fbpx
מדריכי השקעות

מהן אג"ח קונצרניות

pexels

איגרת חוב קונצרנית היא  איגרת סחירה שלרוב מונפקת על ידי חברה פרטית ולא על ידי הממשלה. איגרות חוב קונצרניות  הן למעשה ניירות ערך המונפקים על-ידי חברה ומייצגים התחייבות של החברה לשלם בעתיד למחזיק האג"ח תשלומי ריבית וקרן .איגרת חוב קונצרנית היא כלי לחברות לגיוס כסף למימון הפעילות השוטפת, בדרך של קבלת הלוואה מציבור המשקיעים.  שם אחר שלהן הוא אג"ח חברות.  אם ניתן להמירן למניות, הן נקראות אג"ח להמרה ואם אינן ניתנות נקראות אג"ח סטרייט. תנאי האג"ח מפורטים בתשקיף, אלו כוללים מועד הפדיון, סוג ההצמדה של הריבית, אשר לרוב צמודה למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ כלשהוא, וכן גובה הריבית ומועדי התשלום שלה.

מבחינת סיכון אג"ח קוצרניות הן דרך השקעה בטוחה ממניות אך בעלות סיכון גבוה יותר מאג"ח ממשלתיות. לעתים אג"ח קונצרניות מלוות בשעבוד, כלומר בטוחה על הנכסים כדי שיוחזר החוב. בניגוד לעבר כיום לא קיימת חוב שעבוד. לפי התשקיף של האיגרת אפשר לדעת אם קיים ומה סוגו:

שעבוד סמלי - שעבוד חסר משמעות של שקל אחד ומשמעותו העדר בטוחה אמיתית; שעבוד ספציפי - שעבוד על נכס ספציפי של החברה, ובמקרה של חדלות פירעון הנכס יועבר לבעלי האג"ח; שעבוד צף - שעבוד על נכסי החברה שבמקרה של חדלות פירעון יקבלו בעלי האג"ח עדיפות על מלווים אחרים באחזקת נכסי החברה; שעבוד שלילי - איסור על הלווה לשעבד את נכסיו ללא הסכמת בעלי האג"ח, יש כאלו שאינם רואים בשעבוד זה בטוחה. השעבודים של בעלי האג"ח מדורגים לפי סדר עדיפות, עדיפות ראשונה, שנייה, שלישית וכן הלאה.

בישראל גם חברה פרטית יכולה להנפיק אג"ח לציבור בלי שיהיו לה מניות הנסחרות בבורסה, אם כי היא חייבת בתשקיף ובדיווח לציבור על דוחותיה הכספיים. כמו כן עליה לעמוד בתנאים מסוימים: הון עצמי מינימלי, היקף מינימלי של ההנפקה, הרכב דירקטוריון מוגדר, דירקטורים חיצוניים, דיווחים לבורסה לניירות ערךולרשות ניירות ערך, ועוד. להבדיל מאג"ח ממשלתית, לאג"ח קונצרנית יש כמה מועדי פדיון.  בין אם זו חברה פרטית או ציבורית, כל חברה שמנפיקה אג"ח מכונה חברת אג"ח.

כיוון שאג"ח קונצרניות מוחזקות לרוב על ידי הגופים המוסדיים - קרנות נאמנות, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה - יש חשיבות לכך שיהיו מדורגות וזה מאפיין ייחודי לאג"ח קונצרניות. הדירוג נקבע לפי רמת הסיכון, רמת המינוף, תזרים המזומנים  היקף ההנפקה מסך המאזן והבטוחות אם ישנן. בישראל יש שתי חברות המדרגות אג"ח קונצרניות: מעלות ומידרוג.

. לאחר ההנפקה נסחרות אגרות החוב הקונצרניות בבורסה, והן מתפקדות כמו כל נייר ערך, שמחירו בשוק נקבע לפי הביקוש וההיצע. ככל שמחיר האג"ח בבורסה יורד, כך התשואה שיקבל המשקיע שיחזיק באג"ח עד לפירעון, תהיה גבוהה יותר. אם חברה אינה מצליחה לעמוד בתשלומי האג"ח במלואם, יכולים מחזיקי האג"ח להגיע עם החברה להסדר, או לדרוש את פירוקה.

מהן איגרות חוב להמרה

השקעה באגח – כל מה שרציתם לדעת! והאם יש בועה בשוק האג;ח?

 

 

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי ביותר – מלא פרטים ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות