fbpx
השכרת דירה

מי זכאי לסיוע בשכר הדירה

מעודכן ל-03/2019

שכר הדירה עולה, מי שאינו מסוגל להחזיק דירה, משרד הבינוי והשיכון מסייע לו אבל בתנאים מסוימים

חסר דירה" עם כושר השתכרות נמוך ייתכן שתקבלומענק סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי

יש שני קריטריונים חשובים: חסרי דירה ובעלי כושר השתכרות נמוך הממצים את השכר

חסר דירה הוא יחיד בגיל 21 ומעלה או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) שאין ולא היו להם ב-10 שנים שחלפו למועד הגשת הבקשה בנפרד או במשותף עם  זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות רישום פורמלי) :

לפי הסעיפים הבאים:

 • בבעלות/בחכירה/בחכירה לדורות/ בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר.
 • בזכות על פי חוזה לבעלות/לחכירה/ לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב). זכות על פי ירושה כוללת גם מצב שבו המבקש הסתלק מעיזבון, למעט דירה שאיננה חדשה (יד שנייה) שאליה מכוון הסיוע ושנרכשה מכוח חוזה שנחתם עד 12 חודשים לפני מועד ההרשמה או תאריך עדכון התעודה, המאוחר מבין השניים ותמורתה טרם שולמה במלואה. וכן דירה חדשה מקבלן מכוח חוזה שנחתם עד 36 חודשים מיום החתימה על החוזה לרכישת דירה ותמורתה טרם שולמה במלואה.
 • בעל זכות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי בהתיישבות על פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל ובתנאי אישור ועדת קבלה של הישוב והסוכנות היהודית/ הסתדרות ציונית.
 • לא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים או דירה בדיור הציבורי* מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה ולמעט סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
 • ייחשב חסר דירה גם הורה יחידני שהיה בעל זכויות של עד 50% בדירה, דירה זו נמכרה בעקבות הגירושין או במהלך הנישואין ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב-5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור.

*מי שהחזיר דירה בדיור הציבורי ייחשב גם כן חסר דיור.

כושר השתכרות

על פי ההוראות בעלי שכר נמוך מדי מוגדרים כממצי כושר השתכרות ואלו הם:

 

 • משפחה תיחשב ממצה כושר השתכרות אם לפחות אחד מבני הזוג עובד במשרה מלאה (100%) או מקבל קצבת אבטלה בשיעור של משרה מלאה.
 • היקף המשרה ייקבע על פי אישור המעסיק. אם היקף המשרה אינו מצוין באחוזים אלא בשעות, ייחשב עובד במשרה מלאה מי שעובד 165 שעות או יותר בחודש ובלבד שלא יפחת משכר המינימום.
 • משפחה שלהורה נקבעה דרגת אי כושר השתכרות יציבה של 75% ומעלה ובתנאי שהקצבה היא למשפחה ולא ליחיד.
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי (חד-הורית) תיחשב ממצה כושר השתכרות גם אם האם עובדת במשרה חלקית או אם הכנסתה היא מתשלום דמי מזונות בן הזוג לשעבר בלבד.
 • עצמאי: על מבקש הסיוע להמציא אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 חודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה וכן תדפיסי עובר ושב עבור 4 חודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה.
 • עוסק זעיר: על מבקש הסיוע להמציא אישור מרואה חשבון או יועץ מס דרכו מנוהל העסק המפרט את ההכנסות עבור 6 חודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה וכן תדפיסי עובר ושב עבור 4 חודשים הסמוכים למועד הבקשה.

זכאים לפי קבוצות אוכלוסייה

זכאות ניתנת  למקבלי קצבת ביטוח לאומי לפי קבוצת אוכלוסייה:

זכאות לפי סוג הקצבה המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי:

 • קשישים המתקיימים מקצבת אזרח ותיק ומהשלמת הכנסה - גובה הסיוע מותאם ליחיד או זוג.
 • נכים המתקיימים מקצבאות אי-כושר השתכרות בשיעור 75% או יותר כמשפחה.
 • נכים נפגעי נאצים עם 49% נכות ועם נזק רמה 1 או 2 או 3.
 • נכים המתקיימים מקצבאות קיום שהפכו לקשישים.
 • זכאים המקבלים קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.
 • זוגות, זוגות עם ילדים, ידועים בציבור או משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות) המתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה.
 • יחידים מגיל 55 המתקיימים מהבטחת הכנסה או יחידים מגיל 18 ומעלה המתקיימים מקצבת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% או יותר.

אוכלוסיות נוספות הן דרי רחוב, אסירים משוחריים,, עולים, נשים וגברים מוכים, אנשי קבע בנגב.

סיוע של 10% יינתן ל

 • נכי המלחמה בנאצים – קשישים או קשישות שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים, על פי חוק נכי מלחמה בנאצים תשי"ד 1954. כדי לקבל את התוספת 10% בשכר דירה יש להמציא בעת ההרשמה אישור על קבלת קצבת נפגעי נאצים עם נכות 49% ונזק 1, 2, 3.
 • ניצולי שואה – הוכרו כניצולי שואה נזקקים על פי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, תשס"ז 2007.
 • ותיקי מלחמת העולם השנייה – קשישים או קשישות שהוכרו על פי חוק על ידי משרד הביטחון כוותיקי מלחמת העולם השנייה (פרטי הזכאים מועברים על ידי משרד הביטחון ישירות למשרד הבינוי והשיכון).
 • מנטרלי הכור בצ'רנוביל – מי שהוכר כמנטרל כהגדרתו בחוק המסייע לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל תשס"א 2001 (פרטי המנטרלים מועברים על ידי משרד הקליטה ישירות למשרד הבינוי והשיכון).נתון זה מצוין בתעודת הזכאות.

איך להגיש את הבקשה

את הבקשה יש להגיש לאחת מחברות הסיוע: עמידר, מילגרם, אלונים בצירוף המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות הכוללת את הספח וכן תעודת זהות של ילדים בוגרים (עד גיל 21) הגרים עם המבקשים.
 •  אם ישנה, תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין.
 • גרושים יביאו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין סמוך ופני הגירושין.
 • מי שנמצאים בהליכי גירושין צריכים להמציא אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. אם בני הזוג פתחו בהליך גישור, תחושב השנהלפי מועד הגשת הבקשה לגישור.
 • זוג ידועים בציבור צריכים למלא  טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון "משפחה חדשה" או "תעודת חיים משותפים" מטעם מרכז הטקסים "הויה"' של ארגון "ישראל חופשית", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
 • נשים הרות צריכות להביא אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי.
 • עולים צריכים לצרף גם תעודת עולה.
 • עגונות צריכות להמציא אישור של הרבנות על עגינות.

לעיתים משרד השיכון והבינוי יכול לזמן אתכם לחקירה לאימות נתונים..

אם הזכאות אושרה הזכאי יקבל תעודת זכאות ובה יצוין גובה הסיוע והתנאים והמגבלות. זו תקפה לשנה. בשנה זו חשוב לדווח על שינויים כמו בעלות על דירה, הכנסה ותעסוקה. לאחר מתן הזיוכי תצטרכו להביא לחברת הסיוע אישור שכר דירה, כל עוד הדירה המושכרת אינה של קרוב משפחה. ניתן לחדש את הזכאות לאחר שנה עם המסמכים הדרושים.

אם לא נמצאתם זכאים תוכלו לערער וגם על גובה הסיוע

ערער על גובה הזכאות או על דחיית זכאות יוגש בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון:

 • ועדת חריגים עליונה – דנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 • הוועדה הציבורית לערעורים – דנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.

את הערעור יש להגיש באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור. לשם הגשת ערעור יש לצרף:

 • מכתב בקשת ערעור.
 • מסמכים התומכים בבקשה, כגון אישורים רפואיים, דו"ח סוציאלי ועוד.

חברות הייטק, מעסיקות מתמחים ערבים? מגיע לכן סיוע

תוכנית עתידים - התוכנית של משרד התחבורה לסיוע לסטודנטים

המדינה מסרבת להצמיד את גובה הסיוע בשכר דירה לעלייה בדמי השכירות

 

לקבלת משכנתא בתנאים הטובים ביותר מלאו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות