fbpx
חדשות

הסקירה השבועית של האוצר: ב-2065 שיעור הלא חרדים יהיה פחות מחצי - איך זה ישפיע על שוק העבודה?

על פי הסקירה השבועית של האוצר, למידת ההשתלבות של החרדים והערבים בשוק העבודה השלכות משמעותיות על ביצועי המשק הישראלי. השלכות אלה צפויות להתעצם על רקע השינויים הדמוגרפיים הצפויים בעשורים הקרובים, כאשר לפי תחזיות הביניים של הלמ"ס, בין 2018 ל-2065 שיעור החברה היהודית הלא חרדית באוכלוסייה צפוי לרדת מ-67% ל-49%, במקביל לירידה מ-21% ל-19% בשיעור החברה הערבית ועלייה מ-12% ל-32% בשיעור החברה החרדית. להתפתחות זו עשויות להיות השלכות כלכליות רבות על רקע הפערים המשמעותיים בין ערבים וחרדים ליהודים לא חרדים מבחינת מאפייני התעסוקה שלהם.

סגירת פערי התעסוקה, פריון העבודה והיקף ההעסקה (המתבטאים בשכר החודשי) של ערבים וחרדים תתרום רבות לקצב הצמיחה כמו גם לצמצום אי השוויון בהכנסות בטווח הקצר, הבינוני והארוך; בתרחיש בו נסגרים הפערים בשוק העבודה של ערבים וחרדים בהדרגתיות עד סגירה מלאה ב-2065, קצב צמיחת התוצר גבוה משמעותית בהשוואה לתרחיש בו לא נסגרים הפערים; בטווח הארוך הפער בין שני התרחישים עומד על נקודת אחוז בשנה, פער משמעותי ביותר. כתוצאה מכך, בטווח הארוך התוצר לנפש גדול יותר בכשליש בתרחיש סגירת הפערים בשוק העבודה בהשוואה להקפאת המצב הנוכחי; לשם המחשה, הגדלת התוצר לנפש בישראל ב-2018 בשליש היה מציב את ישראל מעל פינלנד וקנדה במדרג המדינות כיום.

המשך המגמות הנוכחיות בשוק העבודה הישראלי אינו מספיק כדי להביא לשיפור כלכלי משמעותי בהשוואה להקפאת המצב הקיים בטווח הארוך. תוצאה זו מתקבלת כיוון שבעוד שהפערים בשיעור התעסוקה קטנו בשנים האחרונות, הפערים בשכר החודשי עבור גברים חרדים ונשים ערביות גדלו.

סגירת הפערים בין ערבים וחרדים ליהודים לא חרדים בפריון העבודה ובהיקף ההעסקה (המתבטאים בשכר החודשי) תשפר יותר את הצמיחה הכלכלית בטווח הארוך מסגירת הפערים בשיעורי התעסוקה, שתשפיע יותר על צמצום אי השוויון בחלוקת ההכנסות. ממצא זה מדגיש את חשיבות שילוב ערבים וחרדים בעבודות בעלות פריון עבודה והיקף העסקה גבוהים, מעבר להתמקדות בשיעורי התעסוקה.

השוואה של ההשפעה של סגירת פערים בשוק העבודה של מגזר אחד בלבד מעלה כי שילוב ערבים ישפיע יותר על הכלכלה הישראלית בטווח הקצר והבינוני בעוד שילוב חרדים ישפיע יותר בטווח הארוך, הן מבחינת ההשפעה על הצמיחה הכלכלית והן מבחינת ההשפעה על חלוקת ההכנסות.

תת הקבוצה הדמוגרפית שסגירת פערים שלה תתרום הכי הרבה לצמיחה הכלכלית בטווח הבינוני היא גברים ערבים, בפער קטן מעל נשים ערביות.

בעוד בחברה הערבית הגורם החשוב ביותר לשיפור הוא שכר גברים ולאחר מכן תעסוקת נשים, בחברה החרדית שכר הנשים הוא הגורם בעל פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר לפני תעסוקה ושכר של גברים.

תוצאות המודל מדגישות את החשיבות המכרעת של שילוב משופר של ערבים וחרדים בשוק העבודה על רמת החיים הממוצעת בטווח הארוך. מעבר לכך, היעדר סגירת פערים בשוק העבודה של חרדים וערבים יוביל לאתגרים נוספים מעבר לירידה ברמת החיים הממוצעת, כמו למשל גידול באי השוויון בחלוקת ההכנסות. כך, היעדר סגירת פערים בשוק העבודה יוביל לפגיעה כפולה במשקי הבית המשתייכים לעשירונים התחתונים, ראשית דרך הירידה ברמת החיים הממוצעת ושנית דרך הגידול בפערי ההכנסה. עם זאת, יש לוודא כי שילוב חרדים בשוק העבודה לא יבוא על חשבון שילוב נשים, המהוות 50% מהאוכלוסייה וגם להן חשיבות כלכלית מכרעת.

 

מתחברים - מוצאים עבודות איכותיות לחרדים

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות