אחזקת דירה    

ארנונה על נכס ריק – כל מה שצריך לדעת

עיריית תל אביב

מעודכן ל-10/2021

נכס ריק פטור מארנונה למשך תקופה ממושכת. נכס ריק יכול להיות נכס חדש ריק – כלומר, רכשתם דירה ולא נכנסתם אליה. או שהוא יכול להיות נכס קיים ריק – בגלל שיפוץ או מסיבות אחרות.

נכס חדש ריק יכול להיות פטור מארנונה למשך עד 18 חודשים. על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה, שמתייחסת להנחה בארנונה, מחזיק בנכס שהוא הבעלים הראשון של נכס חדש ריק, זכאי להנחה בשיעור של 100% בארנונה למשך 12 חודשים, אם לא משתמשים בנכס/דירה.

אחרי 12 חודשים, אם אין שינוי במצב הנכס, יהיה הבעלים של הנכס, זכאי להנחה נוספת של עד שישה חודשים לפי תקנה 13 (הנחה לנכס ריק).

ההנחות האלו הן באחריותה של העירייה.

העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס, כתנאי למתן ההנחה. הביקורת יכולה להתבצע קודם למתן ההנחה או במהלך התקופה כדי לוודא שאין שימוש בנכס.

איך לממש את ההנחה בארנונה? זה פשוט

כדי לקבל את ההנחה בארנונה, צריך לפעמים לעמוד בתור בעירייה, להגיש מסמכים, אבל במקומות רבים זה כבר דיגיטלי ופשוט, מה גם שהתורים מתקצרים. הנה סדר הפעילויות שצריך לעשות כדי לקבל את ההנחה:

  1. מילוי טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק.
  2. צילום עותק של תעודה מזהה.
  3. מסירת טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים. בעיריית תל אביב מדגישים כי ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או להזמין תור למרכז השירות.

(למטה מצורפים קישורים רלוונטיים ומסמכים להשלמה)

נכס ריק שאינו חדש – מגיעה הנחה?

לגבי נכסים/דירות שאינם חדשים, התקנה שמתייחסת להנחה בארנונה היא תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה – הנחה מארנונה. "נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד שישה חודשים בתקופת בעלות אחת". במילים פשוטות, ניתן לקבל פטור על הארנונה למשך תקופה של עד חצי שנה. ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס.

ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה, בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המבקש ובכפוף לביצוע ביקורת בנכס. כאמור, העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס, כתנאי למתן ההנחה וגם במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. גם כאן, כדי לממש את ההנחה צריך לבצע את שלוש הפעולות שלעיל – מילוי טופס בקשה, צילום תעודת זהות, מסירת טופס בקשה וטפסים נלווים (למטה מצורפים קישורים רלוונטיים ומסמכים להשלמה).

הטלת ארנונה על נכס ריק לאחר תקופת ההנחה

מה קורה אחרי שחלפה חצי שנה? נניח שהנכס/דירה ממשיך להיות ריק – האם משלמים עליו ארנונה? כן. בהינתן שקיבלתם את ההנחה במהלך התקופה המותרת – חצי שנה, אתם יכולים לנסות לקבל מהעירייה הארכה, אבל ככלל – על פי התקנות חצי שנה היא התקופה המאושרת. אחריה, אתם צריכים לשלם ארנונה. אבל כמה ולפי איזה תעריף?

העיריות והרשויות המקומיות "לא אוהבות" את הגישה הזו – הן רוצות כמובן הכנסות נוספות. עיריית תל אביב פירשה את מגוון השימושים המותרים לפי דין ככזה הנקבע מהיתר הבנייה ולא מהתוכנית החלה על המקרקעין. השימוש בהיתר הבנייה מאפשר פרקטית, ברוב המקרים, להחיל ארנונה בתעריף המרבי על משרדים ושירותים ומסחר. השימושים בתוכנית הוא רחב וכולל תעריפים מוזלים יותר כמו מגורים, שגרירויות, בית תוכנה ועוד.
העניין הגיע עד לבית המשפט העליון. בשנת 2018 קבע השופט עוזי פוגלמן שנדרש כי אי הפעלת הנכס לא תהיה רווחית לנישום בהשוואה למצב דברים שבו היה מפעיל את הנכס ונדרש לשלם ארנונה. ככלל, על פי השופט פוגלמן, יש לחייב את הנישום על פי התעריף שהיה עליו לשלם לו היה מפעיל את הנכס. התוצאה המשפטית – נכס ריק יחויב לפי היתר הבנייה ולא לפי התוכנית.

נכס לא ראוי לשימוש – כך מקבלים פטור מארנונה

נכס לא ראוי לשימוש מקבל פטור מארנונה. סעיף 330 לפקודת העיריות מתייחס לנכס כזה – "נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה". הפטור יינתן ממועד מסירת הודעה בכתב לעירייה/לרשות המקומית, לאחר שהוכח כי הנכס עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת הפטור.

הפטור מתשלום ארנונה הוא לתקופה של שלוש שנים, כל עוד הנכס כמובן במצב זה.

אם אחרי שלוש שנים, המצב נמשך, אזי יחויב הנכס במהלך חמש שנים נוספות בתעריף ארנונה מופחת – מחושב על פי השימוש האחרון שנעשה בנכס ועל פי התעריף המינימלי הקבוע בחוק לשימוש זה.

אם חלפו שמונה השנים והנכס נותר במצב של אי שימוש, בעל הנכס צריך להגיש הודעה בכתב לעירייה/רשות מקומית כי עדיין הנכס לא ראוי לשימוש, וכך הוא יקבל הקלה בארנונה.

הרשות המקומית יכולה לבדוק בכל עת את מצב הנכס.

ואיך מקבלים את ההנחה? צריך להגיש פנייה בכתב עם חתימה של בעל הנכס, כשבפנייה יפורטו מהות הבקשה כולל הסבר, בצירוף מסמכים מתאימים המעידים על היות הנכס לא ראוי לשימוש; כתובת למשלוח מכתב תשובה; מספר טלפון לצורך תיאום ביקורת בנכס; וגם – צילום של תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי). את הפנייה עדיף למסור ביד למחלקה המטפלת ברשות המקומית/העירייה, אם כי אפשר גם בדואר, במייל או בפקס.

 

טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק

ארנונה – כל מה שצריך לדעת!

חשבון המים – כמה זה? ואיך אפשר לחסוך?