fbpx
פיקדונות

תקופה מעניינת למט"ח. מה מציע בנק הפועלים?

מדריך תיאורטי ופרקטי (מעודכן) - איך להשקיע בדולר 


אחרי שהצגנו לכם את פקדונות המט"ח של דיסקונט, בדקנו את אלו של הפועלים. גם הם מציעים פיקדונות במט"ח בחמישה מסלולים שונים, בהם ניתן להפקיד שקלים שיהיו צמודים למטבעות זרים.  

1. פצ"מ – פיקדון צמוד למטבע חוץ:

הראשון מבין הפיקדונות במט"ח הוא פיקדון שקלי להפקדה חד פעמית ללא חידוש, בו הקרן והריבית צמודים לשער החליפין של השקל לעומת מטבע חוץ נבחר, עפ"י היחס בין השער היציג הידוע בעת הפירעון לבין השער היציג ביום ההפקדה, בתוספת / בניכוי מרווח, בהתאמה.

מטבע ההשקעה הוא שקל וההצמדה היא לשער היציג של מטבע ההצמדה הנבחר. ניתן להצמיד למטבעות, דולר ארה"ב ואירו. הריבית בפיקדון היא נומינלית קבועה מחושבת בשיטת ריבית דריבית שנתית והיא צמודה לשער היציג של מטבע ההצמדה.

תקופת ההשקעה:

בין 365 ל- 730 ימים. הפיקדון ללא חידוש ואין בו תחנות יציאה.

סכום ההשקעה המינימלי בפיקדון 200 ₪.

מבחינת מיסוי, נכון ליום פתיחת הפיקדון ובהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסוי בישראל כפי שידועות בזמן פתיחת הפיקדון ינוכה מס כדלקמן:

ליחיד בשיעור25% על הריבית הצמודה. ובבכל מקרה שיעור המס יהיה על פי הדיו שיחול באותה עת.

דגשים לפיקדון:

 קרן ההשקעה הנומינלית אינה מובטחת.

 ניתן לבחור יום פירעון ספציפי לפיקדון.

 לא ניתן לבצע הפקדות בימי ראשון (לא מתפרסמים שערים).

 במידה ותאריך הפירעון הנו ביום ראשון, הפירעון יבוצע.

 -----------------------------------------------------------------------

 2. פיקדון מטבע חוץ לזמן קצוב בימים:

בפיקדון זה הלקוח קובע אם הריבית תצטרף לקרן בכל מועד חידוש או תיזקף לזכות החשבון הכל כמפורט ובכפוף להסכם ההצטרפות. מטבע ההשקעה דולר, אירו ומטבעות נוספים הנקובים בטבלת הריביות (הפרטים ניתנים ע"י הבנקאי בסניפים השונים). תקופת ההשקעה, 7 ימים ועד 365 יום (ברירת מחדל: מתחדש בהתאם לתקופה שנקבעה במועד ההפקדה). ניתן גם להשתמש בפפ"צ (פיקדון פיצויים)– 30 יום ועד 365 יום (ברירת מחדל: מתחדש, כנ"ל)הריבית בפיקדון קבועה, אופן חישוב הריבית: קרן * שיעור הריבית * מספר הימים בפיקדון בפועל - 365, כאשר

מועד תשלום הריבית לבחירה בעת פתיחת הפיקדון כדלקמן:

• מצטרפת לקרן ומשולמת בתום תקופת הפיקדון.

• בכל מועד חידוש ריבית משולמת לעו"ש מט"ח.

תחנות יציאה בכל מועד חידוש הפקדון.

סכום השקעה מינימלי בפיקדון לתושב ישראלי בעל פטור:

  עד 3 ח' 5,000$ או שווה ערך במטבעות אחרים.

  3 ח' ומעלה 2,500$ או שווה ערך במטבעות אחרים.

  תושב חוץ- 7,500$ או שווה ערך במטבעות אחרים.

  אם זה פפ"צ (פיקדון פיצויים)- יחידה אחת מכל מטבע.

במידה ורוצים להוסיף כסף לפקדון, ניתן לעשות זאת במועד חידוש הפיקדון או בהוראה מראש לתאריך החידוש לפיקדון קיים. במצב של הפקדה / משיכה מראש של פיקדון, ניתן לתת הוראה מראש להקמת פיקדון ו/או למשיכה כוללת. במקרה של מתן הוראת הקמה מראש לפיקדון - הריבית תקבע רק ביום ההפקדה בפועל.

מיסוי:

נכון ליום פתיחת הפיקדון ובהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסוי בישראל כפי שידועות בזמן פתיחת הפיקדון ינוכה מס כדלקמן :

פמ"ח (פיקדון לתושב ישראלי)– 20%.

פפ"צ (פיקדון פיצויים)– פטור.

בעל פטור – פטור רק על פיקדון ל 3 ח' ומעלה.

תושב חוץ– פטור.

בכל מקרה שיעור המס יהיה על פי הדיו שיחול באותה עת.

דגשים לפיקדון:

• ניתן לבחור בין צירוף הריבית לקרן לבין תשלומה לעו"ש מט"ח.

• ניתן לבחור את מספר הימים הרצוי להפקדה.

 -----------------------------------------------------------------------

3. פיקדון מטבע חוץ לזמן קצוב בחודשים:

בפיקדון זה הלקוח קובע אם הריבית תצטרף לקרן בכל מועד חידוש או תיזקף לזכות החשבון,  הכל כמפורט ובכפוף להסכם ההצטרפות. השוטף במטבע חוץ, כמפורט בהמשך. מטבע ההשקעה דולר, אירו ומטבעות נוספים הנקובים בטבלת הריביות (לפרטים ניתן לפנות לבנקאי בסניף) התקופה נקבעת בחודשים, החל מחודש ועד 12 חודשים תקופת ההשקעה. הריבית בפיקדון קבועה. אופן חישוב הריבית: קרן * שיעור הריבית * מספר הימים בפיקדון בפועל  365.

מועד תשלום הריבית, לבחירה בעת פתיחת הפיקדון:

  מצטרפת לקרן ומשולמת בתום תקופת הפיקדון.

  בכל מועד חידוש ריבית משולמת לעו"ש מט"ח.

  תחנות יציאה בכל מועד חידוש.

סכום השקעה מינימלי לתושב ישראלי / בעל פטור:

   עד 3 ח' 5,000$ או שווה ערך במטבעות אחרים.

   3 ח' ומעלה 2,500$ או שווה ערך במטבעות אחרים.

   תושב חוץ- 7,500$ או שווה ערך במטבעות אחרים

 ניתן להוסיף סכום לפיקדון קיים, במועד חידוש הפיקדון או בהוראה מראש לתאריך החידוש הפקדה / משיכה מראש של הפיקדון.

ניתן לתת הוראה מראש להקמת פיקדון ו/או למשיכה כוללת. במקרה של מתן הוראת הקמה מראש לפיקדון- הריבית תקבע רק ביום ההפקדה בפועל.

מיסוי: נכון ליום פתיחת הפיקדון ובהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסוי בישראל כפי שידועות בזמן פתיחת הפיקדון ינוכה מס כדלקמן:

פמ"ח (פיקדון לתושב ישראלי)– 25%.

פפ"צ (פיקדון פיצויים)– פטור.

בעל פטור – פטור רק על פיקדון ל 3 ח' ומעלה.

תושב חוץ– פטור.

בכל מקרה שיעור המס יהיה על פי הדיו שיחול באותה עת.

• ניתן לבחור בין צירוף הריבית לקרן לבין תשלומה לעו"ש מט"ח דגשים לפיקדון

• ניתן לבחור את מספר החודשים הרצוי להפקדה.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 4. פיקדון מטבע חוץ לשנה בריבית משתנה:

הריבית בפיקדון משתנה בהתאם לתדירות תשלום הריבית הנבחרת על ידי הלקוח. מטבע ההשקעה כל המטבעות הנקובים בטבלת הריביות כפי שמופיע אצל הבנקאי. תקופת ההשקעה שנה (ברירת מחדל: מתחדש). הריבית בפקדון זה משתנה, בהתאם לתדירות בה משולמת הריבית במועדים קבועים במהלך תקופת הפיקדון. אופן חישוב הריבית: קרן * שיעור הריבית * מספר ימים בתקופה הנבחרת לתשלום הריבית 365. מועד תשלום הריבית הוא לבחירה מראש בעת פתיחת הפיקדון:

 פמ"ח, תושב חוץ, פפ"צ - כל חודש / 3 חודשים / 6 חודשים

 בעל פטור - כל 3 חודשים / 6 חודשים

 תחנות יציאה בכל מועד חידוש (בתום שנה וכל שנה)

סכום השקעה מינימאלי: פמ"ח / בעל פטור/ פפ"צ - 2,500$ או שווה ערך במטבעות אחרים,   תושב חוץ- 7,500$ או שווה ערך במטבעות אחרים.

אם רוצים להוסיף סכום לפקדון ניתן לעשות זאת במועד חידוש הפיקדון או בהוראה מראש לתאריך החידוש לפיקדון קיים. במקרה של הפקדה / משיכה מראש של פיקדון, ניתן לתת הוראה מראש להקמת פיקדון ו/או למשיכה כוללת. במקרה של מתן הוראת הקמה מראש לפיקדון- הריבית תקבע רק ביום ההפקדה בפועל.

באשר למיסוי, נכון ליום פתיחת הפיקדון ובהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסוי בישראל כפי שידועות בזמן פתיחת הפיקדון ינוכה מס כדלקמן:

פמ"ח - 25%, בעל פטור, פפ"צ – פטור, תוש"ח - פטור, בכל מקרה שיעור המס יהיה על פי הדין שיחול באותה עת.

דגשים לפיקדון

• ניתן לבחור בין צירוף הריבית לקרן לבין תשלומה לעו"ש מט"ח

• ניתן לבחור את תדירות תשלום הריבית ועדכונה

• מתאים ללקוח הצופה עליית ריבית במהלך השנה

• העדר נזילות- כך שהפיקדון מתאים ללקוח שאינו זקוק לכסף לטווח של שנה לפחות.

 ----------------------------------------------------------------------

5. חסכון לרכישת מטבע חוץ בהוראת קבע חודשית.

החיסכון אפשרי בחשבון תושב ישראל בלבד. מדובר בחיסכון במטבע חוץ בהוראת קבע. חלק מההטבות של החוסכים בחסכון זה הוא בכך שהם אמורים לקבל הטבות ברכישה ובמשיכת מזומנים/המחאות נוסעים. מטבע ההשקעה בחסכון זה הוא דולר ארה"ב, אירו, ליש"ט והוא מיועד להפקדה בחשבון תושב ישראל בלבד ומתנהל בסוג חשבון ללא פטורים ממס. תקופת ההשקעה היא ל- 3 חודשים ומעלה והריבית בפיקדון היא ריבית זכות יומית. מועד ואופן הריבית (כל עוד הריבית חיובית) היא מצטרפת לקרן בתחילת החודש עבור החודש שחלף.  

סכום השקעה מינימלי/מקסימלי של הוראת הקבע:

• החל מ-50 $ ועד 10,000$ או שווה ערך במטבעות הנוספים.

• ללקוח אפשרות לשינוי סכום הוראת הקבע אחת ל-3 חודשים ועליו להתמיד בסכום זה במשך 3 חודשים לפחות.

הטבות לחוסך כפי שמבטיח הבנק -  כאמור:

• פטור מעמלת חליפין בעת הרכישה.

• רכישת המט"ח בשער העברות/המחאות מכירה (נמוך משער מזומנים).

• ריבית זכות על היתרה הנצברת בחיסכון (בתקופה שיש ריבית).

• פטור מהפרשי שער/עמלת המחאות נוסעים לאחר 3 חודשים או עם חלוף 3 חודשים

לפחות מהמשיכה/קניה האחרונה.

הערה: ההטבה לרכישת מזומנים/המחאות נוסעים בלבד ולא להמרה לחשבון שקלים. ההטבות יכולות להשתנות מעת לעת לפי שיקול הבנק ובכפוף להסכם ההצטרפות. תחנות יציאה לא קיימים בחסכון זה. המיסוי, נכון ליום פתיחת החיסכון ובהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסוי בישראל כפי שידועות בזמן פתיחת הפיקדון: ינוכה מס בשיעור 25% כל סוגי האוכלוסייה. בכל מקרה שיעור המס יהיה על פי הדין שיחול באותה עת.

עד כאן פיקדונות במט"ח,

מדריכים וכלים פיננסים:
מדריך פיקדון - כל מה שצריך לדעת על פיקדונות לפני שמשקיעים בהם
מק"מ (מלווה קצר מועד) - כל מה שצריך לדעת והאם הוא מהווה אלטרנטיבה לפיקדוןנות שקליים?
פיקדונות הבנקים - עדכון של פיקדונות הבנקים
פיקדון מובנה - מדוע זאת אפשרות מעניינת  להשקיע את הכסף
פיקדונות מובנים - עדכון של פיקדונות מובנים
 מחשבון פיקדון - ככה תוכלו לדעת כמה יהיה לכם בסוף תקופת ההפקדה

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דבי קאופמן

דבי קאופמן

כתבת ופרשנית מנוסה בתחומי הכלכלה, במיוחד בתחומי ההשקעות ושוק ההון.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות