fbpx
חדשות

הבורסה מדווחת על ירידה ברווחים - תוצאות ראשונות בשנת ההפרטה

ירידות בבורסה

 

בדוחותיה הכספיים לשנת 2019  הראשונים לאחר הפרטתה מזהירה הבורסה כי "התמשכותו והחרפתו של משבר הקורונה הגלובלי חסר התקדים זה עלולות להשפיע לרעה על הפעילות העסקית והכלכלית בעולם ובישראל, לרבות על היקפי פעילות ההשקעה והמסחר בניירות ערך, באופן ובהיקף שאינם ניתנים בשלב זה להערכה ולכימות על ידי החברה".עוד מזהירה הבורסה כי "ניתן להעריך שהתמשכות השחיקה בשערי ניירות הערך הסחירים צפויה לגרור פגיעה מסוימת בהכנסות הקבוצה מפעילות המשמורת, שכן אלו נגזרות משווי ניירות הערך המוחזקים, ובהיעדר תיקון ברמת השערים עד לסוף השנה-צפויה לגרום לפגיעה בגובה דמי האגרות מחברות לשנת 2021, הנגזרים משווי ניירות הערך הרשומים למסחר בחודש דצמבר 2020".

עוד כתבים בבורסה: "התמשכות אי הוודאות, בכלל, ובתחום שוק ההון, בפרט, צפויה להביא לדחייה של השקת מוצרים או שירותים חדשים עד להתבהרות התמונה. לבסוף יצוין, כי לאחר חלוף המשבר צפויה תקופת התאוששות הדרגתית. בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפי המסחר והגיוסים במהלך תקופת ההתאוששות, מכיוון שאלו תלויים בין היתר בקצב ההתאוששות הכלכלית, ברמת התנודתיות בשווקים ובקצב החזרה של הציבור הרחב להשקעה, במישרין או בעקיפין, בניירות ערך הנסחרים בבורסה".

 

הבורסה דיווחה כי ההכנסות שלה לשנת 2019 הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים, בהשוואה להכנסות של כ-255.6 מיליון שקלים בשנת 2018. "עיקר הגידול נובע מהכנסות מרישום ואגרות וכן מהכנסות מהפצת מידע ושירותי קישוריות וקוזז בחלקו מקיטון בהכנסות עמלות מסחר וסליקה", נמסר מהחברה.

בשורה התחתונה רשמה הבורסה רווח של 17.6 מיליון שקל ב-2019, ירידה ניכרת ביחס לרווח של 86.4 מיליון שקל ב-2018.

ואולם, בשנה החולפת היו לבורסה הוצאות חד פעמיות שנגעו להנפקה כשב-2018 היה לה רווח לפני מס חריג וחד פעמי של כ-85.1 מיליון שקל מביטול ירידת ערך שנרשמה בעבר בגין הבניין בו היא שוכנת.

ההוצאות בשנת 2019 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות הסתכמו בכ-242 מיליון שקלים לעומת הוצאות של כ-227.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול השפעת ביטול ירידת ערך. עיקר הגידול בהוצאות נובע מגידול בהוצאות הפחת, הטבות לעובדים והוצאות שיווק ולכן, הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-21.4 מיליון שקלים בשנת 2019 לעומת הרווח בשנת 2018 שהסתכם בכ-20.9 מיליון שקלים, גידול של כ-3%ץ

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות