fbpx
פרישה

סיעוד - מה גובה גמלת הסיעוד, מי זכאי לה ומה השירותים שמקבלים ועוד

מעודכן ל-02/2019

גמלת סיעוד ניתנת לתושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה מעבודה, גרים בביתם או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות, וזקוקים לעזרה יום יומית ועומדים במבחן הכנסות.

אם מקורבכם נזקקים לליווי וסיוע מלא בחיי היום יום, הוא מוגדר כחולה סיעודי. בין אם הסיבה היא אירוע רפואי, תאונת דרכים או התפתחות של דמנציה .
התלות בזולת מחייבת לרוב קבלת עזרה בתשלום (מעובדים ישראלים או עובדים זרים), וזה עולה כסף. לחולה הסיעודי מגיעים תשלומי סיוע, עזרה בטיפול וכן סיוע שיקומי.

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת לתושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה מעבודה, גרים בביתם או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות, וזקוקים לעזרה יום יומית ועומדים במבחן הכנסות.

הגמלה ניתנת באמצעות שירותים, וחלק ניתן להמיר בכסף, בהתאם לתנאי רמת הגמלה שנקבעה. עבור מי שמעסיק מטפל צמוד, ניתן, בתנאים מסוימים לקבל את כל גמלת הסיעוד בכסף ולהעסיק את המטפל ישירות, ללא תיווך של חברת סיעוד.

אפשר לקבל את גמלת הסיעוד בנוסף על קצבאת אחרות. אבל לא ניתן לקבל שירותים ספציפיים כמו עזרה בבית באמצעות שתי קצבאות שונות במקביל, וברוב המקריםצריך  לבחור מכוח איזו קצבה יינתנו השירותים.

אלו מקבלי הקצבאות שאינם זכאים לקבל קצבת סיעוד ויצטרכו לבחור בינה  לבין הקצבאות הבאות:

קצבת שירותים מיוחדים.

קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה.

גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.

קצבת זיקנה לנכה - חולה שמקבל קצבת זיקנה לנכה (מקבל קצבת נכות שהגיע לגיל פרישה) אינו זכאי לגמלת סיעוד, אלא אן יש החמרה במצבו. אז  עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים (בתנאי שיגיש את התביעה לכל המאוחר תוך חצי שנה מיום הגעתו לגיל פרישה).

הטבה ממשרד הביטחון. זו נחשבת כפל עם גמלת סיעוד, בהתאם למפורט בחוזר המוסד לביטוח לאומי.

אלו התשלומים הניתנים בגין גמלת סיעוד:

הגמלה הסבר שווי כספי לחודש
גמלת סיעוד זמנית גמלת סיעוד אם צפוי שיפור במצבו התפקודי של המבוטח (למשל לאחר החלמה מניתוח)

קשישים מגיל 80 ומעלה שנקבעה להם זכאות באופן זמני, זכאותם לגמלה תיבדק שוב (ביוזמת המוסד לביטוח לאומי) לקראת סיום תקופת הזכאות הזמנית

אם חלף חודש מתום הזכאות הזמנית, יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד מחדש בהתאם לרמת הגמלה

גמלת סיעוד רמה 1 גמלת סיעוד רמה 1 מאפשרת לבחור באחת מבין 3 אפשרויות: קבלת גמלה בכסף, קבלת 9 יחידות שבועיות (שעות שבועיות) לטיפול שאינו טיפול ביתי, או קבלת 5.5 יחידות שבועיות לטיפול אישי בבית/שילוב של טיפול עם שירותים נוספים.

מי שבחר באחת מהאפשרויות יכול לחזור בו ולשנות את בחירתו בכל עת.

מי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו זכאי למחצית בכל אחת מהאפשרויות.

1,407 שקל

703.5 ששקל

גמלת סיעוד רמה 2 גמלת סיעוד ברמה 2 מקנה למבוטחים 10 שעות טיפול שבועיות (10 יחידות שירות) ברמת גמלה מלאה.

למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו מקנה הגמלה 5 שעות טיפול (יחידות שירות) .

ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו.

2,047 שקל

1,023 שקל

גמלת סיעוד רמה 3

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 3 שעות בגמלה מלאה או 1.5 שעות בגמלה חלקית.

גמלת סיעוד ברמה 3 מקנה למבוטחים 12 שעות טיפול שבועיות (12 יחידות שירות) בגמלה מלאה.

למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו מקנה הגמלה 6 שעות טיפול (יחידות שירות).

מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 15 שעות טיפול סה"כ.

מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 9 שעות טיפול סה"כ.

ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו.

2,456 שקל

1,228 ש"ח

3,070 ש"ח

1,842 ש"ח

גמלת סיעוד רמה 4

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 3 שעות בגמלה מלאה או 1.5 שעות בגמלה חלקית.

גמלת סיעוד ברמה 4 מקנה למבוטחים 16 שעות טיפול שבועיות (12 יחידות שירות) בגמלה מלאה.

למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו מקנה הגמלה 8 שעות טיפול (יחידות שירות).

מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 19 שעות טיפול סה"כ.

מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 11 שעות טיפול סה"כ.

ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו.

3,275 שקל

1,637 שקל

3,889 שקל

2,251 שקל

גמלת סיעוד רמה 5

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 4 שעות בגמלה מלאה או 2 שעות בגמלה חלקית.

גמלת סיעוד ברמה 5 מקנה למבוטחים 19 שעות טיפול שבועיות (19 יחידות שירות) בגמלה מלאה.

למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו מקנה הגמלה 9.5 שעות טיפול (יחידות שירות).

מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 23 שעות טיפול סה"כ.

מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 13.5 שעות טיפול סה"כ.

ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף למשך שנה וללא אישור, או עד שליש מהיחידות בכסף אם איש מקצוע אישר זאת.

3,889 שקל

1,944 שקל

4,708 שקל

2,763 שקל

גמלת סיעוד רמה 6

למעסיקים של מטפל ישראלי ניתנת, בהתאם לתנאים, תוספת של 4 שעות בגמלה מלאה או 2 שעות בגמלה חלקית.

גמלת סיעוד ברמה 6 מקנה למבוטחים 24 שעות טיפול שבועיות (24 יחידות שירות) בגמלה מלאה.

למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו מקנה הגמלה 12 שעות טיפול (יחידות שירות).

מי שזכאי לגמלה מלאה ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 28 שעות טיפול סה"כ.

מי שזכאי לגמלה מופחתת ומעסיק מטפל ישראלי זכאי ל- 16 שעות טיפול סה"כ.

ניתן לקבל עד 4 יחידות בכסף למשך שנה וללא אישור, או עד שליש מהיחידות בכסף אם איש מקצוע אישר זאת.

בנוסף הזכאים לגמלת סיעוד זכאים לטיפול שאינו של מטפל אישי בבית  או קבלת הגמלה כולה בכסף או שילוב של השניים. עזרה של מטפל אישי בדברים הבאים:  בהתלבשות, אכילה, רחצה, החלפת מוצרי ספיגה ומצעים, ניידות בבית ומחוצה לו, וכן השגחה למניעת סכנה לקשיש וסביבתו ועזרה בניהול משק הבית של הקשיש.

ביקור במרכזי יום לקיש בעלות 15 שקל וכן  מוצרי ספיגה חד פעמיים, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.  לגמלה אינם זכאים מי שנמצאים במוסדות סיעוד במחלקות לא עצמאיות

מבחן הכנסות גמלת סיעוד

הטבלה הבאה מתארת את רמת ההכנסות שלה זכאים מקבלי גמלת סיעוד:

סטטוס סכום ההכנסה החודשית נכון לינואר 2019 שיעורי הגמלה
יחיד עד 10,273 שקל גמלה מלאה
יחיד מעל 10,273 ש"ח ועד 15,409.5 שקל גמלה מופחתת, בשיעור של 50%
יחיד מעל 15,409.5 שקל אין זכאות לגמלה
זוג עד 15,409.5 שקל גמלה מלאה
זוג מעל 15,409.5 ש"ח ועד 23,114.25 ש"ח גמלה מופחתת, בשיעור של 50%
זוג מעל 23,114.25 שקל אין זכאות לגמלה

גם בני זוג מאותו מין וידועים בציבור נחשבים כזוג לצורך חישוב הכנסות

העסקת עובד זר

אם המטופל אינו שוהה במוסד סיעודי וזקוק להשגחה של מטפל סיעודי במשרה מלאה, הוא זכאי לקבלת היתר להעסקת עובד זר.העסקת עובד זר בסיעוד אפשרית גם למי שאינם זכאים לגמלת סיעוד.

מי שהגיע לגיל פרישה יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר, אם הוא מתגורר בקהילה, כולל בדיור מוגן, ולא במסגרת מוסדית בתנאים הבאים::

בבדיקה להערכת תלות הוא צבר 4.5 נקודות תלות (ADL), או 4 נקודות תלות בתוספת נקודה אחת הניתנת לו כבודד.

בבדיקה להערכת תלות נמצא כי הוא זכאי להשגחה חלקית, משמע לפחות חצי נקודה בסעיף "השגחה", בתוספת נקודה אחת הניתנת לו כבודד.

על-פי החלטת ועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי שדנה בערעור בנוגע לגמלת סיעוד, אושרה לו זכאות לגמלת סיעוד רמה ב' או גמלת סיעוד רמה ג', גם ללא מבחן תלות.

קשיש מגיל זכאי להיתר העסקה, אם צבר לפחות 4 נקודות במבחן התלות. חשוב לציין שהזכאות להעסקת עובד זר תקפה גם במקרים שהקשיש אינו זכאי לגמלת סיעוד משום שהכנסתו גבוהה

אם המטופלים טרם הגיעו לגיל פרישה הם עשויים להיות זכאים להעסקת עובד זר תנאים מסוימים.

גם חולים העומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וזקוקים לסיוע סיעודי עבור שמירה על הרצף הטיפולי זכאים להיתר להעסקת עובד זר למשך 3 חודשים בלבד . הההיתר נוגע רק לעובד זר העובד בישראל ולא ליבוא עובדים מחו"ל. .

 

אגרת בקשה לעובד זר והשמה

אם המעסיק מבקש היתר חדש להעסיק עובד זר בסיעוד, או להאריך היתר קיים, ישלם אגרה של 300 שקל  ויהיה פטור מאגרה שנתית.

אם מדובר במי שהגיע לגיל פרישה ואינו עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו ישלם בנוסף אגרה בסך 290 שקל עבור מבחן תלות.

כדי  להאאריך היתר קיים, יש לצרף צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהיתר, שבדרכונו של העובד.

יש לשלוח את הטפסים בדואר, או למסור אותם במשרדי יחידת ההיתרים - ענף הסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה.

לאחר קבלת אישור היתר להעסקת עובד זר, צריך לפנות לאחת הלשכות הפרטיות המורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, לצורך השמת העובד הזר.

אם נמצא עובד מתאים,  המעסיק יפנה לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך קבלת אשרת עבודה.

בפנייה צריך לצרף את המסמכים הבאים:

טופס מתן אשרת כניסה לישראל מסוג ב/1 סיעודי.

כתב התחייבות למעסיק עובד סיעודי זר.

תמונה מעודכנת של העובד הזר

צילום דף פרטי העובד מתוך דרכונו.

חשוב לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל- 18 חודשים לפחות.

 

זכויות העובד

העובד הזר זכאי לכל הזכויות של עובד ישראלי  כולל הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים וכו'.

מלבד שכר המינימום 5,300 שקל לחודש,בגלל החובה להתייחס לימי חופשה, מחלה, תשלומי ביטוח לאומי וכו'. ההוצאת ייסתכמו ב-7,000 שקל

מן הסתם מי שמעסיק עובד זר צריך להכין עצמו כלכלית למקרה של פיטורי העובד או מוות של המעסיק ולשים כסף בצד לפיצויים.

 

הבדלים בין עובד זר לעובד ישראלי

עובד ישראלי אינו גר בבית המטופל, ואינו נוכח שם 24 שעות. על עובד ישראלי חל חוק שעות עבודה ומנוחה וצריך לשלם לו גמול עבור שעות נוספות אם הוא עובד ביום מסוים מעל המכסה היומית הקבועה בחוק.

 

 

תוכנית הסיעוד הלאומית - מהי התוכנית? מדוע זה חשוב? ואיך זה ימומן?

 

לייעוץ בתחום הפרישה מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות