fbpx
שוק ההון

מטומי מציעה הסדר אג"ח - הארכת תקופת האג"ח, הזרמת הון של 10 מיליון דולר, והסכם עם ריינמקר על הפחתת התשלום בגין טים

אילן שילוח, בעלי מניות מטומי

חברת מטומי מציעה מתווה להסכם עם מחזיקי האג"ח של החברה ועם חברת Rainmaker Investments GmbH ("ריינמייקר"), בעלת מניות המיעוט בחברת Team Internet AG ("טים").

ההסדר הוא על רקע מצבה הפיננסי של החברה וחוסר יכולתה לששרת את החוב.

הנאמן של אגרות החוב הודיע למטומי על כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח אשר תתקיים באמצעות הצבעה ביום 5 בדצמבר 2018 ובמסגרתה יובאו בפני האסיפה שתי הצעות חלופיות אשר כוללות העמדה של האג"ח לפרעון מיידי ותשלום מיידי של כל סכומי האג"ח. מטומי הודיעה לנאמן שהעמדה לפרעון מיידי צפויה לגרום נזק למחזיקי האג"ח וכי חלף העמדה לפרעון מיידי מטומי מציעה להיכנס למו"מ מיידי לשם מציאת פתרון כולל עם מחזיקי האג"ח ועם ריינמייקר אשר לדעת מטומי יישמר בצורה מיטבית את שוויה של מטומי ויאפשר תשלום מלא למחזיקי האג"ח וכן הגעה להסכמות עם ריינמייקר. יתירה מכך, מטומי הודיעה שלא התקיים אירוע שמאפשר למחזיקי האג"ח להכריז על פרעון מיידי. דירקטוריון מטומי מאמין שתאור התוכנית של מטומי יאפשר קיום דיון ענייני באופן שקוף ומיטבי.

"חשוב לציין כי נכון לעתה שווי נכסי מטומי עולה על שווי התחייבויותיה (NAV) וכי מטומי פועלת ליישם הסדר אשר נועד למנוע מצב בו קשיי תזרים זמניים יפגעו באינטרסים הלגיטימיים של הנושים", טוענים במטומי, "הכרזה על פרעון מיידי תפגע במחזיקי האג"ח הואיל והיא תעלה את הסבירות לפגיעה בשוויה נכסיה של מטומי ותפגע גם ביכולת פרעון האג"ח. הכרזת פרעון מיידי עשויה אף לפגוע בדיונים עם ריינמייקר באשר לתנאים מתוקנים של רכישת האחזקות הנותרות של 10% בטים אינטרנט ועלולה לעודד את ריינמייקר לנסות ולהפעיל את סך הסעדים אשר עשויות לעמוד לרשותה. ככל שריינמייקר תצליח בכך תיפגע יכולת מחזיקי האג"ח להיפרע.

"לפיכך, במקום ההצעות אשר הוגשו לאישור מחזיקי האג"ח באסיפה הקרובה, מטומי מציעה ליישם תוכנית חלופית אשר עיקריה מפורטים להלן:

 • גיוס הון בהיקף של עד 10 מיליון דולר אשר כולל התחייבות להשתתפות מצד בעלי מניות מרכזיים המחזיקים כ-55% מהון המניות המצביע של החברה;
 • דיון עם ריינמייקר באשר לתנאי רכישת המניות הנותרות בטים אינטרנט בהיקף של 10% מתוך מטרה להגיע להסכם תוך הבנה שתידרש הפחתה כלשהי במחיר ו/או שינוי בתנאי התשלום.
 • התאמות במועדי התשלומים של האג"ח, כך שתשלום הקרן יכלול הקדמה של תשלום חלקי כבר ל-2019 ודחיה של חלק אחר לשנת 2022 כך שההשפעה הכוללת תהיה דחיה מוגבלת ללא כל הפחתה (תספורת) בסכום ההחזר.
 • התאמה של התנאים הפיננסים למצבה העסקי הנוכחי של מטומי.
 • מטומי מוכנה לשקול העלאה מסוימת בשיעור הריבית בקשר להתאמות אלו.
 • הענקת בטוחות למחזיקי האג"ח ביחס לנכסים פיננסיים ממשיים של החברה.

"אימוצה של התוכנית כפוף לקבלת כל האישורים התאגידיים וכן הגעה להסכמות עם מחזיקי האג"ח ועם ריינמיקר. התוכנית מבוססת, בין היתר, על מספר הנחות יסוד:

 • על אף אמירות שונות, עד עתה לא התרחש אירוע המקים זכות לפירעון מיידי של האג"ח.
 • הדירקטוריון וההנהלה של מטומי מאמינים שפרעון מיידי של האג"ח יפגע בצורה חמורה ביכולת החברה לפרוע את מלוא האג"ח.
 • שוויים של נכסי מטומי עולה על שווי ההתחייבויות שלה. בכוונת החברה לקבל חוות דעת כלכלית עצמאית אשר תתמוך בתיאור מצבה הפיננסי של החברה.
 • על מנת לחזק את היציבות הפיננסית של מטומי בטווח הארוך יש חשיבות רבה למאמץ להגיע להסכם המאפשר רכישת ה-10% הנותרים בטים אינטרנט כך שמטומי תגיע לבעלות של 100% בטים אינטרנט, ובכך תחזק את יכולתה לפרוע את האג"ח במלואו. כל פעולה אשר פוגעת ביכולת להשלים את הרכישה, פוגעת גם ביכולתה העתידית של החברה לממן תשלומים אלו.
 • ההצעות אשר הוצעו לאסיפת מחזיקי האג"ח כוללות את התפיסה לפיה מזומן אשר יוזרם על ידי בעלי מניות ישמש לתשלום לבעלי האג"ח, אולם בפועל נדרשת התחשבות בצרכי צדדים שלישיים בלתי תלויים.

"יתר על כן, מבנה ההחזקות המורכב של מטומי בטים אינטרנט, באמצעות חברות בנות בגרמניה ואנגליה אשר הינן צד ישיר להסכם עם ריינמייקר, יוצר פוטנציאל לחוסר שוויון בין נושים. לפיכך פעולות חד צדדיות כוללות בחובן סיכון רב של נזק לאינטרסים של בעלי האג"ח ועל כן מחייבות זהירות יתירה.

"מטומי מאמינה שהתוכנית שהציגה, אם תאושר על ידי כל הגורמים הרלבנטים, הינה טובה יותר לבעלי האג"ח באופן משמעותי לעומת ההצעה בדבר העמדה לפרעון מיידי. התוכנית של מטומי יוצרת הסתברות גבוהה יותר לפרעון מלא של האג"ח. בנוסף, היא כוללת מימון מבעלי המניות המרכזיים אשר לא יתאפשר במקרה של העמדה לפרעון מיידי. מימון מצד בעלי המניות גם יעמיד את מטומי בעמדה טובה יותר לבצע תשלומים לריינמייקר אשר יאפשרו רכישת 100% ממניות טים אינטרנט.

"הפרטים האמורים כאן אינם מהווים תיאור מלא של כל פרטי התוכנית. המתווה המתואר לעיל לא נועד להיות תיאור מלא וממצה של כל התנאים המרכזיים ושל כל הסיכונים הרלבנטיים. אין כל ערובה באשר לתוצאות האפשריות של הדיונים עם היישום בפועל של התוכנית".

מטומי קרסה בשבוע שעבר עת התברר שהחברה לא תוכל לשרת את חובותיה בגלל שינוי קיצוני במצב שוק הפרסום הדיגיטלי, לצד דרישה של ריינמקר להעביר את התמורה בגין רכישת יתרת המניות בטים. על רקע הקריסה, עלתה השאלה האם בעלי המניות שהביטחו לתמוך בחברה אכן יעשו זאת נזכיר כי לפני שנה גייסה החברה כ-100 מיליון שקל באגרות חוב בבורסה המקומית. אחגרות החוב צנחו בכ-70% מאז הגיוס (בעיקר בשבועות האחרונים).

אחד מבעלי המניות בחברה - איש הפרסום אילן שילוח, שהיה דומיננטי בהקמה ובניהול של החברה בעבר, טען כי האשמים הם המנהלים - "תמיד חשבתי שאיכות הניהול והמנהלים היא הגורם הקובע את ביצועי החברה והצלחתה או כישלונה. מהקמתה של מטומי ועד הנפקתה של החברה הייתי יו"ר פעיל שהוביל את אסטרטגיית החברה, והחברה תמיד צמחה בהכנסות וברווחיות, ממחזור של עשרות אלפי דולרים לחודש, למאות מיליוני דולרים, ורווחיות צומחת בעת ההנפקה.

במשך כשנה לאחר ההנפקה בלונדון, החברה המשיכה לצמוח במחזור וברווח, והמשכתי לכהן בתפקידי כיו"ר החברה. בעקבות ההנפקה וכניסתה של פובליסיס, שהפכה לבעלת המניות הגדולה בחברה שלושה חודשים לאחר ההנפקה, הסטטוס שלי השתנה מיו"ר פעיל ליו"ר בלתי פעיל, בבורד שאין לי בו רוב ואיני יכול להמשיך להוביל ולהתוות בתמיכתו את דרכה של החברה.

"מהחזקה אישית של 35%, שהפכה אותי ביחד עם שותפיי לבעלי שליטה בפועל, ירדתי להחזקה של 15% בלבד. במקביל, במבנה הבורד החדש נתקלתי בחילוקי דעות קשים עם המנכ"ל ועם ויולה (קרן ויולה שמחזיקה במניות מטומי, ש'ח'ו) שנתמכו על-ידי רוב חברי הבורד באותה עת, על אופן ניהול החברה והצורך לפטר את המנכ"ל, כי סברתי שמאז ההנפקה החברה נוהלה באופן מופקר ובלי כיוון אסטרטגי, תוך שהיא מגדילה הוצאות ועושה השקעות כושלות בפיתוח וברכישות. משעמדתי לא התקבלה בבורד ועל-ידי שאר בעלי המניות הגדולים, החלטתי לקחת אחריות, להתפטר ולא להיות שותף לדרך שאינני מאמין בה, ובעקבות זאת גם מכרתי מניות נוספות בחברה".

השקעה באגח – כל מה שרציתם לדעת! והאם יש בועה בשוק האגח?

תשואת אגרות החוב בארהב - 3.2%

 

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות