fbpx
מדריכי דירה ומשכנתא

מהו המס על השכרת דירה? ככה תחסכו במס!

מס על השכרת דירה - כמה משלמים? האם יש תכנוני מס? ומדוע לא כדאי להעלים הכנסות...

מעודכן ל-01/2020

מס על השכרת דירה - מתי משלמים, כמה צריך לשלם, ובאיזה מסלול מס לבחור

יש לכם דירה להשקעה או כמה דירות? אתם מתכוונים לרכוש דירה או דירות להשקעה? חשוב שתזכרו - הכנסות משכירות חייבות במס. כמה ואיך? - הנה הדרכה, הסבר ופירוט מסלולי המס על השכרת דירה. כן, מסתבר שיש מספר מסלולים שאתם כמשכירים יכולים לבחור ביניהם, וחשוב מאוד להכיר אותם ולבחור נכון. זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף במס על השכרת דירה.

מחשבון מס על שכר דירה - ככה תוכלו לבחור במסלול עם המס הנמוך ביותר

מחשבון מס על שכר דירה

יש גם כאלה שפשוט לא משלמים, אבל זהירות - מס הכנסה בעקבותיכם, כך שלא רק שזה לא צודק ולא מוסרי, זה גם לא משתלם; מעבר לכך, במקרים רבים מס הכנסה על שכר דירה יכול להיות נמוך במיוחד, כך שזה לא שווה את הסיכון - אחרי הכל, הכי חשוב זה לישון טוב בלילה.

את המידע אספנו וריכזנו בעיקר מרשות המסים, והוא נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסות מהשכרת דירה למגורים בארץ . חשוב להדגיש - משרד האוצר משנה אחת לתקופה את התקנות הנוגעות למיסוי מקרקעין בכלל ולמס על השכרה בפרט. אנחנו נעקוב ונעדכן כאן באופן שוטף (למדריך הזה קיימות כבר מספר גרסאות). ניתן להתעדכן גם באתר רשות המסים.

למחשבון שכר דירה 

ובכן, קיימים שלושה מסלולים לתשלום מס על השכרת דירה:

 1. פטור ממס (מלא או חלקי) על השכרת דירה
 2. חיוב במס מופחת בשיעור של 10%
 3. חיוב במס לפי מדרגות המס

משכיר הדירה צריך לקבוע את המסלול שמתאים לו, כמובן במטרה להגיע לחבות המס הנמוכה ביותר. בפועל, רוב המשכירים שלהם דירה אחת שמושכרת, נמצאים במסלול הפטור ממס.

מה הם התנאים למסלול הפטור ממס (מלא או חלקי)?

 •  הדירה מיועדת למגורים.
 •  הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום כאמור.
 •  הדירה מושכרת לשוכר יחיד. ניתן גם להשכיר לחבר בני אדם, אך נדרש כי עיקר פעילותו של חבר בני האדם הוא למטרות של מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עלייה, לבריאות ולסעד, ופעילותם אינה לצורכי רווח ובלבד שהתקבל אישור מנהל רשות המסים לחבר בני האדם השוכר.
 •  הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד, ברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך או לחילופין חוזה שכירות שלפיו ברור כי הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד.

הכנסה חודשית משכר דירה כוללת את ההכנסות מכל דירות המגורים המושכרות על ידי המשכיר, בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה, בין שהדירה מושכרת למגורים, ובין שלמטרה עסקית, כגון דירת מגורים המושכרת לעו"ד.

איך מחשבים את הפטור?

המסלול הראשון - פטור מלא או חלקי

פטור מלא: אם סכום ההכנסה החודשית משכר הדירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על גובה תקרה כספית הקבועה בחוק. נכון לשנת 2019, מדובר על סכום של 5,090 שקל.

פטור חלקי: כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה גבוה מתקרת הפטור של 5,090 שקל אולם אינו עולה על כפל תקרה זו שהוא 10,180 שקל, יש לחשב את הפטור באופן הבא: שלב א' - מפחיתים מסכום ההכנסה החודשית, כלומר משכר דירה שהתקבל בפועל, את סכום תקרת הפטור, וההפרש ביניהם ייחשב כסכום עודף. שלב ב' - מפחיתים מסכום תקרת הפטור את הסכום העודף. ההפרש המתקבל הוא הסכום, הפטור. שלב ג' - מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה למגורים שהתקבל בפועל מפחיתים את הסכום הפטור. ההפרש המתקבל הוא הסכום החייב במס.

על הסכום החייב במס יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 30%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס 60 שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%. המשכיר רשאי לנכות כנגד הסכום החייב במס הוצאות שוטפות הקשורות להפקת ההכנסה משכר דירה, כגון שכר טרחת עו"ד שערך את חוזה השכירות, תיקונים שוטפים ששילם המשכיר בשנת המס וכן פחת בשיעור של 2% מעלות רכישת המבנה המושכר ללא עלות הקרקע. ההוצאות ייוותרו כיחס שבין סכום ההכנסה החייב במס משכר דירה, לבין סך ההכנסה משכר דירה. אם בעת מכירת דירת המגורים שלגביה נבחר מסלול הפטור יחול חיוב במס שבח, ינוכה משווי הרכישה הפחת שאותו היה ניתן לדרוש כנגד ההכנסה הפטורה/חייבת משכר דירה. חשוב לדעת - על מנת להסדיר את תשלום המס במקרה של "פטור חלקי" יהיה עליכם לפתוח תיק, המיועד לדיווח על השכרת נכסים במשרד השומה הקרוב לאזור מגוריכם.

היעדר פטור: כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה עולה על כפל תקרת הפטור - 10,180 שקל, לא יחול כל פטור, וכל סכום ההכנסה החודשית משכר דירה יהיה חייב במס. במקרה זה, ניתן יהיה לבחור במסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10%.

המסלול השני - מס מופחת של 10%

מסלול זה תקף תחת התנאים הבאים:

 •  הדירה משמשת למגורים בישראל
 •  ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק

שימו לב, אם בחרתם במסלול הזה, אינכם זכאים לנכות הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה משכר דירה או פחת בשל הדירה, ולא תהיו זכאים לקיזוז, זיכוי או פטור, לרבות הפטור במסלול הפטור, בגין ההכנסה משכר דירה או מהמס החל עליה. אם מכירת דירת המגורים שלגביה נבחר מסלול המס המופחת תהיה חייבת במס שבח, ינוכה משווי הרכישה הפחת שניתן היה לדרוש כנגד ההכנסה בשיעור המס המופחת.

יודגש, כי במסלול זה יש לשלם את המס לכל המאוחר בתוך 20 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה. תשלום לאחר המועד לעיל יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.

משכירים שאין להם תיק במס הכנסה, ישלמו באמצעות שובר דיווח מקוצר "בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרת דירה" שיינתן במשרד השומה באזור מגוריהם, ואותו יש לשלם בבנק הדואר. בגב השובר מפורטות הנחיות למילוי השובר.

לידיעתכם, אם הכנסתכם השנתית משכר דירה, שבגינה שילמתם מס מופחת בשיעור 10%, אינה עולה על כ-340 אלף שקל (סכום זה מתעדכן באופן שוטף) ואינכם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, לא תידרשו להגיש דוח שנתי על כלל הכנסותיכם, אלא אם כן פקיד השומה ידרוש זאת מכם. חשוב לחדד - לא ניתן לדרוש פטור מכוח חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים וגם שיעור מופחת של 10% על הכנסת שכר דירה מאותה דירת מגורים.

המסלול השלישי - חיוב לפי מדרגות מס

מס על השכרת דירה במסלול זה הוא לפי שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. נזכיר כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 30%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס 60 שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%. במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה.

מכירת דירת המגורים שלגביה נבחר מסלול זה תהיה חייבת במס שבח כשבמקביל ינוכה משווי הרכישה הפחת שאותו דרשנו כנגד ההכנסה החייבת משכר דירה. כן, אנחנו יודעים זה מסובך - כאן תוכלו לקרוא על מס שבח שהוא מס בעת מכירת דירה. מה שחשוב לזכור הוא שהמסלול הזה הופך אתכם למעין עסק של השכרת דירות. אתם בעצם מגדירים את עצמכם כעוסקים בזה. ולכן שיעור המס זהה לשיעור המס על הכנסה שוטפת, ולכן גם כאשר אתם מוכרים את הדירה, מדובר על הכנסה עסקית שחייבת במס. מעבר לכך, מכיוון שאתם מעין עסק, בחירה במסלול זה תחייב אתכם בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

מחשבון מס על שכר דירה - ככה תוכלו לבחור במסלול עם המס הנמוך ביותר, וככה תוכלו לדעת כמה לשלם?

מחשבון מס על שכר דירה

 

עדכונים

ינואר 2017 - בעקבות יוזמה של שר האוצר דאז משה כחלון הוטל מס על כל מי שבבעלותו שלוש דירות מגורים ומעלה. המס נועד לתרום להכנסות המדינה וכן להניע את בעלי הדירות למכור אותן, ובכך לתרום להורדת מחירי הדיור, שנסקו בשנים האחרונות. המס שנודע בשם מס ריבוי דירות, או מס דירה שלישית, נתקל בביקורת חריפה מסיבות שונות (כאן תוכלו להרחיב על מס דירה שלישית). 

אוגוסט 2017 - בעקבות עתירה לבג"ץ, קיבל בית המשפט את טענת העותרים על פגם יסודי בהליך החקיקה, והחליט על ביטול חוק מס ריבוי דירות ועל החזרתו לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. אך הכנסת לא טיפלה במס הזה מאז.

 

 

 

 

מדריכים רלבנטיים:

המדריך למשכיר דירה

מחשבון מדד שכר הדירה

שכירות ארוכת טווח - המדינה מעודדת בנייה של אלפי יח"ד, האם כדאי? 

המדריך לשוכר דירה

 

לקבלת משכנתא בתנאים הטובים ביותר מלאו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דבי קאופמן

  כתבת ופרשנית מנוסה בתחומי הכלכלה, במיוחד בתחומי ההשקעות ושוק ההון.

  השאר תגובה

  5 תגובות

  • שלום, יש לי שאלה , אני בת 62.5 עובדת ומשכירה 2 דירות אחת 5500 והשניה 3200 , כמה מס אני אמורה לשלם
   עבור 2 דירות. עם חישוב של הפטור .

  • הי דבי,
   שאלה לי בבקשה,
   אם המשכיר את דירתו, שוכר דירה למחייתו, ובשורה תחתונה נותר עם רווח, הוא חייב עליו?
   ואם כן, אז במידה ויש הפסד, ההפסד מוכר לקיזוז כנגד הכנסות משכירויות אחרות?
   (במסלול השלישי של שיעור מס שולי)

  • כתבה ברורה ובשפה שכולם מבינים. כל הכבוד!
   אם המשכירים הם בני זוג, לפי איזה מס שולי מחושב המס על ההשכרה?
   תודה!

  • שלום.
   יש לי 2 דירות להשקעה מושכרות . ההענסה מהראשונה 4500 ש"ח. על השנייה 3600 ש:ח.
   ברור לי שאני חייב בתשלום מס.
   ידוע לי שיש שלושה מסלולים לתשלום מס. אני לא יודע באיזה מסלול לבחור ?
   ברקע אני נכה 100% ולא משלם מס הכנסה מיגיעה אישית.
   האם יש לי פטור מתשלום המס ?
   במידה והכנסתי העקרית היא משכר דירה ( למרות שיש לי פנסיה קטנה פחותה מההכנסה משכירות , האם במקרה זה אני אהיה פטור ממס על השכירות ?
   אשמח לקבל מענה לשאלותיי.

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות