fbpx
חינוך פיננסי

מהי הכנסה ואילו סוגי הכנסה יש

מעודכן ל-11/2019
הנסה  היא כסף  או שווה כסף של אדם או קבוצה  המתקבל ממקורות שונים, ובהם:  משכורת (לעובד), שכר-דירה (למשכיר דירה), ריבית (לבעל חסכון),
רווחים מעסק ועוד. הכנסה יכולה להיות אישית, לאומית, וכן יש מחלוקת לגבי איך מודדים הכנסות.

לא כל הגדרה המתאימה לצורכי מיסוי מתאימה גם לצרכים אחרים. לדוגמה, הגדרת ההכנסה בחשבונאות הלאומית נוגעת לסעיפים אחדים באורח שונה. למשל, שלטונות המס רואים בד"כ בעליית ערך נכסים שבידי הנישום הכנסה החייבת במס, בעוד שהגדרת ההכנסה הלאומית אינה כוללת אותם.

חלק ניכר מהעיסוק הכלכלי-חברתי-מדיני בנושא ההכנסה כרוך בבעיות הנובעות מהעדר השוויון  בהכנסות. ראו מהו אי שוויון בהכנסות (משכר)

 

הכנסה לאומית

הכנסה לאומית היא סך כל ההכנסות שהיו לכל תושבי המדינה בתקופה מסוימת, לרוב בשנה.
ההכנסה הלאומית לרוב מורכבת ממשכורות עובדים (כולל עצמאיים),  ורווחי הפירמות, בין שחולקו לבעליהן ובין שלא חולקו לבעליהן.

הכנסה ממשלתית 

סך ההכנסות שהממשלה מקבלת מכל מקור שהוא (תושבים, פירמות, חו"ל, וכו').  עיקר ההכנסה הממשלתית נובעת ממיסים ומקצתה ממענקים, מהכנסות של חברות ממשלתיות ועוד.

הכנסה נומינלית

כנסה נומינלית היא ההכנסה בשקלים חדשים (או בכל מטבע אחר) כפי שנתקבלה, ללא התאמות. אולם מכיוון שבאופן תדיר בשל אינפלציה, חל שינוי בערכו של המטבע, אם מעוניינים לבדוק אם חלו שיפור או הרעה בהכנסה לעומת תקופה קודמת, אין להכנסה הנומינלית משמעות לבד.

הכנסה ריאלית

הכנסה הריאלית מצביעה על ערך הכסף במונחים של כוח הקנייה של מוצרים בפועל. כלומר, כמה מוצרים ושירותים לערך מאפשרת סך ההכנסה לרכוש. הערכה זו ניתן לבצע בפועל בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן, אשר מאפשר לחשב את שיעור האינפלציה במשק

הכנסה פנויה

ההכנסה הפנויה (או: ההכנסה נטו) היא סכום הכסף שנשאר בידי המקבל לאחר ששולמו בגינה כל המסים והאגרות.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות