fbpx
חדשות קרנות נאמנות

מיטב ממזגת קרנות שקליות ועל הדרך מעלה דמי ניהול

מנהל הקרנות של מיטב-דש החליט למזג את קרנות הנאמנות -  מיטב (00) פק"מ נזיל (מספר קרן: 5114764) ומיטב (00) כספית פרימיום (מספר קרן: 5110937).

הקרן הנקלטת תהיה  "מיטב (00) פק"מ נזיל" שתכנס לתוך הקרן הקולטת -  "מיטב (00) כספית פרימיום". לאחר מועד המיזוג שמתוכנן ל-20 באפריל הקרן הנקלטת כבר לא תהיה קיימת.

המיזוג הזה מוסבר על ידי מיטב-דש ברצון של מנהל הקרן לצמצום מספר הקרנות שבניהולו ולנהל באופן מאוחד את הקרנות שאפיק ההשקעה שלהן דומה. אבל, על הדרך יש כאן גם עלייה בדמי הניהול – הקרן הקולטת גובה דמי ניהול של 0.18%, בעוד שהקרן הנקלטת גובה דמי ניהול של 0.13% - רגע לאחר המעבר, דמי הניהול הרלבנטיים הם 0.18% - ומדובר בתוספת דמי ניהול שנתיים של 1.3 מיליון שקל. כן, רק מהמיזוג התמים הזה השיגו עוד 1.3 מיליון שקל.

על כל פנים, מנהל הקרן יעביר את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת, וימיר את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת.

כתוצאה מהמיזוג, לא יחול שינוי במספר היחידות ובשוויין של היחידות בידי מי שהחזיק ביחידות הקרן הקולטת. כל מחזיק ביחידות בקרן הנקלטת יקבל, במועד המיזוג, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן הנקלטת.

במועד המיזוג יפקע הסכם הקרן של הקרן הנקלטת ולא יהיה לו תוקף עוד. היחידות בקרן הנקלטת יבוטלו במועד המיזוג, ולא ניתן יהיה עוד לפדותן. נאמן הקרנות המתמזגות יפקח על ביצוע המיזוג, ובמיטב-דש מדגישים כי המיזוג כפוף לקבלת אישור מרשות המיסים בישראל.

כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן:

1.אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך.

2.אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא ע"י המדינה- דרגתן  AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה:

א) הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות.

ב) הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל.

3.מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על 13 חודשים.

4.תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן A-1 (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994.

5.פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, במקרה ששווי הפיקדונות והמזומנים בקרן יעלה על 50% במידה ומספר הימים המצטבר בהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על 180 במשך 12 חודשים – הדבר לא יהווה חריגה מהתקנות.

6.מנהל הקרן יפעל מול הבנקים השונים בכדי שתנאי הריביות בגין הפיקדונות ו/או תעודות הפיקדון שיוחזקו בקרן, יהיו לכל הפחות שווים לתנאיי הריבית שאותם מקבלים לקוחות הפרימיום של אותם הבנקים.

7.הקרן לא תיצור חשיפה למניות, לא תיצור חשיפה למט"ח ולא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^.

8.שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

9.משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.

10.כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש"ח והפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש"ח בלבד.

11.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

שווי נכסי הקרן הקולטת לתאריך 02/04/2015 – 2.9 מיליארד שקל, ושווי נכסי הקרן הנקלטת  - 2.7 מיליארד שקל.

במיטב-דש מדגישים את ההבדלים בין הקרנות, ולמעשה בעקיפין את שינוי תקנון הקרן הנקלטת – "מדיניות ההשקעות של הקרן הנקלטת נקבע כי משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה בכל עת על 60 ימים, בעוד בקרן הקולטת נקבע כי משך החיים הממוצע לא יעלה על 90 ימים. בנוסף, במדיניות ההשקעות של הקרן הנקלטת ישנו את סעיף 8 בו מוצהר כי בכוונת מנהל הקרן להחזיק בקרן פיקדונות בהתאם למגבלות הקבועות בדין, ובהתאם לשיקול דעתו.

"כמו כן, בקרן הקולטת נקבע כי מנהל הקרן יפעל מול הבנקים השונים בכדי שתנאי הריביות בגין הפיקדונות ו/או תעודות הפיקדון שיוחזקו בקרן, יהיו לכל הפחות שווים לתנאיי הריבית שאותם מקבלים לקוחות הפרימיום של אותם הבנקים, דבר שאינו נקבע במדיניות ההשקעות של הקרן הנקלטת".

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות