא,
יצוא, השקעות של זרים בארץ, השקעות של ישראליים בחו"ל, הלוואות ממקורות זרים, סיוע כלכלי ועוד. עוד  מאזן  התשלומים כולל שורה נוספת הנקראת נכסי הרזרבה (=יתרות המט"ח של המדינה)
מאזן התשלומים כולל שני מרכיבים:
  1. חשבון שוטף
  2. חשבון הון ופיננסי.

החשבון השוטף  מציג זרימה נטו של כסף הנכנס למדינה בעקבות סחר בסחורות, שירותים ותשלומי העברה שנעשו עם מדינות זרות. גירעון (עודף) מסחרי מופיע כאשר יש גירעון (עודף) בסחר בסחורה במסגרת החשבון השוטף. חשבון ההון מציג זרימה נטו של כסף הנכנס למדינה בעקבות קנייה או מכירה של נכסים פיננסיים כגון מניות, אגרות חוב וקרקעות.

בישראל נמדד מאזן התשלומים בדולרים, והוא נמדד אחת לשנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במדינות מסוימות ייתכן כי מאזן התשלומים יוצג במטבע מקומי או מטבע חוץ אחר.

אם סך זרם הכסף הנכנס גדול מהזרם היוצא, משמע היצוא גדול מהייבוא, אז יש עודף במאזן התשלומים (חיובי) והוא יסומן בפלוס.

אם סך זרם הכסף היוצא גדול מהזרם הנכנס,  משמע היבוא גדול מהיצוא,   אז  יש גירעון במאזן התשלומים (שלילי) והוא יסומן במינוס.

מאזן התשלומים משמש כמדד לבחינת חוסנה הכלכלי של מדינה, ומאפשר על הסקה האם היא ייצאה יותר או ייבאה יותר בשנה מסוימת. ככל שהייצוא עולה על הייבוא כך ניתן לומר כי באופן כללי מצבה של הכלכלה טוב יותר.

ב-2015 בנק ישראל ירכוש 3.1 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז

מהם מיקרו ומאקרו כלכלה

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות