fbpx
זכויות עובדים

מהן שעות נוספות בעבודה ואיך מתוגמלים עליהן?

pixabay

מעודכן ל-05/2019

עובדים רבים נדרשים לעיתים להישאר שעות נוספות בעבודה – וחשוב שיהיו מודעים לזכויותיהם: כמה מותר להם לעבוד, מה גובה התשלום שהם זכאים לקבל, כיצד מחושבות שעות נוספות וכדומה.

מדריך זה מפרט את זכויות העובדים בנוגע לשעות נוספות, על מנת שיוכלו לבדוק אם הם מתוגמלים  כחוק וממצים את כל זכויותיהם בנושא.

מהן שעות נוספות?

ייתכן שהדברים נראים לכם מובנים מאליהם, אבל לא לכולם ברור באמת מהן שעות נוספות במקום העבודה. כדי לענות על שאלה זו, ראשית בו נבין מהן שעות "רגילות".

שעות "רגילות" הן שעות העבודה שעליהן עובד מקבל את השכר הרגיל שלו, בין אם הוא עובד שעתי, יומי או חודשי. לרוב מדובר ב-8 או 9 שעות ביום, בהתאם לאורך שבוע העבודה הנהוג במקום העסקתו (5 מים בשבוע או 6 ימים) וזאת עד ל-42 שעות עבודה בשבוע.

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, כל שעת עבודה או חלק ממנה, מעבר למכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בגמול עבור שעות נוספות.

כלומר, שעות נוספות הן שעות החורגות ממסגרת שעות העבודה ה"רגילות" – הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה:

 • ככלל, יש איסור לעבוד בשעות נוספות, אלא בהתאם לחריגים שהוגדרו בחוק.
 • במקרים שבהם העובד נשאר שעות נוספות, הוא זכאי לתוספת שכר בגין עבודתו בשעות אלה.
 • לצורך עניין זה, אין זה משנה אם העובד התחיל לעבוד לפני שעות העבודה הקבועות באותו יום, או נשאר לעבוד אחרי שעת הסיום הקבועה. ברגע שעבר את מכסת השעות היומית, זה ייחשב לו כשעות נוספות.
 • חשוב להבהיר: חישוב מספר השעות הנוספות נעשה קודם כל על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי. החישוב אינו נעשה לפי מספר השעות החודשיות (פרטים נוספים בהמשך).
 • אם חלים תנאים מיטיבים על פי הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי – העובד יהיה זכאי לאותם תנאים ובלבד שהם לא גורעים או מפחיתים ממה שמגדיר החוק.

מי זכאי לתגמול כספי על שעות נוספות?

 1. עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות קובע שהחל באפריל 2018, שבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה (במקום 43 שעות) ושבמקומות עבודה בהם עבדו יותר מ-42 שעות שבועיות יקוצר שבוע עבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה.

עובד שמועסק 5 ימים בשבוע יהיה זכאי במשך 4 ימים בשבוע לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ו-36 דקות בכל יום (8.6 שעות), נטו ללא הפסקה, ובמשך יום אחד בשבוע (היום המקוצר) על כל שעה שמעבר ל-7 שעות ו-36 דקות בכל יום (7.6 שעות), וכן עבור כל שעה מעבר ל-42 שעות עבודה רגילות שבועיות.

במקומות עבודה בהם עובדים 9 שעות ברוטו ביום, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, (ובסה"כ 8 שעות ו-36 דקות נטו ביום) יהיה זכאי העובד במשך 4 ימים בשבוע לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-9 שעות ברוטו ביום, ומשך יום אחד בשבוע (היום המקוצר) על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ברוטו ביום.

 1. עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים

מי שעובד 6 ימים בשבוע יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ביום עבודה רגיל, על כל שעה שמעבר ל- 7 שעות עבודה ביום שישי ועל כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות רגילות.

 1. עובד במשמרת לילה

עובד במשמרות לילה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-7 שעות עבודה.

בענפים מסוימים ייתכנו כללים נוספים שנקבעו בהתאם לצווי הרחבה שונים.

בכל מקרה, עובד זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל- 42 שעות שבועיות.

שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות. למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.

מי לא זכאי?

סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע רשימה של תפקידים שאינם מזכים בגמול שעות נוספות: שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, עובדי מדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

כמו כן, עובדים זרים בתחום הסיעוד אינם זכאים לגמול עבור שעות נוספות.

כמה משלמים על שעות נוספות?

גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול

התשלום על עבודה בשעות נוספות ביום חול הוא:

125% משכר שעת עבודה רגילה (כלומר תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.

150% (כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה) מהשעה השלישית ואילך.

במקרים מסוימים זכאי עובד לתשלום גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.

גמול שעות נוספות עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג

התשלום על עבודה בשעות נוספות בשעות המנוחה השבועית ובחג הוא:

175% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות (עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה השבועית או בחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 25%, ובסה"כ תוספת של 75%).

תשלום של 200% מהשעה השלישית הנוספת ואילך (עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה השבועית או בחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 50%, ובסה"כ תוספת של 100% לשכר).

אם עובד השלים במהלך השבוע את מכסת שעות העבודה המלאה של 42 שעות שבועיות, והוא עובד בנוסף גם במנוחה השבועית או בחג, הוא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור עבודתו בשעות המנוחה השבועית או החג, כפי שפורט לפני כן, החל מהשעה הראשונה.

 • במקרים מסוימים זכאי עובד לתשלום גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.

גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת

על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, אם מדובר בתשלום גמול שעות נוספות עבור שעות עבודה נוספות במשמרת שנייה או במשמרת לילה, ולעובד משולמת תוספת משמרת על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה (כלומר עבור כל שעה רגילה העובד מקבל שכר בסיס + תוספת משמרת), יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר הכולל את תוספת המשמרת ולא משכר הבסיס.

דוגמה

בצו ההרחבה בענף הפלסטיקה נקבע שעבור משמרת לילה (עבודה בתחום השעות 22:00 – 06:00), זכאי העובד לתוספת שכר שעתית של 40% (כלומר ערך שעה רגילה במשמרת לילה הנה 140% מהשכר הרגיל).

אם העובד יועסק בשעות נוספות בתוך משמרת הלילה, יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר השעתי של 140%.

גמול עבור שעות נוספות כשהשכר משולם לפי תוצרת

במקרה שהעובד מקבל שכר לפי תוצרת, ישלם לו המעסיק:

עבור כל יחידה שנעשתה בשעתיים הנוספות הראשונות 1.25 מהשכר הרגיל עבור אותה יחידה.

עבור כל יחידה שנעשתה בשעות שלאחר מכן 1.5 מהשכר הרגיל עבור אותה יחידה.

מנוחה תמורת גמול שעות נוספות

בעבודות מסוימות – כגון חקלאות ושמירה – עובד המקבל שכר חודשי גלובלי יכול לקבל זמן מנוחה במקום גמול שעות נוספות, ומבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה:

מנוחה של שעה ורבע לפחות, תמורת כל שעה מהשעתיים הנוספות הראשונות שבאותו יום עבודה.

מנוחה של שעה וחצי לפחות, תמורת כל שעה נוספת שאחריהן.

אופן חישוב מספר השעות הנוספות של העובד בכל חודש

חישוב שעות נוספות ברמה יומית וברמה שבועית

חישוב מספר השעות הנוספות נעשה קודם כל על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי (ההתייחסות היא לשבוע עבודה מיום ראשון עד יום שבת כולל, גם אם באמצע השבוע התחלף החודש).

משמעות הדבר היא שבודקים את מספר השעות שעבד העובד בכל יום ואת סך השעות הרגילות שעבד במשך השבוע , ולא את מספר השעות החודשיות שעבד.

חשוב להדגיש - אם יתברר שבחישוב היומי עבד העובד מעל לשעות שנקבעו ליום עבודה, הוא יהיה זכאי לגמול עבור השעות הנוספות באותו יום, גם אם בחישוב השבועי הוא עבד רק 42 שעות רגילות.

חישוב שעות נוספות ברמה יומית

עובד מועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים. תקן יום העבודה בימים א'-ד' עומד על 8 שעות ו-36 דקות וביום חמישי (היום המקוצר) על 7 שעות ו-36 דקות ביום.

אם עבד העובד בהתאם לתקן יום העבודה (כלומר לא עבר את מכסת השעות היומיות), אך בחישוב שבועי עבר את מכסת השעות המלאה (42 שעות שבועיות), הוא יהיה זכאי לשעות נוספות עבור שעות העבודה שמעבר ל-42 שעות שבועיות.

חישוב שעות נוספות ברמה שבועית

העובד יקבל תשלום בגין שעות נוספות, על כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות.

קיזוז שעות נוספות מול שעות חסר

לא ניתן לקזז ימים שבהם עבד העובד מספר שעות העולה על המכסה היומית עם ימים שבהם עבד העובד מספר שעות נמוך ממכסה זו.

חישוב שעות נוספות גם ברמה היומית וגם ברמה השבועית

במקרה שהעובד עבר הן את מכסת השעות היומית והן את מכסת השעות השבועית של שעות העבודה, חישוב השעות הנוספות יהיה ברמה יומית, ולאחר מכן ברמה השבועית:

תחילה יש לבדוק ברמה היומית האם העובד עבד מעל שעות התקן היומי. שעות עבודה מעל שעות התקן היומי יחושבו כשעות נוספות.

לאחר מכן בודקים ברמה השבועית - יש לבדוק מהן שעות העבודה הרגילות (ללא השעות הנוספות היומיות שכבר חושבו) שעבד העובד במהלך השבוע. שעות שלא נספרו כשעות נוספות ברמה היומית והן מעבר ל-42 שעות התקן השבועיות ייחשבו כשעות נוספות ברמה השבועית.

יש לשים לב כי לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה שבו העובד עבד, לצורך חישוב השכר המגיע לעובד עבור עבודה ביום שישי.

חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית

עובד במשרה חלקית במספר מסוים של ימים בשבוע - אם עובד מועסק במשרה חלקית מספר מסוים של ימים בכל שבוע (כשלא מדובר בהעסקה במתכונת של שעות גמישות), לא בודקים כלל את מספר השעות השבועיות, שכן אין משמעות ל"תקרה" השבועית (42 שעות) אלא רק לתקרת השעות היומיות הרלוונטית ליום עבודה במקום עבודתו.

חישוב מספר השעות הנוספות בהעסקה במתכונת של "שעות גמישות"

למרות כל האמור, בתי הדין לעבודה הכירו במתכונת העסקה של "שעות גמישות", שבה העובד יכול לבחור לעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום.

לשם כך יש לוודא כי מתקיימים מספר תנאים הכרחיים:

 • הסכמה חופשית של הצדדים
 • חוזה עבודה כתוב מראש
 • התחשבנות לפחות אחת לשנה
 • תשלום חודשי קבוע של שכר כאילו עבד העובד חודש מלא "רגיל"
 • הבטחה כי ההסדר מביא תועלת לשני הצדדים
 • היעדר ניצול או כפייה

במקרים שבהם לפי הסכם העבודה עובד צריך לעבוד מספר קבוע מראש של שעות בחודש והעובד עצמו בוחר לבצע את העבודה בשעות גמישות, העובד לא יהיה זכאי לקבל גמול עבור שעות נוספות באותם ימים שבהם עבד יותר ממספר השעות הרגילות ביום העבודה, ומשכרו לא יופחתו השעות שבהן נעדר מעבודתו בימים שבהם עבד פחות ממספר השעות הרגילות, כל עוד הוא השלים את מספר השעות החודשי שהיה עליו לעבוד באותו חודש.

חשוב להדגיש: מתכונת עבודה בשעות גמישות כוללת הסכמה של העובד והמעסיק על עבודה במועדים הנקבעים על ידי העובד כאשר השכר המשולם הוא שכר בעד עבודה לפי היקף המשרה עליה סיכמו הצדדים.

ההכרה במתכונת עבודה גמישה נעשתה כאשר המעסיק והעובד מסכימים על מכסת שעות חודשית מבלי לקבוע ימים מסוימים שבהם העובד חייב לבצע את העבודה.

מימוש הזכות לתגמול כספי עבור שעות נוספות

 • זכות זו אמורה להינתן באופן אוטומטי על-ידי המעסיק, במקרה שהעסיק עובד בשעות נוספות, בהתאם לדין.
 • על המעסיק לערוך מעקב אחר השעות הנוספות של העובד ולהפריד בתלוש השכר בין תשלום השכר הרגיל לבין הגמול עבור השעות הנוספות. יש לציין בתלוש השכר את מספר השעות הנוספות המדויק שעבורן משולם הגמול באותו חודש.
 • תשלום גלובלי עבור שעות נוספות - לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, חל איסור על המעביד לקבוע שכר כולל, שכבר מגלם בתוכו תמורה בגין שעות נוספות ו/או חופשה שנתית, אלא בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.
 • במקרה שהמעסיק לא שילם לעובד שכר בגין השעות הנוספות או ששולם שכר הנמוך משכר המינימום:

- ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

- ניתן להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בעילה של הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה (מומלץ להיעזר בעו"ד המתמצא בדיני עבודה לצורך הגשת התביעה).

אוכלוסיות הזכאיות לתנאים מיטיבים

עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים ממנה חלות בין השעות 22:00 ל-06:00), זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.

עובדים בענף המלונאות: על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות שחל על כל העובדים והמעסיקים בענף המלונאות, חצי השעה הראשונה שמעבר ליום עבודה מלא או לשעות משמרת מקוצרות, תיחשב כ"חצי שעה עודפת" שישולם עבורה שכר בשיעור הרגיל. השעתיים שלאחר חצי השעה הראשונה (העודפת) ייחשבו כשעות נוספות שמשולם עבורן גמול בגובה 25%, ועבור השעות הנוספות שמעבר להן ישולם גמול בגובה 50%. יש לשים לב כי בענף המלונאות, יום העבודה הוא בן 8 שעות בלבד בשבוע עבודה של 5 ימים (במקום 8 שעות ו-36 דקות שנקבעו עבור יום עבודה רגיל).

חשוב לדעת

 • לא ניתן להסכים לגמול שעות נוספות נמוך מהקבוע בחוק. להסכמה של העובד על גמול הנמוך מהקבוע בחוק אין שום תוקף משפטי, והעובד רשאי לתבוע מהמעסיק תשלום מלא של הגמול אפילו אם חתם על חוזה המציין גמול נמוך יותר.
 • גמול שעות נוספות משולם רק כאשר מספר השעות היומיות של העובד עולה על יום עבודה או שמכסת השעות השבועיות עולה על 42 שעות. הגמול לא ישולם לעובד שהועסק פחות משעות התקן כאמור, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה בין העובד למעסיק.
 • ככלל זמן הנסיעה לעבודה (הן בטיסה והן בנסיעה ברכב) אינו נחשב לזמן עבודה, והעובד אינו זכאי לשכר עבור שעות אלה, מלבד נסיבות מיוחדות. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.

• שעות כוננות - גמול שעות נוספות משולם עבור שעות עבודה בפועל ולא עבור שעות שבהן נמצא העובד בכוננות, אך לא הוזעק בפועל לעבודה. התגמול עבור שעות כוננות נקבע בחוזה העבודה הקיבוצי או האישי. בדרך כלל עובדים מתוגמלים עבור שעות כוננות בתוספת מיוחדות בהתאם להסכם העבודה שחל עליהם.

האם אפשר לקבל שעות נוספות ללא תיאום עם הממונה?

דופקים שעון: כמה שעות כוללת "משרה מלאה"?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות