זכויות עובדים    חדשות    

מהם תנאי השירות לעובדי מדינה

מעודכן ל-03/2019

מה צריך לדעת על שי לחג, קרן השתלמות, הורים בשירות המדינה ועוד

:עובדי מדינה לא רק  זכאים לרוב למשכורות ממוצעות הגבוהות מהמשכורת במשק, לקביעות וכן הלאה   אלא גם להטבות וחובות נוספות, ובהן

​אגף ההדרכה ההשכלה והרווחה בנציבות שירות המדינה מפרסם מידי שנה  את גובה השתתפות המשרד בשי לחג לעובד ולגמלאי המדינה. השתתפות זו מועברת על ידי הנהלת המשרד לוועדי העובדים במשרד. עובד שאינו חבר בוועד יכול לקבל את השי ישירות מהנהלת המשרד.
באפריל 2018 למשל קיבלו עובדי משרד הביטחון 1,500 שקל, ואילו עובדי עיריית חולון 300 שקל בלבד.

השתתפות המשרד בשי לחג חייבת במס, לכם  נעשית  מחצית מגובה השתתפות המשרד בשי מחויבת במשכורת חודש אפריל והמחצית השנייה מחויבת במשכורת חודש ספטמבר.

עובדים המועסקים בשירות המדינה מקבלים מהמשרד שי לחג פעמיים בשנה, לקראת החגים ראש השנה ופסח.

קצובת ההבראה ונופש משולמת לעובדים הזכאים במשכורת חודש יוני, לתקופה של 12 חודשים מה-1 בינואר ועד ה-31 לדצמבר

מחשבון דמי הבראה לשירות המדינה

מענק יובל-
עובד המועסק באחד מהדרוגים המזכים במענק יובל וצבר את הוותק המזכה יקבל מענק יובל בשיעור של 60% מהשכר כמפורט בהוראה, במשכורת חודש ספטמבר, למעט עובדי הוראה הזכאים למענק בחודש יוני ואחים ואחיות בחודש נובמבר.
הזכאים למענק:

מקבלי קצבת פנסיה תקציבית שהשלימו תקופות שירות של לפחות 25 שנה באחד מהדירוגים הבאים:

 • דרוג מנהלי
 • מח"ר
 • מהנדסים
 • משפטנים
 • הנדסאים/טכנאים
 • אחיות ודירוגים פרא-רפואיים
 • הוראה

קרן השתלמות

עובדי מדינה זכאים לקרן השתלמות. ​קרן השתלמות היא מוצר חסכון לטווח בינוני, ללא רכיבי ביטוח, הניתן למשיכה לכל מטרה בתום 6 שנים. ההפרשה לקרן השתלמות מזכה בהטבות מס בדומה למוצרים פנסיוניים אחרים.

השכלה והכשרה מקצועית

​קורסים והשתלמויות-

חטיבת השכר באגף החשב הכללי מפרסמת את כללי יישום מס בגין השתתפות בהשתלמויות ובפעולות הדרכה בהתאם להנחיות רשות המסים ובשיתוף עמה.
גמול ההשתלמות מהווה גמול מקצועי שנקבע בהסכמים הקיבוציים, הניתן לעובדים שסיימו קורסים והשתלמויות מקצועיים בהיקף של ‎ 400 שעות לימוד, העונים על כללים מסויימים מעבר לנדרש למילוי התפקיד אותו הם ממלאים, ובתנאי שהקורסים קשורים לתחום הרחב של ביצוע התפקיד אותו ממלא העובד.

הלוואות לעובדי מדינה

​בנק יהב  זכה במכרז אגף החשב הכללי ומעמיד החל מיום 1.7.2015 הלוואות תקציביות לעובדי המדינה בכל אחד מסניפיו.
נטילת ההלוואות  אינה מחייבת פתיחת חשבון עו"ש בבנק יהב, אלא פתיחת חשבון תפעולי להלוואות בלבד אשר אינו נושא עמלות.

הריבית על ההלוואות לעובדים נקבעת על-ידי אגף החשב הכללי ומפורסמת באתר החשב הכללי ומתעדכנתת. על פי תנאי המכרז הריבית תישאר קבועה למשך 60 חודשים מיום לקיחת ההלוואה.

זכאות  להלוואות על פי וותק

תקו​פת העסקה במדינה זכאות הערות
טרם השלמת שתי שנות ותק לא זכאי להלוואות נשוא מכרז זה. לא תחול מגבלה באשר לוותק לגמלאים
לאחר השלמת שתי שנות ותק זכאי להלוואות בסכום מצטבר של עד 50,000 ₪. לא תחול מגבלה באשר לוותק לגמלאים
לאחר השלמת ארבע שנות וותק לא תחול מגבלה באשר לוותק העובד. לא תחול מגבלה באשר לוותק לגמלאים


הסכום החודשי הכולל של החזרי כל ההלוואות אשר נטל או ייטול העובד או הגמלאי, לא יעלה על רבע (25%) ממשכורתו השוטפת ברוטו (ללא הפרשים ותשלומים שנתיים).
בנוסף סכום השכר או הגמלה נטו לאחר כל ניכויי החובה והזכות, לרבות הלוואות, לא יפחת מ- 1,500 שקל.

גמלאים אינם זכאים להלוואת ועד תקציבית

 

הורים עובדי מדינה

היריון

 • עובדת הרה  תודיע על כך לממונים לכל המאוחר עד החודש החמישי להריונה.
 • היעדרות במשך תקופת ההיריון נקבעת על פי שעות העבודה של העובדת:
מספר שעות ​​עבודה יומיות מספר שעות היעדרות במצטבר לכל תקופת ההיריון
עד 4 שעות עד 20 שעות
מעל 4 שעות עד 40 שעות
 • היעדרות לאחר הפלה- תתאפשר במשך שבוע או יותר בהתאם לאישור רפואי.

שמירת הריון

 • היעדרות בגין שמירת היריון תתאפשר בהתאם לאישור רפואי.
 • בתקופת שמירת ההיריון רשאית העובדת לנצל את חופשת המחלה.
 • תקופת שמירת ההיריון תוכר כתקופת עבודה לעניין כל זכויות העובדת

חופשת לידה

 • חופשת הלידה תחושב בהתאם לחוק – הקובע כי עובדת שעבדה לפחות 12 חודשים אצל מעסיק זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, העובדת זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בגין 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה בלבד.
 • העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה לתקופה שלא תפחת מ-14 שבועות.
 • תקופת חופשת הלידה תוכר כתקופת עבודה לעניין כל זכויות העובדת.
 • בחופשת הלידה העובדת אינה זכאית למשכורת, אלא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי דמי לידה לתקופה של 14 שבועות הראשונים

סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכר  ( דמי ביטוח) ועד למקסימום של 1,481.33 שקל ליום

סכום הקצבה היומי הוא הגבוה מבין השניים:

 • השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-90
 • השכר שלך ב-6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180

הורה עובד

 • הורה עובד זכאי לקיצור שעת עבודה אחת, כך שיום העבודה הרגיל יעמוד על 7.5 שעות, בתשלום עבור יום עבודה מלא וזאת למשך שנה מיום הלידה.
 • הורים לילד אשר גילו נמוך מ-12 שנים זכאי לצאת חצי שעה קודם .
 • הטבות מס בהתאם לחוק ונקודות זיכוי בגין כל ילד בהתאם לגילו – הטבות אלו מחושבות אוטומטית בתלוש השכר,אם דווח למשרד על הלידה והוצגו המסמכים המתאימים.
  תוספת מעונות- השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, תשולם להורה לילד שטרם מלאו לו חמש שנים. התוספת תשולם בו זמנית לכל היותר עבור שני ילדים, וללא צורך להמציא קבלות על שהייתם במעונות.

העסקת בני מיעוטים

​החלטת ממשלה מס' 4436 קבעה מספר הטבות לעובדי מדינה בני מיעוטים במטרה לעודד את קליטתם בשירות המדינה.

 1. השתתפות המדינה בתשלום שכר הדירה עד לתקרה של 2,000 שקל לעובדים שהעתיקו את מקום מגוריהם למעלה מ-70 ק"מ ממקום מגוריהם הקבוע.
 2. מתן החזרי נסיעות, אחת לשבוע, ממיקום העבודה למקום המגורים הקבוע.
 3. הגדלת מספר המשרות המיועדות לבני מיעוטים.

מועדון "טוב" תרבות ופנאי לעובדי מדינה

עובדי המדינה וגמלאיה זכאים בהשתתפות המדינה להיות חברים במועדון "טוב" תרבות ופנאי לעובדי המדינה. מועדון "טוב" הוקם על-ידי החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ על מנת להעניק שירותי תרבות ופנאי, במתכונת דמוית "מועדון עמיתים", לעמיתי החברה שהם עובדי המדינה, פעילים וגמלאים.

  החזר הוצאות

​עובדים בשירות המדינה זכאים להחזרי הוצאות שונים בהתאם לתפקידם. הכולל תחבורה, אגרות רישיון ואגודות מקצועיות, לינה, אש"ל ודמי כלכלה, נסיעות לחו"ל בתפקיד, טלפון וסלולר, פיצוי בגין נזק במזיד ושלא במזיד, ביגוד.

פנסיה והפרשות סוציאליות

​המדינה  והעובד מפרישים סכומים רבים במהלך תקופת העסקה. סכומים אלו יכולים להגיע לסכומים מהותיים, מאות אלפי שקלים ואף למעלה מכך, ניהול נכון של החיסכון הפנסיוני יבטיח לעובד ולמשפחתו את רמת החיים הרצויה לאחר הפרישה.

כדי שהעובד יוכל למצות את מלוא ההטבות והזכויות המגיעות לו, עליו לבדוק מעת לעת את סוג החיסכון ואת אפיקי ההשקעה השונים (במיוחד בתקופות בהן חלים שינויים בחייו).

עובד מדינה – מה הזכויות, מה השכר

המדריך לגמלאי בשירות המדינה

מחשבון דמי הבראה לשירות המדינה