מדריכי השקעות    

מהן אג"ח ממשלתיות

מעודכן ל-04/2019

איגרות חוב ממשלתיות הן איגרות חוב שמנפיקה הממשלה כדי להגדיל את הכנסותיה ולצמצם את הגירעון. כך עושות רוב הממשלות בעולם, כולל ממשלת ישראל. למעשה, הממשלה היא  מנפיקת האג"ח הגדולה בבורסה.

יש כמה סוגים של אג"ח ממשלתיות: אג"ח בריבית קבועה  – זו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומכונה ממשלתית שקלית, לשעבר שחר. סוג אחר הוא אג"ח ללא תלוש (קופון). אלו מונפקות בניכיון, בערך נמוך מהערך הנקוב, לטווח קצר. המשקיע מרוויח מהפער בין מחיר ההנפקה למחיר הפירעון, שהוא הערך הנקוב. אג"ח אלו נקראות ממשל קצרה. סוג נוסף הוא איגרות ממשלתיות בריבית משתנה. גם אלו אינן צמודות למדד והריבית נקבעת על פי שקלול ממוצע של התשואה שמניבות סדרות מלווה קצר מועד. אלו נקראות ממשל משתנה. הסוג האחרון הוא אג"ח צמודות מדד, וזה הסוג היחיד  שצמוד למדד המחירים לצרכן, נקרא ממשל צמודה, לשעבר גליל. בנוסף בנק ישראל מנפיק סדרות מלווה קצר מועד.

האפיק של איגרות חוב ממשלתיות הוא האפיק הבטוח או הסולידי מבין כל אפשרויות ההשקעה, משום שרק במקרה של חדלות פירעון של המדינה  לא יראה המשקיע את כספו בחזרה או תשואה כלשהי. ומובן שלהבדיל מחברות, המנפיקות איגרות חוב קונצרניות, מקרה זה נדיר, אם כי קיים. כך שאם לא מושכים את הכסף לפני הפדיון מובטחת תשואה כלשהי, גם אם נמוכה יחסית.

למעט מק"מ, המונפק על ידי בנק ישראל,  מרבית איגרות החוב הממשלתיות בישראל מונפקות על ידי היחידה לניהול החוב הממשלתי במשרד האוצר. כיוון שאג"ח אלו בטוחות יחסית הן ניתנות ללא שעבוד.

השקעה באגח – כל מה שרציתם לדעת! והאם יש בועה בשוק האג;ח?

מהן אגח קונצרניות

מהן איגרות חוב להמרה